Nếu chúng ta zfs snapshot -r tank @ 20220129 , tất cả các hệ thống tệp con cũng nhận được ảnh chụp nhanh đó.

Làm thế nào để gửi một ảnh chụp nhanh duy nhất của xe tăng với tất cả các fs phụ đến một nhóm mới (không có cơ sở lịch sử của ảnh chụp nhanh)?

Trong khi zfs send -R tank @ 20220129 sẽ gửi tất cả các fs phụ, nó cũng sẽ gửi tất cả các ảnh chụp nhanh.

(Sau đó, chúng tôi có thể xóa tất cả những ảnh chụp nhanh đó, nhưng đó có thể là một lượng lớn gửi thêm chỉ để xóa sau khi hoàn thành.)

Dường như không có chức năng gửi -r của zfs.

no answer