Tôi đã thêm một đĩa 4TB có định dạng EXT4 (/ dev / sdk1) vào mảng lvm2 của mình bằng cách sử dụng webmin. Sau đó, tôi đã yêu cầu webmin mở rộng hệ thống tệp để bao gồm đĩa đó. Nó báo lỗi mà tôi không chụp lại được. Tuy nhiên, nó đã thêm đĩa vào ổ đĩa hợp lý và ổ đĩa báo cáo tổng kích thước mới, tuy nhiên vẫn có dung lượng trống cũ. Khi tôi nhìn vào pvdisplay, nó hiển thị đĩa mới đã đầy! Làm thế nào tôi có thể sửa lỗi này. Tôi đã thử e2fsck, báo cáo lv là sạch. Dưới đây là kết quả vgdisplay, pvdisplay và lvdisplay của tôi:

[email protected]:~$ sudo pvdisplay
--- Physical volume ---
PV Name        /dev/sdg1
VG Name        samba
PV Size        3.64 TiB / not usable 2.00 MiB
Allocatable      yes (but full)
PE Size        4.00 MiB
Total PE       953861
Free PE        0
Allocated PE     953861
PV UUID        VCtRWQ-c2u3-jIb3-AwGH-Wdpm-BNAz-U1QvzZ

--- Physical volume ---
PV Name        /dev/sdh1
VG Name        samba
PV Size        931.51 GiB / not usable 4.00 MiB
Allocatable      yes (but full)
PE Size        4.00 MiB
Total PE       238466
Free PE        0
Allocated PE     238466
PV UUID        0zHiKC-TTBn-L1TK-qmSo-y34W-G4mn-VCJXhA

--- Physical volume ---
PV Name        /dev/sdf1
VG Name        samba
PV Size        1.82 TiB / not usable 4.00 MiB
Allocatable      yes (but full)
PE Size        4.00 MiB
Total PE       476931
Free PE        0
Allocated PE     476931
PV UUID        5eOiZr-BdYk-Jk6c-X5fA-jMvf-7pdM-qvYI6G

--- Physical volume ---
PV Name        /dev/sde1
VG Name        samba
PV Size        3.64 TiB / not usable 2.00 MiB
Allocatable      yes (but full)
PE Size        4.00 MiB
Total PE       953861
Free PE        0
Allocated PE     953861
PV UUID        mrxqc3-qurh-eMER-dwRB-YTOB-fNf0-KPlfmg

--- Physical volume ---
PV Name        /dev/sdj1
VG Name        samba
PV Size        931.51 GiB / not usable 4.00 MiB
Allocatable      yes (but full)
PE Size        4.00 MiB
Total PE       238466
Free PE        0
Allocated PE     238466
PV UUID        SG2gP9-NLII-OsWd-tWGJ-Di8r-pDtT-rkcnTj

--- Physical volume ---
PV Name        /dev/sdm1
VG Name        samba
PV Size        1.82 TiB / not usable 4.00 MiB
Allocatable      yes (but full)
PE Size        4.00 MiB
Total PE       476931
Free PE        0
Allocated PE     476931
PV UUID        Ycqd4P-noXD-Nzgx-auAc-zzrS-F4KE-JSSMCd

--- Physical volume ---
PV Name        /dev/sdl1
VG Name        samba
PV Size        1.82 TiB / not usable 4.00 MiB
Allocatable      yes (but full)
PE Size        4.00 MiB
Total PE       476931
Free PE        0
Allocated PE     476931
PV UUID        XexUjT-PlM4-PQMu-9frH-dAVi-S8tC-hunsby

--- Physical volume ---
PV Name        /dev/sda1
VG Name        samba
PV Size        7.28 TiB / not usable 4.00 MiB
Allocatable      yes (but full)
PE Size        4.00 MiB
Total PE       1907720
Free PE        0
Allocated PE     1907720
PV UUID        ruDYpO-W9n8-XpMp-yLtg-3hfr-AOcX-DyAKlO

--- Physical volume ---
PV Name        /dev/sdk1
VG Name        samba
PV Size        3.64 TiB / not usable 2.00 MiB
Allocatable      yes (but full)
PE Size        4.00 MiB
Total PE       953861
Free PE        0
Allocated PE     953861
PV UUID        SEn3i2-8TcV-D2sm-6Ahe-pgQ4-hPzm-8wTDx1

[email protected]:~$ sudo lvdisplay
--- Logical volume ---
LV Path        /dev/samba/media
LV Name        media
VG Name        samba
LV UUID        t3ItFs-3HWB-ZAZj-A0Ia-MDAe-sITn-tWaml1
LV Write Access    read/write
LV Creation host, time Server, 2017-08-03 17:36:54 +0100
LV Status       available
# open         1
LV Size        25.47 TiB
Current LE       6677028
Segments        9
Allocation       inherit
Read ahead sectors   auto
- currently set to   256
Block device      252:0

[email protected]:~$ sudo vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name        samba
System ID       
Format        lvm2
Metadata Areas    9
Metadata Sequence No 43
VG Access       read/write
VG Status       resizable
MAX LV        0
Cur LV        1
Open LV        1
Max PV        0
Cur PV        9
Act PV        9
VG Size        25.47 TiB
PE Size        4.00 MiB
Total PE       6677028
Alloc PE / Size    6677028 / 25.47 TiB
Free PE / Size    0 / 0  
VG UUID        S2A8Yl-CKR3-hhEf-DOoc-c564-e5DQ-GZ2vMb

Bất kỳ và tất cả sự giúp đỡ được đánh giá cao. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể xóa đĩa mới không - vì nó sẽ không có dữ liệu trên đó - và sau đó sử dụng tùy chọn force remove và xem liệu tôi có lấy lại mảng cũ hay không, nhưng vì nó đã phân bổ pv mới cho lv, tôi sẽ mất lv?

answer

"Tôi đã thêm một đĩa 4TB có định dạng EXT4 (/ dev / sdk1) vào lvm2 của mình" - Đó là vấn đề đầu tiên của bạn. Thêm đĩa trống vào LVM. Bạn không muốn tìm thấy các superblock cũ trên đĩa khi bạn tạo một LV lấp đầy nó. Hệ thống tập tin dựa trên LV, không phải trên PV.

Ngoài ra, nếu bạn đang thêm toàn bộ đĩa vào LVM, bạn không cần phải đặt một bảng phân vùng trên chúng. Việc thêm các đĩa thô đơn giản và đáng tin cậy hơn nhiều, đặc biệt là khi thay thế chúng.

Để tôi giải quyết vấn đề của bạn chính xác hơn, tôi sẽ phải xem lỗi đó là gì trong quá trình thêm. Thông tin được cung cấp ở đây sẽ hướng dẫn bạn cách bạn có thể lấy thông tin đó. Những thứ hữu ích nhất sẽ được lấy từ lvmdumpvà kho lưu trữ siêu dữ liệu trong /etc/lvm/archive/.

https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/4/html/Cluster_Logical_Volume_Manager/troubleshooting.html

Đối với câu hỏi của bạn về việc xóa và thêm lại, có, bạn có thể làm điều đó nếu VG của bạn có đủ không gian trong các PV khác để hủy phân bổ một PV mà bạn muốn xóa. Việc xóa PV khỏi VG cũng đơn giản như hướng dẫn LVM di chuyển tất cả các phạm vi trên đĩa đó sang các đĩa khác trong VG, sau đó thu nhỏ VG bằng cách xóa đĩa đó khỏi mảng:

pvmove /dev/sdk1
vgreduce samba /dev/sdk1

CẬP NHẬT

Kể từ khi xem xét dữ liệu được cung cấp, có vẻ như tất cả các thay đổi LVM đã thành công, với webmin đã thêm đĩa mới vào "samba" VG hiện có - mở rộng VG thêm khoảng 4TiB, và sau đó mở rộng LV "phương tiện" vào các phạm vi vật lý miễn phí còn lại được cung cấp bởi đĩa mới đó. Điều không thành công (âm thầm hiệu quả) là resize2fs /dev/samba/medialệnh, được cho là thay đổi kích thước hệ thống tệp EXT4 hiện có trên LV "phương tiện" sau khi chính LV được mở rộng.