Tôi đã chơi với các API của HAProxy để tắt máy chủ và kiểm tra tình trạng. Kế hoạch của tôi là cuối cùng có thể thêm máy chủ mà không cần khởi động lại HAProxy.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu máy chủ chạy HAProxy được khởi động lại? Có cách nào để HAProxy kết xuất cài đặt trong bộ nhớ của nó vào một tệp cấu hình để nó chạy như cũ trước khi khởi động lại không?

answer

Bạn sẽ muốn xem xét API HAProxy Dataplane . Đó là một phương pháp riêng biệt, nhưng vẫn có những thay đổi.