ฉันส่งพร็อกซีผ่าน tomcat 1XX.XXX.XXX.XXX:8080 ไปยัง 1XX.XXX.XXX.XXX ผ่าน NGINX เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 1XX.XXX.XXX.XXX:8080 และ 1XX.XXX.XXX.XXX มีและแสดงสิ่งเดียวกัน

server{ listen 80;
server_name 1XX.XXX.XXX.XXX
location \{
  proxy_pass http://localhost:8080;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}

แต่สิ่งที่ฉันต้องการคือแสดงเนื้อหาผ่าน reverse proxy เท่านั้น เช่น 1XX.XXX.XXX.XXX ถ้าฉันป้อน 1XX.XXX.XXX.XXX:8080 ฉันต้องการแสดงหน้าแสดงข้อผิดพลาดหรือเปลี่ยนเส้นทางกลับไปที่ 1XX.XXX.XXX.XXX . ฉันต้องทำอย่างไร ? ขอบคุณล่วงหน้า :) .

no answer