Tôi gặp một số vấn đề với việc làm cho MT hoạt động với máy chủ OpenVPN (Debian). Tôi có thể kết nối thành công với máy chủ OVPN, nhưng lưu lượng truy cập không được định tuyến qua máy chủ OVPN. Đây là cấu hình của tôi.

Thiết lập - http://i.imgur.com/WvbjQaj.jpg

Cấu hình máy chủ OpenVPN (Debian / Linux)

# cat /etc/openvpn/server.conf
local 95.2.171.3
port 1194
proto tcp
dev tun

ca ca.crt
cert server.crt
key server.key
dh dh.pem

server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt

client-config-dir ccd
route 192.168.81.0/24 255.255.255.0

keepalive 10 120
tun-mtu 1500
mssfix 1450

cipher AES-256-CBC
auth sha1

persist-key
persist-tun

status /var/log/openvpn-status.log
log-append /var/log/openvpn.log

verb 5
crl-verify /etc/openvpn/easy-rsa/pki/crl.pem

# cat /etc/openvpn/ccd/client
iroute 192.168.81.0 255.255.255.0 10.8.0.2
ifconfig-push 10.8.0.2 10.8.0.1

# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1

# netstat -an | grep 1194
tcp    0   0 95.2.171.3:1194    0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 95.2.171.3:1194    81.190.190.100:62973  ESTABLISHED

# ifconfig
eth0  Link encap:Ethernet HWaddr 20:cf:30:f2:a8:76
     inet addr:95.2.171.3 Bcast:95.2.171.31 Mask:255.255.255.224
     inet6 addr: fe80::22cf:30ff:fef2:a876/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:255189 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:333054 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:34521411 (32.9 MiB) TX bytes:367074147 (350.0 MiB)
     Interrupt:26 Base address:0x8000

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
     RX packets:15579 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:15579 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:1326071 (1.2 MiB) TX bytes:1326071 (1.2 MiB)

tun0  Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
     inet addr:10.8.0.1 P-t-P:10.8.0.2 Mask:255.255.255.255
     UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:57 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100
     RX bytes:6669 (6.5 KiB) TX bytes:504 (504.0 B)

# netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags  MSS Window irtt Iface
10.8.0.2    0.0.0.0     255.255.255.255 UH    0 0     0 tun0
95.2.171.0  0.0.0.0     255.255.255.224 U     0 0     0 eth0
192.168.81.0  10.8.0.2    255.255.255.0  UG    0 0     0 tun0
10.8.0.0    10.8.0.2    255.255.255.0  UG    0 0     0 tun0
0.0.0.0     95.2.171.30  0.0.0.0     UG    0 0     0 eth0

# iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -d 127.0.0.0/8 -i !lo -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A INPUT -i tun0 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1194 -j ACCEPT
-A INPUT -m limit --limit 5/min -j LOG --log-prefix "iptables denied: " --log-level 7
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
-A OUTPUT -j ACCEPT

# iptables -t nat -S
-P PREROUTING ACCEPT
-P POSTROUTING ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j SNAT --to-source 95.2.171.3
-A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j SNAT --to-source 95.2.171.3
-A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j SNAT --to-source 95.2.171.3

# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=1 ttl=55 time=12.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_req=2 ttl=55 time=12.8 ms

Đây là tất cả cấu hình của tôi trên Máy chủ OpenVPN (Debian / Linux).

Cấu hình phía máy khách OpenVPN (Mikrotik RouterOS 6)

/interface print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
 #   NAME                TYPE    ACTUAL-MTU L2MTU MAX-L2MTU MAC-ADDRESS
 0 R ether1               ether      1500 1600    4076 D4:CA:6D:31:14:F4
 1  S ether2               ether      1500 1598    2028 D4:CA:6D:31:14:F5
 2  S ether3               ether      1500 1598    2028 D4:CA:6D:31:14:F6
 3  S ether4               ether      1500 1598    2028 D4:CA:6D:31:14:F7
 4  S ether5               ether      1500 1598    2028 D4:CA:6D:31:14:F8
 5 RS wlan1                wlan       1500 1600      D4:CA:6D:31:14:F9
 6 R bridge1               bridge      1500 1598      D4:CA:6D:31:14:F5
 7 R ovpn-out1              ovpn-out     1500         FE:3E:27:7D:61:8C

 /interface bridge print
Flags: X - disabled, R - running
 0 R name="bridge1" mtu=auto actual-mtu=1500 l2mtu=1598 arp=enabled mac-address=D4:CA:6D:31:14:F5 protocol-mode=rstp priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m

/interface bridge port print
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic
 #  INTERFACE  BRIDGE    PRIORITY PATH-COST  HORIZON
 0 I ether2    bridge1            0x80     10    none
 1 I ether3    bridge1            0x80     10    none
 2 I ether4    bridge1            0x80     10    none
 3 I ether5    bridge1            0x80     10    none
 4  wlan1    bridge1            0x80     10    none

 /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #  ADDRESS      NETWORK     INTERFACE
 0  192.168.81.1/24  192.168.81.0  bridge1
 1 D 192.168.7.200/24  192.168.7.0   ether1
 2 D 10.8.0.2/32    10.8.0.1    ovpn-out1

 /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 0  chain=srcnat action=masquerade to-addresses=0.0.0.0 out-interface=ether1 log=no log-prefix=""

 /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
 #   DST-ADDRESS    PREF-SRC    GATEWAY      DISTANCE
 0 ADS 0.0.0.0/0             192.168.7.1        0
 1 ADC 10.8.0.1/32    10.8.0.2    ovpn-out1         0
 2 ADC 192.168.7.0/24   192.168.7.200  ether1          0
 3 ADC 192.168.81.0/24  192.168.81.1  bridge1          0

 /interface ovpn-client print
Flags: X - disabled, R - running
 0 R name="ovpn-out1" mac-address=FE:3E:27:7D:61:8C max-mtu=1500 connect-to=195.13.171.3 port=1194 mode=ip user="client" password="" profile=default certificate=Client auth=sha1 cipher=aes256 add-default-route=no

 /ping 10.8.0.1
 SEQ HOST                   SIZE TTL TIME STATUS
  0 10.8.0.1                  56 64 6ms
  1 10.8.0.1                  56 64 9ms
  2 10.8.0.1                  56 64 7ms
  3 10.8.0.1                  56 64 6ms
  sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=6ms avg-rtt=7ms max-rtt=9ms

Như bạn thấy, tôi có thể ping máy chủ OpenVPN từ Mikrotik. Nhưng khi tôi sử dụng internet từ Local PC, nó hiển thị địa chỉ IP 81.190.190.100, không phải địa chỉ IP mà tôi muốn xem - IP máy chủ OpenVPN - 95.2.171.3.

Tôi có thể ping / traceroute thành công đến 10.8.0.1 từ Máy tính xách tay (192.168.81.100/24), nhưng không thể hiểu tại sao nó không được định tuyến qua đường hầm VPN. Tôi nghĩ rằng tôi đang thiếu một cái gì đó với định tuyến trên máy chủ (Linux) hoặc máy khách (mikrotik).

Cảm ơn bạn đã giúp đỡ! Tôi đang chơi trò này một lúc và không thể chạy nó :(

Chúc bạn ngày mới tốt lành!

answer

Máy khách của bạn không định tuyến qua đường hầm OVPN vì không có tuyến đường (cổng mặc định) trên mikrotik!

Vì vậy, hãy thêm một cổng khác trên mikrotik có dấu định tuyến với đích đến là máy chủ OVPN 10.8.0.1

 /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.8.0.1 routing-mark=clientmark

Tất nhiên, bạn nên thêm quy tắc mangle cho dấu định tuyến như:

/ip firewall mangle add action=mark-routing chain=prerouting src-address=192.168.81.0/24 new-routing-mark=clientmark

Ngoài ra, nên có một quy tắc nat cho máy khách (src-địa chỉ 192.168.81.0/24) trên đó.

ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.81.0/24 out-interface=ovpn-out1