Tôi đang cố gắng kết nối để tạo cùng một PC với máy chủ openvpn với phiên bản kéo openvpn. Tôi có một máy chủ có nhiều IP và đang chạy các phiên bản máy chủ openvpn kéo trên cùng một Máy chủ. Cố gắng kết nối với các phiên bản đó từ một PC cùng một lúc.

Tôi có thể kết nối với chúng một cách riêng biệt tuy nhiên khi tôi cố gắng kết nối chúng với nhau thì trường hợp đầu tiên kết nối tốt. nhưng trường hợp thứ hai tôi gặp lỗi này:

Thu Dec 22 05:27:04 2011 /usr/sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Thu Dec 22 05:27:04 2011 /usr/sbin/ip addr add dev tun0 local 10.10.0.5 peer 10.10.0.6
Thu Dec 22 05:27:04 2011 /usr/sbin/ip route add 184.75.xxx.xxx/32 via 10.0.0.1
RTNETLINK answers: File exists
Thu Dec 22 05:27:04 2011 ERROR: Linux route add command failed: external program exited with error status: 2
Thu Dec 22 05:27:04 2011 /usr/sbin/ip route add 0.0.0.0/1 via 10.10.0.6
RTNETLINK answers: File exists
Thu Dec 22 05:27:04 2011 ERROR: Linux route add command failed: external program exited with error status: 2
Thu Dec 22 05:27:04 2011 /usr/sbin/ip route add 128.0.0.0/1 via 10.10.0.6
RTNETLINK answers: File exists
Thu Dec 22 05:27:04 2011 ERROR: Linux route add command failed: external program exited with error status: 2

Máy chủ A cấu hình

port 1190
proto udp
dev tun1
ca /etc/openvpn/ca.crt
cert /etc/openvpn/serverA.crt
key /etc/openvpn/serverA.key
dh /etc/openvpn/dh1024.pem

server 10.3.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist 10.3.0.0-ipp.txt

--mode server
--tls-server
client-config-dir /etc/openvpn/ccd.d
route 10.3.0.0 255.255.255.252

push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"
push "dhcp-option DNS 208.67.220.220"
keepalive 10 120
comp-lzo
user nobody
group nobody
persist-key
persist-tun
status 10.3.0.0-openvpn-status.log
verb 3

Cấu hình máy chủ B

port 1191
proto udp
dev tun0
ca /etc/openvpn/ca.crt
cert /etc/openvpn/serverB.crt
key /etc/openvpn/serverB.key
dh /etc/openvpn/dh1024.pem
server 10.10.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist 10.10.0.0-ipp.txt
--mode server
--tls-server
client-config-dir /etc/openvpn/ccd.d
route 10.10.0.0 255.255.255.252

push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"
push "dhcp-option DNS 208.67.220.220"
keepalive 10 120
comp-lzo
user nobody
group nobody
persist-key
persist-tun
status 10.10.0.0-openvpn-status.log
verb 3

Cấu hình ứng dụng khách A

client
dev tun1
proto udp
remote 184.75.xxx.xxx 1190
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca /etc/openvpn/ca.crt
cert /etc/openvpn/client1.crt
key /etc/openvpn/client1.key
ns-cert-type server
comp-lzo
verb 3
--script-security 2

Cấu hình ứng dụng khách B

client
dev tun0
proto udp
remote 184.75.xxx.xxx 1191
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca /etc/openvpn/ca.crt
cert /etc/openvpn/client2.crt
key /etc/openvpn/client2.key
ns-cert-type server
comp-lzo
verb 3
--script-security 2

Bất kì sự trợ giúp nào đều được đánh giá cao.

answer

Về cơ bản, bạn đang cố gắng đặt hai cổng mặc định. Ngay cả khi bạn có thể thêm cả hai tuyến đường, chỉ một trong số chúng hoạt động chính xác.

Bạn có thể nên xóa push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"khỏi máy chủ và chỉ cần thiết lập một tuyến ở phía máy khách mà VPN sẽ là mặc định.