Chỉ là một câu hỏi nhanh. Có thể sử dụng OpenVPN Connect v3 để kết nối với phiên bản Cộng đồng của máy chủ OpenVPN (không phải máy chủ Truy cập OpenVPN) không?

Chỉnh sửa: đây là một số triệu chứng tôi gặp phải khi thử nghiệm. Chúng tôi đẩy các máy chủ DNS và các tuyến tĩnh bằng cách sử dụng cấu hình máy khách.

Máy chủ DNS được áp dụng hai lần theo báo cáo của nhật ký OpenVPN, nhưng không hiển thị khi sử dụng nslookup từ máy khách. Tuyến đẩy không được áp dụng cho bảng định tuyến máy khách Windows.

no answer