Tôi có một thư mục có rất nhiều tệp muốn xóa nhưng tôi không thể tương tác với nó.

Kích thước của thư mục là 29M. rm -rfchạy qua đêm mà dường như không làm được gì.

find . -type f -print | head -n 1không in bất cứ thứ gì, tôi có thể thấy trong htop rằng nó không thực sự chạy nhưng ở trạng thái D. Tương tự với find . -type f -delete.

Nó có thể bị hỏng hoặc một cái gì đó tương tự? Làm cách nào để kiểm tra và sửa lỗi đó?

answer

Trạng Dthái có nghĩa là uninterruptible- xem ở đây để có một mô tả hay. Bạn có thể bị buộc phải khởi động lại máy chủ của mình trừ khi ai đó có thể đưa ra giải pháp tốt hơn để ngắt sự liên tục!

Dự đoán ban đầu của tôi là tệp có thể đang được 'sử dụng' bởi một quá trình mở. Hãy thử sử dụng lsofđể tìm quá trình và khởi động lại / kết thúc nó nếu có thể. Có thể giết quá trình đó sẽ phá khóa?