Vì vậy, hiện có một mạng WireGuard.

Hãy cùng nói nào; Tôi đã bật BoxA 10.55.0.2ở một vị trí, truy cập qua SSH. Tôi đã bật BoxB 10.55.0.10ở một vị trí khác bị mắc kẹt sau NAT kép, ssh được truy cập bằng ssh-agent qua 10.55.0.2.

Tôi đang tìm cách định cấu hình một thiết bị để truy cập cấu hình VPN để có vẻ là từ 10.55.0.10mạng. Tôi muốn truy cập phần cứng trên 192.168.x.xmạng.

Điều này có khả thi trên Linux / Android không?

no answer