Tôi đang cố gắng thiết lập một trang OpenVPN giữa trang A (Server-Merlin) và trang B (Client DD-WRT). Đường hầm xuất hiện và cả hai đồng nghiệp đều có thể ping lẫn nhau nhưng khi bất kỳ ai trên mạng con của máy khách (10.1.30.0/24) cố gắng ping bất kỳ máy chủ nào ở phía máy chủ (10.1.10.0/24) các gói tin đang bị máy chủ bỏ vì máy chủ không biết cách truy cập vào mạng con của máy khách ngay cả sau khi thêm tuyến. Đây là các cấu hình:

Người phục vụ

Automatically generated configuration

daemon

server 172.16.254.0 255.255.255.248

proto udp

port 1198

dev tun21

cipher AES-256-CBC

comp-lzo adaptive

keepalive 15 60

verb 3

push "route 10.1.10.0 255.255.255.0"

client-config-dir ccd

client-to-client

duplicate-cn

ca ca.crt

dh dh.pem

cert server.crt

key server.key

status-version 2

status status

Custom Configuration

ifconfig 172.16.254.1 255.255.255.248M

management 127.0.0.1 5001M

auth none

Tường lửa - Máy chủ

iptables -I INPUT 2 -p udp --dport 1198 -j ACCEPT

iptables -I FORWARD -i br0 -o tun21 -j ACCEPT

iptables -I FORWARD -i tun21 -o br0 -j ACCEPT

Máy chủ bảng định tuyến:

172.16.254.2 dev tun21 proto kernel scope link src 172.16.254.1

x.x.x.x dev eth0 scope link

172.16.254.0/29 via 172.16.254.2 dev tun21

x.x.x.x/28 dev eth0 proto kernel scope link src x.x.x.x

10.1.10.0/24 dev br0 proto kernel scope link src 10.1.10.254

127.0.0.0/8 dev lo scope link

default via x.x.x.x dev eth0

Cấu hình máy khách:

ca /tmp/openvpncl/ca.crt

cert /tmp/openvpncl/client.crt

key /tmp/openvpncl/client.key

management 127.0.0.1 5001

management-log-cache 50

verb 4

mute 3

log-append /var/log/openvpncl

writepid /var/run/openvpncl.pid

client

resolv-retry infinite

nobind

persist-key

persist-tun

script-security 2

mtu-disc yes

dev tun1

proto udp

cipher aes-256-cbc

auth none

remote x.x.x.x 1198

comp-lzo adaptive

tun-mtu 1500

fast-io

Tường lửa khách hàng

iptables -I INPUT 2 -p udp --dport 1198 -j ACCEPT

iptables -I FORWARD -i br0 -o tun1 -j ACCEPT

iptables -I FORWARD -i tun1 -o br0 -j ACCEPT

Bảng định tuyến máy khách:

Kernel IP routing table

Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface

0.0.0.0 192.168.2.253 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1

10.1.10.0 172.16.254.5 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun1

10.1.30.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0

127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo

169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 br0

172.16.254.0 172.16.254.5 255.255.255.248 UG 0 0 0 tun1

172.16.254.5 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun1

192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1

239.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 br0

Điều kỳ lạ là ở phía máy khách, thiết bị tun có IP là 172.16.254.6 trong khi cổng vào là 172.16.254.5 và ở phía máy chủ, IP là 172.16.254.1 và IP tun là 172.16.254.2. Ở phía máy chủ, tôi không thể ping 172.16.254.2 nhưng tôi có thể ping IP tun của máy khách (172.16.254.6) và ngược lại ở phía máy khách, tôi không thể ping 172.16.254.5 là cổng nhưng tôi có thể ping 172.16.254.1.

Giao diện máy chủ

ip addr

1: lo: mtu 16436 qdisc noqueue

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

inet 127.0.0.1/8 brd 127.255.255.255 scope host lo

2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000

link/ether d8:50:e6:cb:f5:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet x.x.x.x/28 brd x.x.x.x scope global eth0

3: eth1: mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000

link/ether d8:50:e6:cb:f5:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

4: eth2: mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000

link/ether d8:50:e6:cb:f5:f4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

5: [email protected]: mtu 1500 qdisc noqueue

link/ether d8:50:e6:cb:f5:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

6: [email protected]: mtu 1500 qdisc noop

link/ether d8:50:e6:cb:f5:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

7: br0: mtu 1500 qdisc noqueue

link/ether d8:50:e6:cb:f5:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 10.1.10.254/24 brd 10.1.10.255 scope global br0

8: tun21: mtu 1500 qdisc

pfifo_fast qlen 100

link/[65534]

inet 172.16.254.1 peer 172.16.254.2/32 scope global tun21

Giao diện máy khách:

ath0 Link encap:Ethernet HWaddr B0:C7:45:75:1C:F6

   UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

   RX packets:2528056 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

   TX packets:3317121 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

   collisions:0 txqueuelen:32

   RX bytes:177453174 (169.2 MiB) TX bytes:539912763 (514.9 MiB)

ath1 Link encap:Ethernet HWaddr B0:C7:45:75:1C:F7

   UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

   RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

   TX packets:12502 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

   collisions:0 txqueuelen:32

   RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1688459 (1.6 MiB)

br0 Link encap:Ethernet HWaddr B0:C7:45:75:1C:F6

   inet addr:10.1.30.251 Bcast:10.1.30.255 Mask:255.255.255.0

   UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

   RX packets:3715741 errors:0 dropped:3772 overruns:0 frame:0

   TX packets:5006361 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

   collisions:0 txqueuelen:0

   RX bytes:415672171 (396.4 MiB) TX bytes:6820174338 (6.3 GiB)

br0:0 Link encap:Ethernet HWaddr B0:C7:45:75:1C:F6

   inet addr:169.254.255.1 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
   UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B0:C7:45:75:1C:F6 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

   RX packets:610099 errors:0 dropped:4 overruns:18 frame:0

   TX packets:931175 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
   collisions:0 txqueuelen:1000

   RX bytes:263258272 (251.0 MiB) TX bytes:833541212 (794.9 MiB)
   Interrupt:4

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr B0:C7:45:75:1C:F6

   inet addr:192.168.2.254 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0

   UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1492 Metric:1

   RX packets:5071499 errors:0 dropped:787 overruns:0 frame:0

   TX packets:3681042 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

   collisions:0 txqueuelen:1000

   RX bytes:2519572372 (2.3 GiB) TX bytes:462892303 (441.4 MiB)

   Interrupt:5

lo Link encap:Local Loopback

   inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

   UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST MTU:16436 Metric:1

   RX packets:421 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

   TX packets:421 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

   collisions:0 txqueuelen:0

   RX bytes:37100 (36.2 KiB) TX bytes:37100 (36.2 KiB)

mon.ath0 Link encap:UNSPEC HWaddr B0-C7-45-75-1C-F6-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

   RX packets:462186 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

   TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

   collisions:0 txqueuelen:32

   RX bytes:105722162 (100.8 MiB) TX bytes:0 (0.0 B)

mon.ath1 Link encap:UNSPEC HWaddr B0-C7-45-75-1C-F7-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00

   UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

   RX packets:3114 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

   TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

   collisions:0 txqueuelen:32

   RX bytes:377428 (368.5 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)

tun1 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00

   inet addr:172.16.254.6 P-t-P:172.16.254.5 Mask:255.255.255.255

   UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1

   RX packets:268 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

   TX packets:14279 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

   collisions:0 txqueuelen:100

   RX bytes:22488 (21.9 KiB) TX bytes:775355 (757.1 KiB)

Ping IP ngang hàng từ máy chủ:

ping 172.16.254.2

PING 172.16.254.2 (172.16.254.2): 56 data bytes

--- 172.16.254.2 ping statistics ---

4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

Địa chỉ IP máy khách của Ping tun0 từ máy chủ:

ping 172.16.254.6

PING 172.16.254.6 (172.16.254.6): 56 data bytes

64 bytes from 172.16.254.6: seq=0 ttl=64 time=30.222 ms

64 bytes from 172.16.254.6: seq=1 ttl=64 time=29.536 ms

64 bytes from 172.16.254.6: seq=2 ttl=64 time=30.918 ms

64 bytes from 172.16.254.6: seq=3 ttl=64 time=30.386 ms

64 bytes from 172.16.254.6: seq=4 ttl=64 time=30.788 ms

64 bytes from 172.16.254.6: seq=5 ttl=64 time=31.271 ms

--- 172.16.254.6 ping statistics ---

6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max = 29.536/30.520/31.271 ms

Ping IP ngang hàng từ máy khách:

ping 172.16.254.5

PING 172.16.254.5 (172.16.254.5): 56 data bytes

^C --- 172.16.254.5 ping statistics ---

7 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

IP của Ping tun21 trên máy chủ từ máy khách

ping 172.16.254.1

PING 172.16.254.1 (172.16.254.1): 56 data bytes

64 bytes from 172.16.254.1: seq=0 ttl=64 time=29.253 ms

64 bytes from 172.16.254.1: seq=1 ttl=64 time=31.730 ms

64 bytes from 172.16.254.1: seq=2 ttl=64 time=30.010 ms

^C

--- 172.16.254.1 ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max = 29.253/30.331/31.730 ms

Tôi đã thử thêm một tuyến đến 10.1.30.0 (Mạng LAN của Máy khách) trên máy chủ bằng ip 172.16.254.6 nhưng nó sẽ chỉ cho phép tôi ánh xạ nó tới 172.16.254.2

ip route add 10.1.30.0/24 via 172.16.254.6 dev tun21

RTNETLINK answers: No such process

ip route add 10.1.30.0/24 via 172.16.254.2 dev tun21

Ping một máy chủ trên mạng LAN của máy khách từ máy chủ - không có xúc xắc

PING 10.1.30.100 (10.1.30.100): 56 data bytes

--- 10.1.30.100 ping statistics ---

3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

Ping một máy chủ trên mạng LAN Máy chủ từ máy khách - không có xúc xắc

ping 10.1.10.100

PING 10.1.10.100 (10.1.10.100): 56 data bytes

^C

--- 10.1.10.100 ping statistics ---

2 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

Nhật ký từ phía máy chủ:

LOG:1432700723,D,Client/x.x.x.x:44820 UDPv4 READ [81] from [AF_INET]x.x.x.x:44820: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=80

LOG:1432700723,,Client/x.x.x.x:44820 MULTI: bad source address from client [10.1.30.100], packet dropped

LOG:1432700723,D,Client/x.x.x.x:44820 UDPv4 READ [81] from [AF_INET]x.x.x.x:44820: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=80

LOG:1432700723,,Client/x.x.x.x:44820 MULTI: bad source address from client [10.1.30.106], packet dropped

LOG:1432700724,D,Client/x.x.x.x:44820 UDPv4 READ [81] from [AF_INET]x.x.x.x:44820: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=80

LOG:1432700724,,Client/x.x.x.x:44820 MULTI: bad source address from client [10.1.30.110], packet dropped

2700729,,Client/x.x.x.x:44820 MULTI: bad source address from client [10.1.30.100], packet dropped

Nhật ký từ phía khách hàng:

LOG:1432686050,D,UDPv4 WRITE [81] to x.x.x.x:1198: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=80

LOG:1432686050,D,UDPv4 WRITE [81] to x.x.x.x:1198: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=80

LOG:1432686051,D,UDPv4 WRITE [81] to x.x.x.x:1198: P_DATA_V1 kid=0 DATA len=80

Tôi thậm chí đã chạy tcpdump trên cả hai bộ định tuyến và hóa ra các gói từ mạng LAN phía máy chủ thậm chí không đến được bộ định tuyến máy khách.

Bất kỳ trợ giúp sẽ được đánh giá cao.

Cảm ơn

answer

Tôi đã giải quyết vấn đề này bằng cách thêm các dòng sau vào cấu hình của mình

route 10.1.30.0 255.255.255.0

push "route 10.1.10.0 255.255.255.0"

push "route 10.1.30.0 255.255.255.0"

và thêm các dòng sau cho khách hàng của tôi trong thư mục CCD

less /tmp/etc/openvpn/server1/ccd/CALPHA

iroute 10.1.30.0 255.255.255.0