Tôi đang đọc các hướng dẫn sau để sao lưu khóa gpg: https://gist.github.com/chrisroos/1205934

Anh ấy nói rằng trong hướng dẫn gpg có nói rằng tốt hơn hết bạn nên xuất trustdb và chỉ cần sao lưu nó. Tuy nhiên, những hướng dẫn này đã được tạo ra cách đây 5 năm, vì vậy tôi đang tự hỏi liệu điều này có còn cần thiết hay không. Lý tưởng nhất là tôi chỉ tạo một kho lưu trữ tar của thư mục .gnupg chứa:

  • pubring.gpg
  • secring.gpg
  • trustdb.gpg

Suy nghĩ?

TIA, Ole

answer

Mỗi khi tôi đang làm hoặc thực hiện việc này (trên máy cá nhân của tôi hoặc nhiều máy khác), tôi chỉ cần sao chép .gnupg/và khôi phục nó sau đó. Mọi việc diễn ra tốt đẹp mỗi lần nên tôi khuyên bạn nên làm như vậy.

(Hãy nhớ sao lưu gnupg.confcũng như nếu bạn đang sử dụng một số tùy chọn không phải mặc định, bạn nên sao lưu .)