Làm cách nào để xác minh xem người dùng miền có sao lưu (SeBackupPrivilege) và khôi phục đặc quyền (SerestorePrivilege) hay không? Tôi đã thử thêm người dùng miền vào nhóm nhà khai thác sao lưu. Nhưng đầu ra lệnh Whoami / priv cho thấy rằng người dùng miền không có đặc quyền sao lưu và khôi phục.

no answer