Hàng đợi đọc không đồng bộ của Vdev có min = 1 và max = 3 theo mặc định. Tất cả hàng đợi đọc / ghi đồng bộ được đặt mặc định là min = max = 10, trong khi ghi không đồng bộ nhận min = 2 và max = 10.

Các lần đọc không đồng bộ được mô tả là "các lần đọc tìm nạp trước" trong tài liệu. Vì vậy, tôi hiểu rằng theo thiết kế, khi i / o nặng, hoạt động tìm nạp trước nên được giữ ở mức tương đối thấp. Tuy nhiên, tôi đã thấy rất nhiều cấu hình được đề xuất nâng zfs_vdev_async_read_min_active và các cấu hình min_active khác tăng lên cùng một số A> 10. Các giá trị tối đa tương ứng thường được cho cùng giá trị B và đôi khi B = A.

Tôi hiểu lý do chung của việc làm cho hàng đợi i / o lớn hơn, nhưng thay đổi sự cân bằng giữa các lần đọc tìm nạp trước và các i / o khác có phải là một ý kiến ​​hay không?

Có lẽ, đó là một ý tưởng hay, chỉ khi khối lượng công việc có tỷ lệ thuận lợi về số lần truy cập tìm nạp trước để bỏ lỡ?

no answer