Chúng tôi có Zoho CRM và chúng tôi muốn kết nối với Zoho CRM để trích xuất dữ liệu từ người dùng của chúng tôi cho dự án Cá nhân hóa AWS.

Công cụ AWS nào được sử dụng cho việc này?

Chúng tôi đã nghe nói về Keo dán, Kinesis, v.v. Chúng tôi không chắc chắn, chúng tôi không muốn bất kỳ luồng dữ liệu thời gian thực nào

no answer