Tôi có máy chủ OpenVPN chạy trên máy Ubuntu được lưu trữ trên AWS định tuyến đến mạng nội bộ của chúng tôi cũng được lưu trữ trên AWS. Tôi không gặp vấn đề gì với TunnelBlink, nhưng đối với OpenVPN trên Windows, không tìm nạp được bất kỳ tài nguyên nào.

Tôi đã kiểm tra DNS, không có vấn đề gì ở đó. nslookup không có vấn đề gì.

Khi tôi cố gắng thực hiện theo dõi, cả hai đều bắt đầu bước đầu tiên từ cổng máy chủ và thời gian chờ từ đó.

Tôi đã kiểm tra nhật ký máy chủ và cả hai đều hiển thị các nhật ký giống nhau với cả hai máy khách.

Thực sự sẽ đánh giá cao nếu ai đó có thể hướng dẫn tôi đi đúng hướng.

PS: đã cố gắng đăng nhật ký nhưng bị gắn cờ là spam

no answer