ฉันเคยทำมาแล้วและใช้คู่มือนี้: https://calvin.me/nginx-ldap-http-authentication/

น่าเสียดายที่เมื่อเร็ว ๆ นี้เซิร์ฟเวอร์นั้นมีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการหยุดทำงานของ nginx (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเมื่อเร็ว ๆ นี้);

  configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed\n',). Skipping.
/var/log/syslog.1:Nov 19 02:55:55 UB01 certbot[26093]: Error while running nginx -c /etc/nginx/nginx.conf -t.
/var/log/syslog.1:Nov 19 02:55:55 UB01 certbot[26093]: nginx: [emerg] unknown directive "ldap_server" in /etc/nginx/nginx.conf:35
/var/log/syslog.1:Nov 19 02:55:55 UB01 certbot[26093]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
/var/log/syslog.1:Nov 19 02:55:57 UB01 certbot[26093]: Error while running nginx -c /etc/nginx/nginx.conf -t.
/var/log/syslog.1:Nov 19 02:55:57 UB01 certbot[26093]: nginx: [emerg] unknown directive "ldap_server" in /etc/nginx/nginx.conf:35
/var/log/syslog.1:Nov 19 02:55:57 UB01 certbot[26093]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
/var/log/syslog.1:Nov 19 02:55:57 UB01 certbot[26093]: Attempting to renew cert (engtest.harrisisi.com) from /etc/letsencrypt/renewal/engtest.harrisisi.com.conf produced an unexpected error: The nginx plugin is not working; there may be problems with your existing configuration.
/var/log/syslog.1:Nov 19 02:55:57 UB01 certbot[26093]: The error was: MisconfigurationError('Error while running nginx -c /etc/nginx/nginx.conf -t.\n\nnginx: [emerg] unknown directive "ldap_server" in /etc/nginx/nginx.conf:35\nnginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed\n',). Skipping.
grep: /var/log/unattended-upgrades: Is a directory
grep: /var/log/upstart: Is a directory
[email protected]:~$ sudo nginx -t
nginx: [emerg] unknown directive "ldap_server" in /etc/nginx/nginx.conf:35
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

ฉันไปตรวจสอบ nginx-auth-ldap และพบว่า ngx_http_auth_ldap_module.c มีขนาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นก่อนหน้านี้ ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจดึงทุกอย่างล่าสุดออก และทำการติดตั้ง nginx ที่เป็นปัจจุบันและเป็นโมดูล น่าเสียดายที่การสร้างดูเหมือนจะผิดพลาดมากเมื่อกด nginx-auth-ldap ไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรจากที่นี่

/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:3103:9: error: stray ‘\’ in program
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:3300:9: error: stray ‘\’ in program
     <td id="LC619" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">      <span class="pl-c1">ngx_conf_log_error</span>(NGX_LOG_EMERG, cf, <span class="pl-c1">0</span>, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>http_auth_ld
     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:3300:9: error: stray ‘\’ in program
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:3333:71: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC627" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">if</span> (NGX_OPENSSL)</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:3373:71: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC637" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#endif</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:3381:9: error: stray ‘\’ in program
     <td id="LC639" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">    <span class="pl-c1">ngx_conf_log_error</span>(NGX_LOG_EMERG, cf, <span class="pl-c1">0</span>, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>http_auth_ldap:
     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:3397:72: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC643" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:3627:72: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC699" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:3727:72: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC723" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:3823:72: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC746" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:3911:72: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC767" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:4040:72: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC798" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:4106:72: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC814" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:4177:72: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC831" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:4270:72: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC853" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:4354:72: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC873" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:4543:72: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC918" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:4677:72: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC950" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:4764:72: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC971" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:4807:72: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC981" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:4858:72: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC993" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:4934:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1011" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5010:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1029" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5082:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1046" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5154:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1063" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5195:74: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1073" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">};</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5243:9: error: stray ‘\’ in program
     <td id="LC1084" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">    <span class="pl-c1">ngx_log_debug1</span>(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, c-&gt;<span class="pl-smi">log</span>, <span class="pl-c1">0</span>, <span class="pl-s"><span class="
     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5243:9: error: stray ‘\’ in program
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5289:72: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1095" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">if</span> (NGX_OPENSSL)</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5309:72: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1100" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">endif</span></td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5396:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1121" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5417:9: error: stray ‘\’ in program
     <td id="LC1126" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">  <span class="pl-c1">ngx_log_debug1</span>(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, r-&gt;<span class="pl-smi">connection</span>-&gt;<span class="pl-smi">log</span>, <span class="pl-c1">0</
     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5417:9: error: stray ‘\’ in program
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5429:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1129" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5501:9: error: stray ‘\’ in program
     <td id="LC1146" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">  <span class="pl-c1">ngx_log_debug1</span>(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, ctx-&gt;<span class="pl-smi">r</span>-&gt;<span class="pl-smi">connection</span>-&gt;<span class="pl-smi"
     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5501:9: error: stray ‘\’ in program
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5599:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1170" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5629:9: error: stray ‘\’ in program
     <td id="LC1177" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">  <span class="pl-c1">ngx_log_debug1</span>(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, c-&gt;<span class="pl-smi">log</span>, <span class="pl-c1">0</span>, <span class="pl-s"><span class="pl-p
     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5629:9: error: stray ‘\’ in program
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5695:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1193" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5725:9: error: stray ‘\’ in program
     <td id="LC1200" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">  <span class="pl-c1">ngx_log_debug1</span>(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, c-&gt;<span class="pl-smi">log</span>, <span class="pl-c1">0</span>, <span class="pl-s"><span class="pl-p
     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5725:9: error: stray ‘\’ in program
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5787:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1215" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5829:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1225" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5843:72: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1228" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">if</span> (NGX_OPENSSL)</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5947:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1253" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:5951:72: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1254" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">endif</span></td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6024:9: error: stray ‘\’ in program
     <td id="LC1271" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">  <span class="pl-c1">ngx_log_debug1</span>(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, c-&gt;<span class="pl-smi">log</span>, <span class="pl-c1">0</span>, <span class="pl-s"><span class="pl-p
     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6024:9: error: stray ‘\’ in program
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6217:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1317" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6226:72: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1319" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">if</span> (NGX_OPENSSL)</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6259:80: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1327" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">    #<span class="pl-k">if</span> OPENSSL_VERSION_NUMBER &gt;= 0x10002000</td>
                                        ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6362:180: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1352" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">        <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>does not match address (neither server&#39;s domain nor IP in certificate&#39;s CN or SAN)<span class=
                                                                                          ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6362:215: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1352" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">        <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>does not match address (neither server&#39;s domain nor IP in certificate&#39;s CN or SAN)<span class=
                                                                                                            ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6366:9: error: stray ‘\’ in program
     <td id="LC1353" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">        <span class="pl-c1">fprintf</span>(stderr, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&quot;</span>DEBUG: SSL cert domain mismatch<span class="pl-cce">\n</spa
     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6406:80: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1363" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">    #<span class="pl-k">endif</span></td>
                                        ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6455:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1375" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6472:180: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1379" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{ <span class="pl-c1">ngx_http_auth_ldap_ssl_handshake_handler</span>(conn, <span class="pl-c1">1</span>); }</td>
                                                                                          ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6489:180: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1383" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">{ <span class="pl-c1">ngx_http_auth_ldap_ssl_handshake_handler</span>(conn, <span class="pl-c1">0</span>); }</td>
                                                                                          ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6498:225: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1385" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"><span class="pl-k">typedef</span> <span class="pl-smi">void</span> (*ngx_http_auth_ldap_ssl_callback)(<span class="pl-c1">ngx_connection_t</span> *conn);</td>
                                                                                                                 ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6590:72: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1407" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">if</span> (OPENSSL_VERSION_NUMBER &gt;= 0x10100000L)</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6602:72: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1410" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">else</span></td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6614:72: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1413" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">endif</span></td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6650:72: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1422" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">if</span> (OPENSSL_VERSION_NUMBER &gt;= 0x10100000L)</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6658:72: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1424" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">else</span></td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6666:72: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1426" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">endif</span></td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6765:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1450" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6769:72: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1451" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">endif</span></td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6875:72: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1476" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">if</span> (NGX_OPENSSL)</td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6895:72: error: stray ‘#’ in program
     <td id="LC1481" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">endif</span></td>
                                    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:6908:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1484" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:7084:9: error: stray ‘\’ in program
     <td id="LC1526" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">      <span class="pl-k">if</span> (rc == LDAP_SERVER_DOWN &amp;&amp; \</td>
     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:7406:9: error: stray ‘\’ in program
     <td id="LC1605" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">              <span class="pl-c1">ngx_log_debug1</span>(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, c-&gt;<span class="pl-smi">log</span>, <span class="pl-c1">0</span>, <span class=
     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:7406:9: error: stray ‘\’ in program
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:7550:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC1640" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:7601:9: error: stray ‘\’ in program
     <td id="LC1652" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">  <span class="pl-c1">ngx_log_debug1</span>(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, c-&gt;<span class="pl-smi">log</span>, <span class="pl-c1">0</span>, <span class="pl-s"><span class="pl-p
     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:7601:9: error: stray ‘\’ in program
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:7659:9: error: stray ‘\’ in program
     <td id="LC1666" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">    <span class="pl-c1">ngx_log_error</span>(NGX_LOG_ERR, c-&gt;<span class="pl-smi">log</span>, <span class="pl-c1">0</span>, <span class="pl-s"><span class="pl-pds">
     ^

/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:10029:9: error: stray ‘\’ in program
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:10102:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC2256" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:10292:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC2302" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:10461:73: error: expected identifier or ‘(’ before ‘<’ token
     <td id="LC2343" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">}</td>
                                     ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:10488:12: error: missing terminating ' character [-Werror]
    <!-- '"` --><!-- </textarea></xmp> --></option></form><form class="js-jump-to-line-form Box-body d-flex" action="" accept-charset="UTF-8" method="get"><input name="utf8" type="hidden" value="&#x2713;" />
      ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:10488:7: error: missing terminating ' character
    <!-- '"` --><!-- </textarea></xmp> --></option></form><form class="js-jump-to-line-form Box-body d-flex" action="" accept-charset="UTF-8" method="get"><input name="utf8" type="hidden" value="&#x2713;" />
    ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:10508:31: error: expected identifier or ‘(’ before numeric constant
    <li class="mr-3">&copy; 2018 <span title="0.14099s from unicorn-7c98f94446-7tvwk">GitHub</span>, Inc.</li>
                ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:10541:5: error: stray ‘\342’ in program
   You can’t perform that action at this time.
   ^
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:10541:5: error: stray ‘\200’ in program
/home/user/nginx-auth-ldap//ngx_http_auth_ldap_module.c:10541:5: error: stray ‘\231’ in program
cc1: all warnings being treated as errors
objs/Makefile:1250: recipe for target 'objs/addon/nginx-auth-ldap/ngx_http_auth_ldap_module.o' failed
make[1]: *** [objs/addon/nginx-auth-ldap/ngx_http_auth_ldap_module.o] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/user/nginx-1.14.1'
Makefile:8: recipe for target 'build' failed
make: *** [build] Error 2
[email protected]:~/nginx-1.14.1$
answer

คุณกำลังพยายามคอมไพล์หน้าเว็บ ไม่ใช่ซอร์สโค้ด กลับไปที่ใดก็ตามที่คุณได้รับไฟล์นั้น แล้วลองอีกครั้ง