Tôi đã xây dựng một bộ lọc thay thế đang hoạt động như tôi mong đợi. Nó thêm dấu thời gian vào cuối tệp html (EOF).

ExtFilterDefine testfilter mode=output intype=text/html cmd="/usr/bin/perl -pe 's|^|qq(\/*) . time() . qq(\*/)|e if eof'"
SetOutputFilter testfilter

Mục tiêu của tôi là đạt được lần chạy này cho nhiều hơn một loại kịch câm. Có cách nào để chỉ định intype của bộ lọc và chỉ định hai kiểu mime tại một bộ lọc không?

Tôi cần văn bản / css và văn bản / js dưới dạng mime-type cho intype của bộ lọc hiện tại của tôi. Tôi đang tìm kiếm một tùy chọn mà không cần viết cùng một mã hai lần.

Tôi đã thử cách sau, nhưng nó không hoạt động và kết thúc bằng lỗi apache:

ExtFilterDefine testfilter mode=output intype=text/css application/javascript cmd="/usr/bin/perl -pe 's|^|qq(\/*) . time() . qq(\*/)|e if eof'"

Có ai đó như bất kỳ ý tưởng nào về cách làm cho nó chạy đúng cách mà không cần nhiều mã hơn không?

no answer