Tôi đã thêm nfs4 acl cho một thư mục trong ứng dụng khách nfs, nhưng không thể sử dụng "chown / chgrp" sau khi thêm nfs4 acl, bây giờ tôi muốn từ bỏ nfs4 acl và quay lại kiểm soát truy cập đơn giản linux ban đầu, làm thế nào để ???

Trong acl linux tiêu chuẩn, chúng tôi có thể sử dụng setfacl -bn xxx fileđể loại bỏ tất cả acl và quay lại kiểm soát truy cập ban đầu, nhưng tôi không biết cách làm điều đó bằng cách nfs4_setfacl ...

answer

Giải pháp của tôi sẽ là:

nfs4_getfacl <file> | nfs4_setfacl -X - <file>