Tôi đã tìm kiếm vô ích, trong tài liệu Postfix và nếu không, để hiểu sự khác biệt về đầu ra giữa lệnh mailq và qshape. (Vấn đề cơ bản là gửi thư chậm.)

Đếm các thư trong hàng đợi thư (đầu ra của lệnh mailq, hay đúng hơn là tìm trong các thư mục con của / var / spool / postfix /)

maildrop 0
incoming 0
active 4644
defer 707
deferred 698

Tôi đã mong đợi lệnh qshape đưa ra các số liệu hơi giống như thế này nhưng nó nói (khi phát hành qshape không có tùy chọn, tức là hoạt động + gửi đến):

# qshape
                     T 5 10 20 40 80 160 320 640 1280 1280+
                 TOTAL 32 0 2 0 10 4  8  8  0  0   0
              mydomain1com 30 0 2 0 8 4  8  8  0  0   0
             mydomain2.net 2 0 0 0 2 0  0  0  0  0   0

Vì vậy, điều này giống như hình ảnh của một "hàng đợi lành mạnh" theo tài liệu qshape.

Nhưng điều này không cho tôi biết chỉ có 32 thư trong hàng đợi hoạt động, trong khi lệnh mailq hiển thị 4644 cùng một lúc? Sự khác biệt này là gì?

Hay sự khác biệt đó có giá trị chẩn đoán?

Theo tôi hiểu, các thư trong hàng đợi đang hoạt động là những thư mà Postfix đang cố gắng phân phối trong thời điểm này. Nếu có 4644 thư trong hàng đợi hoạt động đó thì phải có rất nhiều "tạm ngưng" chờ kết nối SMTP (tức là không có lỗi thực tế như "tìm thấy tên miền", v.v.) - điều đó có đúng không hay điều đó có ý nghĩa khác?

answer

Vì hầu như không đọc qua qshapemã (nó dựa trên Perl), công cụ này độc lập với mailqlệnh. Nó hoạt động bởi

 1. Trực tiếp quét nội dung của queue_directory ( /var/spool/postfix/trong trường hợp của bạn)
 2. Sanity kiểm tra nội dung của tệp bằng cách phân tích cú pháp tệp hàng đợi. Xem mã trên github , đặc biệt là trên dòng 219-270 (xin lỗi, tôi không hiểu lắm về Perl)

Vì vậy, trong trường hợp của bạn, có thể tệp hàng đợi không vượt qua số kiểm tra sanity. 2.

Nếu bạn quan tâm, tốt hơn bạn nên đăng vấn đề này trên danh sách gửi thư postfix [email protected] . Các qshapetác giả (Victor Duchovni) là một thành viên tích cực của danh sách đó.