ฉันกำลังพยายามกำหนดค่า OpenDKIM ด้วย PostFix บน CentOS 8

ฉันได้ตั้งค่าต่อไปนี้ใน/etc/opendkim.conf:

PidFile /run/opendkim/opendkim.pid
Mode  sv
Syslog yes
SyslogSuccess  yes
LogWhy yes
UserID opendkim:opendkim
Socket inet:[email protected]
Umask  002
SendReports   yes
SoftwareHeader yes
Canonicalization    relaxed/relaxed
Selector    default
KeyTable    /etc/opendkim/KeyTable
SigningTable  refile:/etc/opendkim/SigningTable
ExternalIgnoreList   refile:/etc/opendkim/TrustedHosts
InternalHosts  refile:/etc/opendkim/TrustedHosts
OversignHeaders From

/etc/opendkim/KeyTableไฟล์ของฉันเป็นดังนี้:

mta1._domainkey.esfs.info   esfs.info:mta1:/etc/opendkim/keys/esfs.info/mta1.private

[แก้ไข]

/etc/opendkim/SigningTableไฟล์ของฉันประกอบด้วย:

*@esfs.info default._domainkey.esfs.info

[/แก้ไข]

/etc/opendkim/TrustedHostsไฟล์ของฉันคือ:

127.0.0.1
::1
*.esfs.info

ฉันได้สร้างคีย์โดเมนด้วยคำสั่งต่อไปนี้:

sudo opendkim-genkey -b 2048 -d your-domain.com -D /etc/opendkim/keys/your-domain.com -s mta1 -v

ฉันคัดลอกเนื้อหาของ/etc/opendkim/keys/esfs.info/mta1.txt, ลงในรายการ DNS ของฉัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อฉันทดสอบคีย์ ฉันได้รับคำเตือนว่าไม่ปลอดภัย:

$ sudo opendkim-testkey -d esfs.info -s mta1 -vvv
opendkim-testkey: using default configfile /etc/opendkim.conf
opendkim-testkey: checking key 'mta1._domainkey.esfs.info'
opendkim-testkey: key not secure
opendkim-testkey: key OK

เมื่อฉันตรวจสอบสถานะเซิร์ฟเวอร์ ฉันได้รับสิ่งต่อไปนี้:

$ sudo systemctl status opendkim
● opendkim.service - DomainKeys Identified Mail (DKIM) Milter
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/opendkim.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Mon 2021-02-08 23:15:12 GMT; 5 days ago
   Docs: man:opendkim(8)
      man:opendkim.conf(5)
      man:opendkim-genkey(8)
      man:opendkim-genzone(8)
      man:opendkim-testadsp(8)
      man:opendkim-testkey
      http://www.opendkim.org/docs.html
 Main PID: 80340 (opendkim)
  Tasks: 3 (limit: 4947)
  Memory: 2.8M
  CGroup: /system.slice/opendkim.service
      └─80340 /usr/sbin/opendkim -x /etc/opendkim.conf -P /run/opendkim/opendkim.pid

Feb 14 12:57:17 wp2.lostcarpark.com opendkim[80340]: CA0EC5E150: signing table references unknown key 'default._domainkey.esfs.info'
Feb 14 12:57:17 wp2.lostcarpark.com opendkim[80340]: CB0C55E150: signing table references unknown key 'default._domainkey.esfs.info'
Feb 14 12:57:17 wp2.lostcarpark.com opendkim[80340]: CBF885E150: signing table references unknown key 'default._domainkey.esfs.info'
Feb 14 12:57:17 wp2.lostcarpark.com opendkim[80340]: CCDDA5E150: signing table references unknown key 'default._domainkey.esfs.info'

ต่อไปนี้มาจาก/var/log/maillog:

Feb 14 14:52:24 wp2 postfix/pickup[279532]: warning: 374135E150: message has been queued for 1 days
Feb 14 14:52:24 wp2 postfix/pickup[279532]: 374135E150: uid=0 from=<root>
Feb 14 14:52:24 wp2 postfix/cleanup[279857]: 374135E150: message-id=<[email protected]>
Feb 14 14:52:24 wp2 opendkim[80340]: 374135E150: signing table references unknown key 'default._domainkey.esfs.info'
Feb 14 14:52:24 wp2 postfix/cleanup[279857]: 374135E150: milter-reject: END-OF-MESSAGE from localhost[127.0.0.1]: 4.7.1 Service unavailable - try again later; from=<[email protected]> to=<[email protected]>

หวังว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยปัญหา รู้สึกซาบซึ้งมากถ้ามีคนชี้ให้ฉันไปในทิศทางที่ถูกต้อง

answer

ดูที่:

dig default._domainkey.esfs.info. txt +short

ส่งคืนค่าว่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด คุณมีชื่ออื่นแทนmta1:

dig mta1._domainkey.esfs.info txt +short
"v=DKIM1; k=rsa; " "p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzPW/qEl5jIpReXwxZ8WaS07dn3QLwa4/OWFn17bh84SM0ac7jMvo8jbBmotuO0o0oFeoODPFEYUyvXx0TScrkhycRuKqlhraBNOiPiLgRgP9L0/5Z4VdWdAhASgFMfa4mK7lfuZ85dMdyshp/SN9R3zNOvExEtuHNvQ0eUkTBcuY4UneAHhlx5SlRORdSzq02eCsgEskMLzBd7" "tEJargXaRjSLdMLnML8yJVtDHhPBH/G8AJsOWOPoXDyt6vI0pWW1o6A7BEleXYouYlge4w6S2Kgzv+QSBJoLxlCyNDo1kBG2lag5Jos4BjlahIYh1gzI5aDozG5VlVeLAq3B7QMQIDAQAB"