Tôi có một thiết lập hơi phức tạp không hoạt động và tôi đang đấu tranh khá nhiều để tìm ra nguyên nhân gốc rễ.

Trước hết là bức tranh lớn:

Node backend là một vai trò nhân viên cửa sổ kích thước trung bình chạy JBoss 5. Nó đang truyền trực tuyến dữ liệu JSON đa phần / phân đoạn HTTP.

Node frontend là một vai trò của windows azure worker kích thước trung bình đang chạy JBoss 5. Nó đang yêu cầu dữ liệu JSON đa phần / khối HTTP từ nút phụ trợ và sau đó xuất bản lại thông qua http.

Các luồng này khá phức tạp và có thể được kiểm tra bằng trình duyệt hoặc tiện ích.

Chúng tôi nhận thấy rằng các luồng chỉ ngừng hoạt động sau một thời gian (vài giờ đến vài ngày). Để theo dõi điều đó, tôi đã kích hoạt một wget ở phía frontend (tức là client) và một wirehark để xem có chuyện gì xảy ra. Wireshark được thiết lập để kết xuất vào bộ đệm các tệp. Tốc độ phát trực tuyến khoảng 100KB / s, vì vậy hiệu suất không phải là vấn đề. Những gì tôi quan sát là: Cửa sổ nhận của wget bắt đầu từ 130000 và giảm xuống còn 517byte. Cuối cùng nó chạm 0 và hơn wget nằm ở đó khá lâu (đôi khi vài giây, đôi khi lên đến 100 giây) cho đến khi nó chấp nhận dữ liệu một lần nữa. Xem Wirehark này:

No.   Time      Source        Destination      Protocol Info
 138300 17:33:47.038970 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=12610206 Win=27 Len=0
 138301 17:33:47.069346 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12610206 Ack=1 Win=514 Len=118
 138302 17:33:47.069353 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12610324 Ack=1 Win=514 Len=119
 138303 17:33:47.069358 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12610443 Ack=1 Win=514 Len=118
 138304 17:33:47.069362 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12610561 Ack=1 Win=514 Len=109
 138305 17:33:47.069366 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12610670 Ack=1 Win=514 Len=126
 138306 17:33:47.069370 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12610796 Ack=1 Win=514 Len=115
 138307 17:33:47.069374 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12610911 Ack=1 Win=514 Len=119
 138308 17:33:47.069378 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12611030 Ack=1 Win=514 Len=116
 138309 17:33:47.069382 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12611146 Ack=1 Win=514 Len=115
 138310 17:33:47.069386 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12611261 Ack=1 Win=514 Len=116
 138311 17:33:47.069390 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12611377 Ack=1 Win=514 Len=115
 138312 17:33:47.069499 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=12611492 Win=22 Len=0
 138313 17:33:47.069569 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12611492 Ack=1 Win=514 Len=132
 138314 17:33:47.069573 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12611624 Ack=1 Win=514 Len=121
 138315 17:33:47.069577 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12611745 Ack=1 Win=514 Len=103
 138316 17:33:47.069581 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12611848 Ack=1 Win=514 Len=107
 138317 17:33:47.069585 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12611955 Ack=1 Win=514 Len=118
 138318 17:33:47.069589 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12612073 Ack=1 Win=514 Len=118
 138319 17:33:47.069593 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12612191 Ack=1 Win=514 Len=117
 138320 17:33:47.069597 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12612308 Ack=1 Win=514 Len=126
 138321 17:33:47.069601 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12612434 Ack=1 Win=514 Len=108
 138322 17:33:47.069605 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12612542 Ack=1 Win=514 Len=112
 138323 17:33:47.069609 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12612654 Ack=1 Win=514 Len=109
 138324 17:33:47.069613 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12612763 Ack=1 Win=514 Len=107
 138325 17:33:47.069617 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12612870 Ack=1 Win=514 Len=104
 138326 17:33:47.069621 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12612974 Ack=1 Win=514 Len=115
 138327 17:33:47.069625 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12613089 Ack=1 Win=514 Len=107
 138328 17:33:47.069629 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12613196 Ack=1 Win=514 Len=107
 138329 17:33:47.069633 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12613303 Ack=1 Win=514 Len=123
 138330 17:33:47.069638 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12613426 Ack=1 Win=514 Len=105
 138331 17:33:47.069641 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12613531 Ack=1 Win=514 Len=129
 138332 17:33:47.069712 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=12613660 Win=14 Len=0
 138333 17:33:47.069756 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12613660 Ack=1 Win=514 Len=111
 138334 17:33:47.069761 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12613771 Ack=1 Win=514 Len=114
 138335 17:33:47.069765 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12613885 Ack=1 Win=514 Len=127
 138336 17:33:47.069769 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12614012 Ack=1 Win=514 Len=109
 138337 17:33:47.069773 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12614121 Ack=1 Win=514 Len=107
 138338 17:33:47.069777 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12614228 Ack=1 Win=514 Len=106
 138339 17:33:47.069781 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12614334 Ack=1 Win=514 Len=120
 138340 17:33:47.069785 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12614454 Ack=1 Win=514 Len=110
 138341 17:33:47.069789 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12614564 Ack=1 Win=514 Len=114
 138342 17:33:47.069793 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12614678 Ack=1 Win=514 Len=107
 138343 17:33:47.069797 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12614785 Ack=1 Win=514 Len=109
 138344 17:33:47.069801 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12614894 Ack=1 Win=514 Len=119
 138345 17:33:47.069805 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12615013 Ack=1 Win=514 Len=113
 138346 17:33:47.069809 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12615126 Ack=1 Win=514 Len=116
 138347 17:33:47.069813 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12615242 Ack=1 Win=514 Len=120
 138348 17:33:47.069817 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12615362 Ack=1 Win=514 Len=114
 138349 17:33:47.069870 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=12615476 Win=7 Len=0
 138350 17:33:47.069908 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12615476 Ack=1 Win=514 Len=108
 138351 17:33:47.069912 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12615584 Ack=1 Win=514 Len=107
 138352 17:33:47.069916 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12615691 Ack=1 Win=514 Len=107
 138353 17:33:47.069919 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12615798 Ack=1 Win=514 Len=115
 138354 17:33:47.069923 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12615913 Ack=1 Win=514 Len=120
 138355 17:33:47.069927 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12616033 Ack=1 Win=514 Len=107
 138356 17:33:47.069931 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12616140 Ack=1 Win=514 Len=119
 138357 17:33:47.069935 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12616259 Ack=1 Win=514 Len=122
 138358 17:33:47.069939 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12616381 Ack=1 Win=514 Len=105
 138359 17:33:47.069943 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12616486 Ack=1 Win=514 Len=113
 138360 17:33:47.069947 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12616599 Ack=1 Win=514 Len=107
 138361 17:33:47.069950 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12616706 Ack=1 Win=514 Len=114
 138362 17:33:47.069954 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12616820 Ack=1 Win=514 Len=127
 138363 17:33:47.069959 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12616947 Ack=1 Win=514 Len=132
 138364 17:33:47.070004 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   [TCP ZeroWindow] 52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=12617079 Win=0 Len=0
 138365 17:33:47.390902 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   [TCP ZeroWindowProbe] 5284 > 52902 [ACK] Seq=12617079 Ack=1 Win=514 Len=1
 138366 17:33:47.599283 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   [TCP ZeroWindow] [TCP ACKed lost segment] 52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=12617080 Win=0 Len=0
 138367 17:33:48.203458 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   [TCP ZeroWindowProbe] 5284 > 52902 [ACK] Seq=12617080 Ack=1 Win=514 Len=1
 138368 17:33:48.411799 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   [TCP ZeroWindow] [TCP ACKed lost segment] 52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=12617081 Win=0 Len=0
 139055 17:33:50.015857 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   [TCP ZeroWindowProbe] 5284 > 52902 [ACK] Seq=12617081 Ack=1 Win=514 Len=1
 139056 17:33:50.224262 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   [TCP ZeroWindow] [TCP ACKed lost segment] 52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=12617082 Win=0 Len=0
 141485 17:33:54.234768 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   [TCP ZeroWindowProbe] 5284 > 52902 [ACK] Seq=12617082 Ack=1 Win=514 Len=1
 141972 17:33:54.442993 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   [TCP ZeroWindow] [TCP ACKed lost segment] 52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=12617083 Win=0 Len=0
 146212 17:34:03.422127 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   [TCP ZeroWindowProbe] 5284 > 52902 [ACK] Seq=12617083 Ack=1 Win=514 Len=1
 146214 17:34:03.630469 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   [TCP ZeroWindow] [TCP ACKed lost segment] 52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=12617084 Win=0 Len=0
 153400 17:34:22.203389 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   [TCP ZeroWindowProbe] 5284 > 52902 [ACK] Seq=12617084 Ack=1 Win=514 Len=1
 153967 17:34:22.411696 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   [TCP ZeroWindow] [TCP ACKed lost segment] 52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=12617085 Win=0 Len=0
 156977 17:34:59.547273 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   [TCP ZeroWindowProbe] 5284 > 52902 [ACK] Seq=12617085 Ack=1 Win=514 Len=1
 156978 17:34:59.755506 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   [TCP ZeroWindow] [TCP ACKed lost segment] 52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=12617086 Win=0 Len=0
 156983 17:35:49.424340 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   [TCP Window Update] 52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=12617086 Win=517 Len=0
 156984 17:35:49.427810 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12617086 Ack=1 Win=514 Len=1440
 156985 17:35:49.427893 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12618526 Ack=1 Win=514 Len=1440
 156986 17:35:49.427934 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=12619966 Win=506 Len=0
 156987 17:35:49.427960 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12619966 Ack=1 Win=514 Len=1440
 156988 17:35:49.427991 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=12621406 Ack=1 Win=514 Len=1440 

Tôi không thể hiểu tại sao wget lại bận rộn lâu như vậy. Ngoài ra, tôi thấy hành vi tương tự với ứng dụng khách JBoss / java của chúng tôi. "Bình thường" luồng trông như thế này:

No.   Time      Source        Destination      Protocol Info
   46 17:31:04.858278 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=514 Len=108
   50 17:31:04.858306 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=109 Win=516 Len=0
   61 17:31:04.858528 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=109 Ack=1 Win=514 Len=95
  166 17:31:04.861793 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=204 Ack=1 Win=514 Len=107
  167 17:31:04.861813 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=311 Win=515 Len=0
  320 17:31:04.869327 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=311 Ack=1 Win=514 Len=102
  326 17:31:04.869393 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=413 Ack=1 Win=514 Len=117
  327 17:31:04.869408 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=530 Win=515 Len=0
  328 17:31:04.869419 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=530 Ack=1 Win=514 Len=96
  329 17:31:04.870048 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=626 Ack=1 Win=514 Len=113
  330 17:31:04.870069 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=739 Win=514 Len=0
  337 17:31:04.870431 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=739 Ack=1 Win=514 Len=107
  383 17:31:04.871195 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=846 Ack=1 Win=514 Len=116
  388 17:31:04.871222 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=962 Win=513 Len=0
  423 17:31:04.872362 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=962 Ack=1 Win=514 Len=99
  440 17:31:04.873151 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=1061 Ack=1 Win=514 Len=100
  446 17:31:04.873182 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=1161 Win=512 Len=0
  508 17:31:04.875097 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=1161 Ack=1 Win=514 Len=98
  599 17:31:04.877254 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=1259 Ack=1 Win=514 Len=104
  604 17:31:04.877307 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=1363 Win=517 Len=0
  639 17:31:04.878517 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=1363 Ack=1 Win=514 Len=115
  657 17:31:04.878662 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=1478 Ack=1 Win=514 Len=104
  660 17:31:04.878693 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=1582 Win=516 Len=0
  683 17:31:04.879737 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=1582 Ack=1 Win=514 Len=106
  716 17:31:04.880392 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=1688 Ack=1 Win=514 Len=100
  720 17:31:04.880448 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=1788 Win=515 Len=0
  767 17:31:04.882359 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=1788 Ack=1 Win=514 Len=104
  841 17:31:04.883507 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=1892 Ack=1 Win=514 Len=108
  843 17:31:04.883527 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=2000 Win=515 Len=0
  851 17:31:04.884238 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=2000 Ack=1 Win=514 Len=101
  896 17:31:04.885225 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 52902 [PSH, ACK] Seq=2101 Ack=1 Win=514 Len=116
  904 17:31:04.885276 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   52902 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=2217 Win=514 Len=0

Ngoài ra, tôi không thực sự hiểu tại sao cửa sổ chỉ có 517 byte. Bạn có ý kiến ​​gì không? Các gói dữ liệu quá nhỏ (100-200byte) do giao thức Mức 7 hiện tại được sử dụng.

Chỉnh sửa: Không chuyển được dữ liệu sau 6GB hoặc 8GB. dường như không có thứ 32bit. Liên kết / Phần cứng không xác định, nhưng được cho là nằm trong một trung tâm dữ liệu microsoft azure. Đây là một thiết lập kết nối của wget (loại bỏ một vài bit để bảo mật tối thiểu):

No.   Time      Source        Destination      Protocol Info
 157007 17:50:49.590140 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   58291 > 5284 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=8

Frame 157007 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
  Arrival Time: Apr 16, 2012 17:50:49.590140000
  Frame Number: 157007
  Frame Length: 66 bytes
  Capture Length: 66 bytes
Ethernet II, Src: 00:15:5d:36:03:6d (00:15:5d:36:03:6d), Dst: 02:f5:0a:d3:ff:0a (02:f5:0a:d3:ff:0a)
  Destination: 02:f5:0a:d3:ff:0a (02:f5:0a:d3:ff:0a)
    Address: 02:f5:0a:d3:ff:0a (02:f5:0a:d3:ff:0a)
    .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    .... ..1. .... .... .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
  Source: 00:15:5d:36:03:6d (00:15:5d:36:03:6d)
    Address: 00:15:5d:36:03:6d (00:15:5d:36:03:6d)
    .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
  Type: IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 10.211.148.222 (10.211.148.222), Dst: 94.245.90.204 (94.245.90.204)
  Version: 4
  Header length: 20 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
    .... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0
    .... ...0 = ECN-CE: 0
  Total Length: 52
  Identification: 0x17ac (6060)
  Flags: 0x02 (Don't Fragment)
    0.. = Reserved bit: Not Set
    .1. = Don't fragment: Set
    ..0 = More fragments: Not Set
  Fragment offset: 0
  Time to live: 128
  Protocol: TCP (0x06)
  Source: 10.211.148.222 (10.211.148.222)
  Destination: 94.245.90.204 (94.245.90.204)
Transmission Control Protocol, Src Port: 58291 (58291), Dst Port: 5284 (5284), Seq: 0, Len: 0
  Source port: 58291 (58291)
  Destination port: 5284 (5284)
  Sequence number: 0  (relative sequence number)
  Header length: 32 bytes
  Flags: 0x02 (SYN)
    0... .... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
    .0.. .... = ECN-Echo: Not set
    ..0. .... = Urgent: Not set
    ...0 .... = Acknowledgement: Not set
    .... 0... = Push: Not set
    .... .0.. = Reset: Not set
    .... ..1. = Syn: Set
      [Expert Info (Chat/Sequence): Connection establish request (SYN): server port 5284]
        [Message: Connection establish request (SYN): server port 5284]
        [Severity level: Chat]
        [Group: Sequence]
    .... ...0 = Fin: Not set
  Window size: 8192
  Options: (12 bytes)
    Maximum segment size: 1460 bytes
    NOP
    Window scale: 8 (multiply by 256)
    NOP
    NOP
    SACK permitted

No.   Time      Source        Destination      Protocol Info
 157008 17:50:49.591169 94.245.90.204     10.211.148.222    TCP   5284 > 58291 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1440 WS=8

Frame 157008 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
  Arrival Time: Apr 16, 2012 17:50:49.591169000
  Frame Number: 157008
  Frame Length: 66 bytes
  Capture Length: 66 bytes
Ethernet II, Src: 02:f5:0a:d3:ff:0a (02:f5:0a:d3:ff:0a), Dst: 00:15:5d:36:03:6d (00:15:5d:36:03:6d)
  Destination: 00:15:5d:36:03:6d (00:15:5d:36:03:6d)
    Address: 00:15:5d:36:03:6d (00:15:5d:36:03:6d)
    .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
  Source: 02:f5:0a:d3:ff:0a (02:f5:0a:d3:ff:0a)
    Address: 02:f5:0a:d3:ff:0a (02:f5:0a:d3:ff:0a)
    .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    .... ..1. .... .... .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
  Type: IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 94.245.90.204 (94.245.90.204), Dst: 10.211.148.222 (10.211.148.222)
  Version: 4
  Header length: 20 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
    .... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0
    .... ...0 = ECN-CE: 0
  Total Length: 52
  Identification: 0x6cbb (27835)
  Flags: 0x02 (Don't Fragment)
    0.. = Reserved bit: Not Set
    .1. = Don't fragment: Set
    ..0 = More fragments: Not Set
  Fragment offset: 0
  Time to live: 127
  Protocol: TCP (0x06)
  Source: 94.245.90.204 (94.245.90.204)
  Destination: 10.211.148.222 (10.211.148.222)
Transmission Control Protocol, Src Port: 5284 (5284), Dst Port: 58291 (58291), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
  Source port: 5284 (5284)
  Destination port: 58291 (58291)
  Sequence number: 0  (relative sequence number)
  Acknowledgement number: 1  (relative ack number)
  Header length: 32 bytes
  Flags: 0x12 (SYN, ACK)
    0... .... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
    .0.. .... = ECN-Echo: Not set
    ..0. .... = Urgent: Not set
    ...1 .... = Acknowledgement: Set
    .... 0... = Push: Not set
    .... .0.. = Reset: Not set
    .... ..1. = Syn: Set
      [Expert Info (Chat/Sequence): Connection establish acknowledge (SYN+ACK): server port 5284]
        [Message: Connection establish acknowledge (SYN+ACK): server port 5284]
        [Severity level: Chat]
        [Group: Sequence]
    .... ...0 = Fin: Not set
  Window size: 8192
  Options: (12 bytes)
    Maximum segment size: 1440 bytes
    NOP
    Window scale: 8 (multiply by 256)
    NOP
    NOP
    SACK permitted
  [SEQ/ACK analysis]
    [This is an ACK to the segment in frame: 157007]
    [The RTT to ACK the segment was: 0.001029000 seconds]

No.   Time      Source        Destination      Protocol Info
 157009 17:50:49.591242 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   58291 > 5284 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132352 Len=0

Frame 157009 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)
  Arrival Time: Apr 16, 2012 17:50:49.591242000
  Frame Number: 157009
  Frame Length: 54 bytes
  Capture Length: 54 bytes
Ethernet II, Src: 00:15:5d:36:03:6d (00:15:5d:36:03:6d), Dst: 02:f5:0a:d3:ff:0a (02:f5:0a:d3:ff:0a)
  Destination: 02:f5:0a:d3:ff:0a (02:f5:0a:d3:ff:0a)
    Address: 02:f5:0a:d3:ff:0a (02:f5:0a:d3:ff:0a)
    .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    .... ..1. .... .... .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
  Source: 00:15:5d:36:03:6d (00:15:5d:36:03:6d)
    Address: 00:15:5d:36:03:6d (00:15:5d:36:03:6d)
    .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
  Type: IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 10.211.148.222 (10.211.148.222), Dst: 94.245.90.204 (94.245.90.204)
  Version: 4
  Header length: 20 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
    .... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0
    .... ...0 = ECN-CE: 0
  Total Length: 40
  Identification: 0x17ad (6061)
  Flags: 0x02 (Don't Fragment)
    0.. = Reserved bit: Not Set
    .1. = Don't fragment: Set
    ..0 = More fragments: Not Set
  Fragment offset: 0
  Time to live: 128
  Protocol: TCP (0x06)
  Source: 10.211.148.222 (10.211.148.222)
  Destination: 94.245.90.204 (94.245.90.204)
Transmission Control Protocol, Src Port: 58291 (58291), Dst Port: 5284 (5284), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
  Source port: 58291 (58291)
  Destination port: 5284 (5284)
  [Stream index: 2]
  Sequence number: 1  (relative sequence number)
  Acknowledgement number: 1  (relative ack number)
  Header length: 20 bytes
  Flags: 0x10 (ACK)
    0... .... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
    .0.. .... = ECN-Echo: Not set
    ..0. .... = Urgent: Not set
    ...1 .... = Acknowledgement: Set
    .... 0... = Push: Not set
    .... .0.. = Reset: Not set
    .... ..0. = Syn: Not set
    .... ...0 = Fin: Not set
  Window size: 132352 (scaled)
  [SEQ/ACK analysis]
    [This is an ACK to the segment in frame: 157008]
    [The RTT to ACK the segment was: 0.000073000 seconds]

No.   Time      Source        Destination      Protocol Info
 157010 17:50:49.591565 10.211.148.222    94.245.90.204     TCP   58291 > 5284 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=132352 Len=389

Frame 157010 (443 bytes on wire, 443 bytes captured)
  Arrival Time: Apr 16, 2012 17:50:49.591565000
  Frame Number: 157010
  Frame Length: 443 bytes
  Capture Length: 443 bytes
Ethernet II, Src: 00:15:5d:36:03:6d (00:15:5d:36:03:6d), Dst: 02:f5:0a:d3:ff:0a (02:f5:0a:d3:ff:0a)
  Destination: 02:f5:0a:d3:ff:0a (02:f5:0a:d3:ff:0a)
    Address: 02:f5:0a:d3:ff:0a (02:f5:0a:d3:ff:0a)
    .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    .... ..1. .... .... .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
  Source: 00:15:5d:36:03:6d (00:15:5d:36:03:6d)
    Address: 00:15:5d:36:03:6d (00:15:5d:36:03:6d)
    .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
    .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
  Type: IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 10.211.148.222 (10.211.148.222), Dst: 94.245.90.204 (94.245.90.204)
  Version: 4
  Header length: 20 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
    .... ..0. = ECN-Capable Transport (ECT): 0
    .... ...0 = ECN-CE: 0
  Total Length: 429
  Identification: 0x17ae (6062)
  Flags: 0x02 (Don't Fragment)
    0.. = Reserved bit: Not Set
    .1. = Don't fragment: Set
    ..0 = More fragments: Not Set
  Fragment offset: 0
  Time to live: 128
  Protocol: TCP (0x06)
  Source: 10.211.148.222 (10.211.148.222)
  Destination: 94.245.90.204 (94.245.90.204)
Transmission Control Protocol, Src Port: 58291 (58291), Dst Port: 5284 (5284), Seq: 1, Ack: 1, Len: 389
  Source port: 58291 (58291)
  Destination port: 5284 (5284)
  Sequence number: 1  (relative sequence number)
  [Next sequence number: 390  (relative sequence number)]
  Acknowledgement number: 1  (relative ack number)
  Header length: 20 bytes
  Flags: 0x18 (PSH, ACK)
    0... .... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
    .0.. .... = ECN-Echo: Not set
    ..0. .... = Urgent: Not set
    ...1 .... = Acknowledgement: Set
    .... 1... = Push: Set
    .... .0.. = Reset: Not set
    .... ..0. = Syn: Not set
    .... ...0 = Fin: Not set
  Window size: 132352 (scaled)
  [SEQ/ACK analysis]
    [Number of bytes in flight: 389]
Data (389 bytes)

0000 47 45 54 20 2f 69 6e 74 65 72 66 61 63 65 73 2f  GET /interfaces/
...
0100 54 54 50 2f 31 2e 30 0d 0a 52 61 6e 67 65 3a 20  TTP/1.0..Range: 
0110 62 79 74 65 73 3d 37 35 35 37 30 32 33 35 39 36  bytes=7557023596
0120 2d 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20 57  -..User-Agent: W
0130 67 65 74 2f 31 2e 31 31 2e 34 0d 0a 41 63 63 65  get/1.11.4..Acce
0140 70 74 3a 20 2a 2f 2a 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 73  pt: */*.
0170 63 74 69 6f 6e 3a 20 4b 65 65 70 2d 41 6c 69 76  ction: Keep-Aliv
0180 65 0d 0a 0d 0a                  e....

Chỉnh sửa: Tiêu đề cố định

answer

Kích thước cửa sổ bằng 0 có nghĩa là Hệ điều hành đã nhận tất cả dữ liệu có thể trong bộ đệm nhận của nó cho kết nối này và đang chờ ứng dụng đọc () nó. Nói cách khác, nếu bạn không đọc dữ liệu mà máy chủ đang gửi cho bạn, nhanh như khi nó đang gửi, một lúc nào đó nó sẽ chặn như thế này. Bạn đang sử dụng wget như thế nào, bạn có thể dán tập lệnh / lệnh chính xác không? Tương tự với chương trình java của bạn, bạn có chắc rằng nó đang đọc tất cả dữ liệu từ máy chủ và không bao giờ được sao lưu hoặc bỏ lỡ một sự kiện / thông báo rằng dữ liệu đã sẵn sàng hoặc gặp sự cố không thể theo kịp việc đọc của nó ( )NS?

Ngoài ra, hãy kiểm tra netstat -anpvà nhìn vào Recv-Qcột cho kết nối này, nếu nó không phải là 0 thì có dữ liệu được lưu vào bộ đệm, chờ ứng dụng của bạn đọc nó. Chỉnh sửa: argh, Windows, liên kết này có thể hữu ích.

Xin lỗi vì các bạn cập nhật chậm trễ. Tóm lại, lý do đằng sau tất cả điều này là do NAT bị hỏng trong đám mây Microsoft Azure. Nó đang bỏ qua RFC 5382. Thời gian chờ của họ trên kết nối TCP là 60 giây. Khi thời gian chờ đó được nhấn, kết nối không được đóng chủ động (RST hoặc lâu hơn, như được đề xuất trong RFC) hoặc chỉ bị bỏ qua. Thay vào đó, một bản dịch rất kỳ lạ đang xảy ra, làm cho các gói đến với IP nguồn / đích garbeld trên máy ảo chính xác. VM ném những thứ đó đi, nhưng điều này khiến việc đưa chúng vào wirehark khá khó khăn. Nó sẽ coi chúng là một kết nối hoàn toàn khác.

Giải pháp thay thế là nhịp tim ở cấp độ ứng dụng những năm 60.