Trong ứng dụng của chúng tôi bất cứ khi nào mã thông báo (xuất hiện trong tiêu đề) không hợp lệ - nó thực tế được đảm bảo sẽ không có mã thông báo hợp lệ chính xác. Vì vậy, tôi đang cố gắng giảm bớt trách nhiệm phản hồi 401 cho nginx (có hoặc không có njs) Cố gắng tránh duy trì một dịch vụ có bộ đệm ẩn đang bị tác động bởi các yêu cầu không hợp lệ.

Tôi đã suy nghĩ để js_content mỗi cuộc gọi và kiểm tra "trong bộ nhớ cache" cục bộ của mã thông báo không hợp lệ hoặc thậm chí tốt hơn để có một API tới bộ nhớ cache nginx nhưng dường như tôi không thể tìm thấy tài liệu về bất kỳ điều nào ở trên.

Yêu cầu xác thực có vẻ không hữu ích vì tôi sẽ không có cách nào điền vào bộ nhớ cache với 401 sẽ được trả lại từ dịch vụ của tôi (trong "lỗi bộ nhớ cache")

Bất kỳ cách nào khác có thể sẽ được hoan nghênh nhưng tôi muốn kích hoạt khả năng tải nó xuống nginx

no answer