Tôi có nhiều máy chủ windows khác nhau đều được kết hợp với bộ điều khiển miền. Tôi có thiết lập sau và RDP được kích hoạt:

Server A = Windows 2016
Server B = Windows 10

Máy chủ-A có thể RDP tới Máy chủ B. Máy chủ-B không thể RDP tới máy chủ A.

Khi tôi cố gắng kết nối từ máy chủ B đến máy chủ A, tôi nhận được lỗi cho biết:

An authentication error has occurred. 
The function requested is not supported.

Remote Computer: 192.168.192.192
This could be due to CredSSP encryption oracle remediation. For more info... 

Tôi đã tiếp tục và chạy qua các hướng dẫn có tại: https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/azure/virtual-machines/credssp-encryption-oracle-remediation

nhưng tôi không thấy các giá trị đăng ký đó trên hệ thống của mình (hoặc nó nói là Không được cấu hình).

Server A = No option of Encryption Oracle Remediation found. 
Server B = Encryption Oracle Remediation - Not Configured

Tôi đã xóa tất cả nhật ký khỏi máy chủ A và cố gắng đăng nhập vào Máy chủ-A từ Máy chủ-B bằng tên người dùng ngẫu nhiên. Điều này tạo ra lỗi hiển thị ở trên. Sau đó, tôi đăng nhập vào Server-A và kiểm tra trình xem sự kiện nhưng không thấy bất kỳ sự kiện nào chứa người dùng ngẫu nhiên mà tôi đã tạo.

Bất kỳ suy nghĩ nào về nơi để xem tiếp theo hoặc vấn đề có thể là gì? Cảm ơn!

no answer