Xin lỗi, tôi mới sử dụng Centos 7 và sendmail.

Máy chủ email của tôi đang hoạt động nhưng tôi phải khởi động lại máy chủ. Sau khi khởi động lại máy chủ email đột nhiên không gửi được email đến miền cụ thể dưới sự kiểm soát của tôi.

Tôi đã kiểm tra / var / log / maillog

26 tháng 10 17:02:03 a_domain sendmail [xxxx]: xxxxx: to = < b @ b _domain.com>, delay = 00: 02: 00, xdelay = 00: 02: 00, mailer = esmtp, pri = 121209, relay = b_domain.com. [b_domain_ip_address], dsn = 4.0.0, stat = Deferred: Kết nối với b_domain.com đã hết thời gian chờ.

b_domain_ip_address là ip của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ shopify chứ không phải địa chỉ ip bản ghi mx mà tôi đang mong đợi. Từ maillog trước, trước khi khởi động lại b_domain_ip_address đã được phân giải chính xác đến nhà cung cấp email của chúng tôi.

no answer