Tôi có fs sau:

/dev/sdb1      exfat   60085120  11776 60073344  1% /mnt/apuntes

trong / etc / export:

/mnt/apuntes 192.168.2.20(rw,sync,no_subtree_check)

dịch vụ được bắt đầu và tôi khởi chạy lệnh sau:

exportfs -ar

và tôi gặp lỗi sau:

exportfs: /mnt/apuntes does not support NFS export

Không thể xuất ở định dạng exfat ??? tôi đang làm gì sai

no answer