Tôi có phiên bản Solaris 11.4 được liên kết với Miền 2012.

Solaris cho phép bạn chỉnh sửa ACL chia sẻ SMB từ Windows DC thông qua Computer Management Snap-in.

Câu hỏi của tôi là: Những ACL đó sau đó được ghi lại vào phiên bản Solaris hay chúng chỉ được lưu trữ trên DC mà sau đó cung cấp một số loại mã thông báo cho một ứng dụng khách SMB để kết nối với chia sẻ Solaris SMB?

ls -Vdtrên các thư mục Solaris chỉ hiển thị Trivial Share ACL'snhưuser:root:rwxpdDaARWcCos:fd----I:allow

Câu hỏi cuối cùng của tôi là, tôi có thể sửa đổi hàng loạt ACL này bằng mã ở đâu? Tôi muốn giới hạn một số ~ 100 Chia sẻ SMB cho một số Nhóm quảng cáo nhất định, nhưng không muốn lãng phí thời gian thực hiện chúng riêng lẻ trong GUI.

no answer