Thiết lập sẽ như thế nào nếu mạng của tôi trông giống như sau:

192.168.1.10 - Máy chủ Exchange
192.168.1.1 - FireWall / Internal
10.0.0.0 - FireWall / Bên ngoài (IP ảo ..)
20.0.0.0 - mail.myisp.com (SMTP)

Bây giờ tôi có thể gửi thành công các thư thông qua thiết lập này bằng cách sử dụng trình kết nối SMTP. Điều này hoạt động cả trên miền cục bộ và các địa chỉ bên ngoài.

Vấn đề là nhận được thư!
Tôi sẽ phải làm gì để biến điều đó thành hiện thực?
Tôi sẽ phải thực hiện loại bản ghi DNS nào để phù hợp với thiết lập này?
Mạng chỉ có một địa chỉ bên ngoài.

answer

Ít nhất, bạn cần một bản ghi MX trỏ đến địa chỉ IP công cộng của máy chủ Exchange của bạn và định tuyến các kết nối SMTP đến máy chủ Exchange. Vì bạn chỉ có một IP bên ngoài nên chắc chắn bạn sẽ NAT các kết nối SMTP đến với IP nội bộ của máy chủ Exchange.

Hi vọng điêu nay co ich.