Tôi đang cố gắng tìm cách kiểm tra xem một trang web không thể truy cập được bằng các công cụ của webmin ... Trạng thái hệ thống và máy chủ.

Đây là ... một URL không được truy cập cho bất kỳ ai ngoại trừ một số IP nhất định hoặc một người dùng đã đăng nhập http mà chúng tôi thực hiện thông qua nginx.

Các câu hỏi tương tự như này Làm thế nào để kiểm tra mã phản hồi HTTP của một trang web được bảo mật bằng Nagios? nhưng đối với webmin.

Công cụ cho phép head, nhận hoặc đăng phản hồi nhưng khi sử dụng head response, regexp không được phép nên tôi dường như không thể tìm ra cách kiểm tra. Tôi đã bao gồm điều này như một gợi ý về dự án webmin nhưng có lẽ có thể có một loại màn hình khác để đạt được những gì tôi đang cố gắng làm.

nhập mô tả hình ảnh ở đây

no answer