Tôi đã thiết lập msmtp và s-nail để hoạt động với tài khoản gmail của mình. Nó hoạt động nếu mật khẩu được lưu trữ dưới dạng văn bản thuần túy trong .netrc, nhưng không hoạt động với .netrc.gpg:

echo 'Message body' | mailx -A mymail --subject='A subject' [email protected] 'name <[email protected]>'

Đây là thông báo lỗi:

[email protected] requires a password: 
mail: A password is necessary for smtp authentication
/home/myuser/mail/dead.mbox 3/49
mail: ... message not sent

Cấu hình .mailrc của tôi:

account mymail {
   # Localize options, forget them when changing the account
   localopts yes
  
   ####
   # this part does not work with netrc.gpg, only plain netrc:
   wysh set netrc-lookup # even if I comment this line
   netrc-pipe='gpg -qd ~/.netrc.gpg'
   ####

   set mta=smtp://smtp.gmail.com:587 smtp-use-starttls # only works if I specify user:[email protected] ahead of smtp.gmail
   set from="name <[email protected]>"
}

Tôi đã mã hóa tệp .netrc của mình cho địa chỉ email @ với:

gpg -e /home/myuser/.netrc

và chạy điều này trong thiết bị đầu cuối

gpg -qd ~/.netrc.gpg

hoạt động, tuy nhiên, điều này yêu cầu bí mật.

Đây là tệp netrc của tôi:

machine *.gmail.com login NAME password PASS
no answer