Tôi muốn tái tạo khả năng autofs để phát hiện quyền truy cập vào đường dẫn con của đường dẫn cơ sở và gọi trình xử lý tương ứng. Động cơ là autofs không thể thiết lập (cũng như giữ lại) thuộc tính shared hoặc rshared của mountpoint. Mặc dù systemd có các loại đơn vị đường dẫn, mount và tự động và tôi có thể sử dụng các trình tạo, nhưng tôi không tìm được cách nào để bắt yêu cầu đến một thư mục không phải {tồn tại, được gắn kết chưa} trong một đường dẫn cơ sở, ví dụ: nếu yêu cầu là bất kỳ thứ gì trong /cvmfs/unpacked.cern.ch/some_other_dir_in_hierarchy để biết rằng yêu cầu liên quan đến / cvmfs và gọi trình xử lý gắn kết cho /cvmfs/unpacked.cern.ch Có giải pháp nào cho vấn đề này không? (và nó sẽ có sẵn dưới centos 7)

no answer