Tôi hiện đang sử dụng các hàm Lambda để truy cập một phiên bản EC2 trong cùng khu vực với các hàm Lambda (us-East-1). Phiên bản EC2 hiện được truy cập qua miền công cộng (ví dụ: mongodb: //services.mydomain.com/etc? Ssl = true) với SSL được bật. Do đó, bất kỳ yêu cầu cơ sở dữ liệu nào cũng phải duyệt qua internet công cộng.

Tôi đang tự hỏi mình có thể mong đợi bao nhiêu để giảm độ trễ bằng cách đặt Lambdas và phiên bản EC2 của tôi trong VPC và sau đó để Lambdas truy cập phiên bản hoàn toàn thông qua DNS riêng. Tôi cũng sẽ xóa SSL khỏi MongoDB.

VPC riêng tư (và loại bỏ SSL) có giảm đáng kể độ trễ không?

no answer