ปัญหานี้อยู่ในไฮเปอร์ไวเซอร์ kvm/qemu ที่มี CentOS 7 ซึ่งเราโฮสต์เครื่องเสมือนหลายเครื่อง

ดิสก์ /dev/sda (1918.2 GB) เป็น raid6 LSI MEGARAID

[[email protected] ~]# fdisk -l

Disk /dev/sda: 1918.2 GB, 1918239768576 bytes, 3746562048 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x51549cd4

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048   1026047   512000  83 Linux
/dev/sda2     1026048  135243775  67108864  82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3    135243776  449816575  157286400  83 Linux
/dev/sda4    449816576 3746562047 1648372736  8e Linux LVM

นี่คือการกำหนดค่าดิสก์ของเรา: sda1 - /boot, sda2 - swap, sda3 - / (root), sda4 - PV สำหรับ LVM พร้อมการจัดเตรียมแบบบางสำหรับ VM ของเรา

หลังจากไฟฟ้าดับ ข้อมูลของเราบนพาร์ติชั่นรูทเสียหาย เราต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อเรียกเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมา เราไม่ได้แตะพาร์ติชั่น /dev/sda4 ก่อนหน้านั้น เราได้ติดตั้งพาร์ติชั่นรูทในโหมดกู้ภัยและทำการสำรองข้อมูลสำหรับโฟลเดอร์ /etc/lvm/

หลังจากติดตั้ง Centos ใหม่ เราพยายามกู้คืน LVM โดยใช้ vgcfgrestore แต่เราได้รับข้อผิดพลาด:

[[email protected] ~]# vgcfgrestore -f /etc/lvm/backup/vg_kvm vg_kvm -v
  No devices found.
 /dev/sda4: Checksum error at offset 808960
 Couldn't read volume group metadata from /dev/sda4.
 Metadata location on /dev/sda4 at 808960 has invalid summary for VG.
 Failed to read metadata summary from /dev/sda4
 Failed to scan VG from /dev/sda4
 Couldn't find device with uuid HNB35U-ilI4-WWAK-1Q4D-Netj-t68p-Po4vCT.
 Consider using option --force to restore Volume Group vg_kvm with thin volumes.
 Restore failed.
  Scanning all devices to initialize lvmetad.
 /dev/sda4: Checksum error at offset 808960
 Couldn't read volume group metadata from /dev/sda4.
 Metadata location on /dev/sda4 at 808960 has invalid summary for VG.
 Failed to read metadata summary from /dev/sda4
 Failed to scan VG from /dev/sda4
[[email protected] ~]#

ดังนั้นเราจึงพยายามอ่าน PV และเขียนทับข้อมูลเมตา แต่ไม่ประสบความสำเร็จ:

  [[email protected] ~]# pvcreate -f /dev/sda4 --restorefile /root/lvm/backup/vg_kvm --uuid HNB35U-ilI4-WWAK-1Q4D-Netj-t68p-Po4vCT -vv
   devices/global_filter not found in config: defaulting to global_filter = [ "a|.*/|" ]
   global/lvmetad_update_wait_time not found in config: defaulting to 10
   devices/filter not found in config: defaulting to filter = [ "a|.*/|" ]
   devices/cache not found in config: defaulting to /etc/lvm/cache/.cache
   metadata/record_lvs_history not found in config: defaulting to 0
   File-based locking selected.
 Couldn't find device with uuid HNB35U-ilI4-WWAK-1Q4D-Netj-t68p-Po4vCT.
   Stack vg_kvm/lvpool:0[0] on LV vg_kvm/lvpool_tdata:0.
   Adding vg_kvm/lvpool:0 as an user of vg_kvm/lvpool_tdata.
   Adding vg_kvm/lvpool:0 as an user of vg_kvm/lvpool_tmeta.
   Adding vg_kvm/vsv11999-dm9oryxunpw8po9p-1xwrkrotul6i5k3g:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12001-dmzdbquhkhrydlnf-kqjcbeyvz1c5xwun:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12034-dnadddzaxsxoq2rx-iwxjz6wr2vmqhsj3:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12036-dbgt9zilw2tg9sqd-c0xa9h1uxigjuqg9:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12037-dctrjirji3agbl9l-dtzyf8jrb8lip0m7:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12038-dm5mulwohkvz5ara-kccgnknpjdi11tdy:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12039-d1lnb9qcyjaqmodk-mnl22loaflo24kpm:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12040-daejvderic4uvccj-wjnydccgzohyaekq:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12046-dswief4uk4gthxa1-ie5s7up6vbf37p68:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12056-du7hvvsp3lw7jgja-uap8l1jpe29llrpu:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12080-dwydbngcjptnnryn-hzz0jimwfl6yau2x:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12094-d8cmko7aio2f1fyo-warkvewdzfeedme5:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12097-dllp7oepp4homdj9-jm6n2itmvy29k9xf:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12098-dcj6mnnidej8c80u-r3bkk3pfu8g9sf3o:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12103-dwtyfq1quemcij56-4rwivmmtzxwk1ydb:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12106-dngrxbyoapwac5sm-bstrvsbxzrztefob:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12107-dq3h0wgnzkasoles-hv12r8qmyobojubp:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12109-ddq6cmtow9qwuaka-v9a1omyljy0xujk4:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12110-dvaaktx2bng99yl9-f5xh28mlg7u3mo5r:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12111-db0wlufykbcbb2mp-dxhgxxmivthvqwwp:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12112-dyfnblgyajfpidqs-ny0xpnxhzfzwc1db:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12116-dowxexkxa0ygsgki-e4dih6xcnybtdgx2:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12117-dwd0weu8ig1dvukx-fly3n8dyseklhntv:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12118-dz9hbvnbtsihufm5-paqhexr1tuld8bnd:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12119-dof5n90vez6smo1j-h1xmccyzl7qotery:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12120-d9q0y85z4shpw64o-6zx5tmxhajpcxtkv:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12121-dac4vuig8akyryd0-0e4rf2snm04r5mdy:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12122-d99yza6ssbhxxkru-16ptyp8btexq6wkb:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12124-d4ud5tu2ueajr0vc-r9pv77cjusnjue21:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12126-dqjmtfzubhqvheij-blecac71kpwsmy62:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12127-d5sgcmdodjaqtvp9-oqbroobow5tzn0va:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12130-dtf7rf4suf8bov9t-8lb0agstvcpann2e:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12131-dwkveordvertdam3-3g4qwtf5ydhy0hug:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12134-dgpxbewt3xlkxlqb-j5ad04pt2fndqqmw:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12135-d55krjg3dotss3e4-dwbbjmo0shwwwzv2:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12138-dyz9yl6swxbaxfrj-1pgri05suzqyagqq:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12140-dykgcwqaauznoxrm-4ibft4womwuvpwkx:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12142-dwtlkzoke0a05u1o-rqxjogzuvjvfttxs:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12144-dn3gyu3uroppwgzg-wraejm2ynwnmtmd4:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12162-dalw90et3l9vbath-eo5womktdromb5sn:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12211-dyyizuuag0mz4eok-je7du6slil1jlfzp:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12329-d5xmlj2iqsuekgkm-cg6qplkwk48yiyeo:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12333-drqvvb7fktr4n52b-estbavvooqdljpvo:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12334-dbdf0lvefbgpqbxa-bmpnzainjdfvuavv:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12339-d3yfeg1upsfoxbd3-nbxbccudjdtcgztt:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12354-d1ctzl88dwv9znri-pzfp6weunhpdhvgn:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12361-dbug4gr7r8mbsnva-yamgras92xuqin66:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12088-dqphwqqeuwxtmm7y-4rurc6jm0lvcj57q:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12089-dbhimrcqvjkaxvxc-3vpljlh2xkojhb9e:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12090-dndlzsmpj8qgm2gb-wm4sg3d6n2cq3tpm:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12091-dyyxcz5cf4w4cu6z-gja2kph6egpjvyzh:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12092-dnllln6x7uud75ss-um9zelymhc04ohd6:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12442-dyf2cgwdgaluli0s-cahwc74lrstt61gl:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12456-dmiuo7guhru4snsf-yt55qun0wx5mtfkg:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12087-dxbtb8w1g3tx5akk-bdqcsnlathemkrig:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12234-dq82wyoapvxvh7zz-maaekbfd7h9ixks8:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12588-das5kos8qt1ziktl-aky0pxwg8ecv9b48:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12771-djaikmniei1vxia5-jhqasdwc763s3pmb:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12784-d3k6aplejbvjrlcw-uwo81r0wkmeiptso:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12139-dpnhdmg2odfabvfn-zqgiw42wfsgbbkrc:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12137-dxtiqptvdwcrrcwa-22fkxorf6hl44evf:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12866-d37htmu48aopiafv-sli9m0lt3dz0yeyl:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12096-dz9pfno05wqq8vbg-sq8i5na5z8lrnm6n:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12363-dtlh9w3tza99quoj-dlicfndz6e3pbfu0:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12890-dmaaydjldw3c13jk-iskdygh5pczveo3r:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12320-dqmecms9nep6muns-xmmkziafa8mz1hta:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12936-dhdfa36ovcdzfafp-ultnlmom4scugsw1:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12964-dctbp9xgo2gl8w6i-kbw9cinhoieea8av:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12984-dwqjvkqc3aznhb4o-criyexpxvdndoscq:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12143-d3s1toagczaiq4ma-oupwnk3eg27r41ze:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13019-d5yrsi5a58bdzalc-i6mbum8zthk2arhs:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13022-djszrasae5w7xegh-ehqsutbhrwd7qgsi:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13027-dq6pg99jd2fphljg-u15x8sonbwukaree:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12041-dlsmtmfa6fp4wcuc-bfhftkdhwfqa7sqb:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13039-djtjimojqi3iaufp-csbinqtsvebzzmqx:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13061-duocptl9qdtvwubp-feryqeejht4j24ql:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13064-dexwkomdh62by80s-aymbuetu6p0btn4d:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13076-drd4nrhy4u7fq1tn-f1kt8ubk2jch4ol3:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13082-ds9gjikqyg9nftua-rrhk4dlrr8cp3la7:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12759-du4yducr4ghi8eun-bzivqxabwaltaddm:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12123-dzb9rktypp0jqinx-adtlzed02wpccxoa:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13118-d0lj9gpvqfmox63i-9jstjcjkmemszrla:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13121-du0r39n6wvnrclox-bviz76ig9vvexota:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13133-d2fk6lg6bsppbkcs-hwk5bmsvqxa0y0bs:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13204-dl6hzsmswetitsb4-bais6lpjbbhfkexn:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13230-dtiyrmijg8mde5xy-vobukov1qxg8bx5j:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13254-d3sdhrrgcvbwrsyp-yxaozxmt3clqzxxc:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13271-drutw4ihq774xhs6-ecpwfmzcrqy0vvsm:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13266-dmuj5cfeu2hrgfxw-2tpflycnwoedyidb:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13380-d99ciziibe7rt3es-7fkh56myy79oushw:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13487-d30yxx4wgfxcb9te-chc2bxojs7tvcwz3:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13502-dc2oivdodzo94jj3-1qmpba9ti4zzbfeg:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13277-deudjco25w9cd3rv-re1ha5qkozses9i3:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12208-dfqhoqmtuwzktwqm-n9s5daovhtnyvyeh:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13481-dthcwgpolombhfed-dkmesvsvmt1vem0d:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13585-ddvwhm2vcqpq66uy-1brs98bctgr6bcq9:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13586-dadacaexxn8nkuy3-fyx8zp5mursbqhns:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13587-dc0fmskwdbkmz7mg-ra53wgfksiv7tsqk:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13569-dk6v0pyvz8eoohl5-qyndiwn8zriir75s:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13603-d66mz2amabmd63fj-rkcqmtvfnlfmywou:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13613-dykuo32mnkgf9nce-hhkhn118dhsedoc8:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13623-dksoizdtoglihaax-23o0zltutliyoo2q:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13629-dxbpqqernfvufxrz-iv6jujdxm78hxjbn:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13610-drrehnh36oipacdf-frnumdhlt823mntg:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13654-dmlnhhqilztxff5a-4gawkysgtkze4st7:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13669-dk3ukgidvj0l4x4x-9d3vfao5qejzecdn:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13672-d1r1608gu96b0ujo-nn7ejmxkbfce40m4:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13689-dhpzh8w7jlwi0zza-aqizb6tbeuk9k1ca:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12477-dejmu0gihtllnj97-gaxwgicndwp25unx:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13710-dv2bktawped5fz44-0bkdtrkp8tk2vynu:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12125-d5d9pebts1rue7jt-vwnkapewjkfszked:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13718-dmimkn9h1ax3t4am-8tdnpznya2reek8g:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13545-dzaq2rjqfiyf5azl-kw35xomndhltjnrs:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13723-daleipfjwu7zm7aj-s8jo6yhxwz4efl2y:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13726-dpdqvmnzkvxkiz4y-cfudhed6m12hnlmj:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12136-d0qvvamyx5qq1g6o-awtlh6pbotvlacyc:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13258-du2kuwgkwhypcfzz-i6h00rd0exzw4b69:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13755-dqglblzy3akyohph-wtev5tlrs5lkkejd:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13758-dhfrybljxildcky1-ktotkou3mpvxfjnq:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13759-dxqbq7phpjgoa1ed-dwtly1dkuorvlyli:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13762-di54bo3us4p8gefa-34s2uhcye1rbdbvw:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13767-dwtsyqxhqbp8fa9w-us8xvwm9q6nqkmzx:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13768-dadnlkrau2cwhlbd-cj8liz4hfolpmjfa:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13769-dt4nwlcmpfqyenob-jvpfd5jut8kvcm8u:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13781-dvckr0uqfwrsvmc6-zklf1olhlhzzfppp:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12133-dp55dttaolpbd6n8-rlhoezgituqkyrov:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12042-dnncyzlyhfxyaxkt-metx0ei0zlz3d2sn:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   metadata/pvmetadataignore not found in config: defaulting to 0
   metadata/pvmetadatasize not found in config: defaulting to 255
   metadata/pvmetadatacopies not found in config: defaulting to 1
   report/output_format not found in config: defaulting to basic
   log/report_command_log not found in config: defaulting to 0
   Locking /run/lock/lvm/P_orphans WB
   /dev/sda4: size is 3296745472 sectors
   /dev/sda4: using cached size 3296745472 sectors
   /dev/sda: size is 3746562048 sectors
   /dev/sda1: size is 1024000 sectors
   /dev/sda1: using cached size 1024000 sectors
   /dev/sda2: size is 134217728 sectors
   /dev/sda2: using cached size 134217728 sectors
   /dev/sda3: size is 314572800 sectors
   /dev/sda3: using cached size 314572800 sectors
   /dev/sda4: using cached size 3296745472 sectors
   /dev/sda4: using cached size 3296745472 sectors
   Locking #orphans_lvm1 already done
   Reading VG #orphans_lvm1
   Locking #orphans_pool already done
   Reading VG #orphans_pool
   Locking #orphans_lvm2 already done
   Reading VG #orphans_lvm2
   Processing device /dev/sda1.
   Processing device /dev/sda2.
   Processing device /dev/sda3.
   Processing device /dev/sda4.
   /dev/sda4: lvm2 label detected at sector 1
 /dev/sda4: Checksum error at offset 808960
 Couldn't read volume group metadata from /dev/sda4.
 Metadata location on /dev/sda4 at 808960 has invalid summary for VG.
 Failed to read metadata summary from /dev/sda4
 Failed to scan VG from /dev/sda4
   Unlocking /run/lock/lvm/P_orphans
[[email protected] ~]#

สังเกตข้อผิดพลาด:

 Couldn't find device with uuid HNB35U-ilI4-WWAK-1Q4D-Netj-t68p-Po4vCT.

PV (/dev/sda4) มี UUID เหมือนกัน:

[[email protected] ~]# blkid
/dev/sda1: LABEL="boot" UUID="087755bd-9434-4597-953b-c056fd9cb285" TYPE="xfs"
/dev/sda2: LABEL="swap" UUID="c7fd2030-0441-4a4e-8462-0aeffc272bfa" TYPE="swap"
/dev/sda3: LABEL="root" UUID="3ee19cf6-87b5-40b5-a7dd-13d507efa734" TYPE="xfs"
/dev/sda4: UUID="HNB35U-ilI4-WWAK-1Q4D-Netj-t68p-Po4vCT" TYPE="LVM2_member"
[[email protected] ~]#

นี่คือส่วนเล็ก ๆ ของเนื้อหาสำหรับ /etc/lvm/backup/vg_kvm:

vg_kvm {
  id = "i3usZz-vdt5-9yaU-Kbcl-XDWJ-OFr1-UhZRBa"
  seqno = 1349
  format = "lvm2"         # informational
  status = ["RESIZEABLE", "READ", "WRITE"]
  flags = []
  extent_size = 8192       # 4 Megabytes
  max_lv = 0
  max_pv = 0
  metadata_copies = 0

  physical_volumes {

      pv0 {
          id = "HNB35U-ilI4-WWAK-1Q4D-Netj-t68p-Po4vCT"
          device = "/dev/sda4"  # Hint only

          status = ["ALLOCATABLE"]
          flags = []
          dev_size = 3296745472  # 1.53517 Terabytes
          pe_start = 2048
          pe_count = 402434    # 1.53516 Terabytes
      }
  }

  logical_volumes {

      lvpool {
          id = "DHqs7X-95DA-ADNm-WTd9-cXDf-HR5a-MoHLRx"
          status = ["READ", "WRITE", "VISIBLE"]
          flags = []
          creation_time = 1575901618   # 2019-12-09 16:26:58 +0200
          creation_host = "mia3"
          segment_count = 1

          segment1 {
              start_extent = 0
              extent_count = 401081  # 1.53 Terabytes

              type = "thin-pool"
              metadata = "lvpool_tmeta"
              pool = "lvpool_tdata"
              transaction_id = 667
              chunk_size = 2048    # 1024 Kilobytes
              discards = "passdown"
              zero_new_blocks = 1
          }
      }

      vsv11999-dm9oryxunpw8po9p-1xwrkrotul6i5k3g {
          id = "vBco77-gPno-S0cu-QZdx-9Nnk-twXR-cBBAzW"
          status = ["READ", "WRITE", "VISIBLE"]
          flags = []
          creation_time = 1575902920   # 2019-12-09 16:48:40 +0200
          creation_host = "mia3"
          segment_count = 1

          segment1 {
              start_extent = 0
              extent_count = 6400   # 25 Gigabytes

              type = "thin"
              thin_pool = "lvpool"
              transaction_id = 0
              device_id = 1
          }
      }

      vsv12001-dmzdbquhkhrydlnf-kqjcbeyvz1c5xwun {
          id = "xqDzS2-iHXO-2zEi-LRHO-0FDR-hvcM-oRdFeD"
          status = ["READ", "WRITE", "VISIBLE"]
          flags = []
          creation_time = 1575904408   # 2019-12-09 17:13:28 +0200
          creation_host = "mia3"
          segment_count = 1

          segment1 {
              start_extent = 0
              extent_count = 3840   # 15 Gigabytes

              type = "thin"
              thin_pool = "lvpool"
              transaction_id = 1
              device_id = 2
          }
      }

      vsv12034-dnadddzaxsxoq2rx-iwxjz6wr2vmqhsj3 {
          id = "VIDuPN-SN4Z-V1qm-gzI9-sSnV-WGcp-NBvgUa"
          status = ["READ", "WRITE", "VISIBLE"]
          flags = []
          creation_time = 1575986509   # 2019-12-10 16:01:49 +0200
          creation_host = "mia3"
          segment_count = 1

          segment1 {
              start_extent = 0
              extent_count = 3840   # 15 Gigabytes

              type = "thin"
              thin_pool = "lvpool"
              transaction_id = 6
              device_id = 5
          }
      }

      vsv12036-dbgt9zilw2tg9sqd-c0xa9h1uxigjuqg9 {
          id = "XnnwPm-e3jE-VU9W-7QIz-3Sz5-HDSM-sEe7NY"
          status = ["READ", "WRITE", "VISIBLE"]
          flags = []
          creation_time = 1575988785   # 2019-12-10 16:39:45 +0200
          creation_host = "mia3"
          segment_count = 1

          segment1 {
              start_extent = 0
              extent_count = 3840   # 15 Gigabytes

              type = "thin"
              thin_pool = "lvpool"
              transaction_id = 8
              device_id = 7
          }
      }

      vsv12037-dctrjirji3agbl9l-dtzyf8jrb8lip0m7 {
          id = "ysHM90-Vmof-Mrwj-Nb1s-HPER-g3v5-hdutBz"
          status = ["READ", "WRITE", "VISIBLE"]
          flags = []
          creation_time = 1575989058   # 2019-12-10 16:44:18 +0200
          creation_host = "mia3"
          segment_count = 1

          segment1 {
              start_extent = 0
              extent_count = 3840   # 15 Gigabytes

              type = "thin"
              thin_pool = "lvpool"
              transaction_id = 9
              device_id = 8
          }
      }

ข้อมูลทั้งหมด (พาร์ติชั่นรูทสำหรับ VM ของเรา) ยังคงอยู่ เราได้ตรวจสอบด้วยเครื่องมือการกู้คืนดิสก์ เช่น testdisk แต่เราไม่สามารถกู้คืน lvm ได้ เราทำอะไรผิด? มีโอกาสฟื้นตัวได้หรือไม่?

#

อัปเดต

เมื่อใช้ซีดี Centos6 และโหมดกู้ภัย ฉันสามารถกู้คืน PV และ VG ได้ อย่างไรก็ตาม ฉันไม่สามารถเปิดใช้งานพูล VG และ LV อีกครั้ง เราได้รับข้อผิดพลาด:

 Executing: /usr/sbin/thin_check -q --clear-needs-check-flag /dev/mapper/vg_kvm-lvpool_tmeta
/usr/sbin/thin_check failed: 1
Check of pool vg_kvm/lvpool failed (status:1). Manual repair required!
answer

มันจะปรากฏ Red Hat 7 และ 8 มีปัญหาที่คล้ายกันเมื่อพยายามที่จะใช้vgcfgrestore: คำสั่ง pvcreate ล้มเหลวด้วย "สถานที่ตั้ง Metadata มีบทสรุปที่ไม่ถูกต้องสำหรับ VG ข้อผิดพลาด" CentOS แบ่งปันฐานกับ Red Hat ดังนั้น...

คำตอบหนึ่งคือ "เรามีวิธีแก้ปัญหาต้นน้ำนี้และใน RHEL8 น่าเสียดายที่การพิจารณากลับไปที่ RHEL7 ในขั้นตอนนี้เป็นการบุกรุกมากเกินไป" อีกคนในบั๊กนั้นบอกว่าพวกเขาแก้ไขมันด้วยการบูท Red Hat 6 แล้วใช้vgcfgrestoreงานได้

บางทีคุณสามารถบูตซีดี sysrescue ใหม่จากแท่ง USB และทำมันได้หรือไม่

และอย่างที่ฉันพูดในความคิดเห็น สำรองข้อมูลทั้งโวลุ่มด้วยddหรืออย่างน้อยทำบางอย่างเช่นdd if=/dev/sda4 of=/somewere/backup-first100MB.img bs=1M count=100เพื่อให้คุณมีข้อมูลส่วนหัว

มันทำงานร่วมกับหน่วยกู้ภัย Centos6 หลังจากกู้คืน ฉันบูตเป็น centos 7 ปกติและ vg ก็อยู่ที่นั่น อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ฉันไม่สามารถเปิดใช้งาน lv (พูลแบบบาง):

[[email protected] ~]# lvchange -ay /dev/vg_kvm/lvpool
 Check of pool vg_kvm/lvpool failed (status:1). Manual repair required!
[[email protected] ~]#

นี่คือคำสั่งอีกครั้งด้วย -vvv

  [[email protected] ~]# lvchange -ay /dev/vg_kvm/lvpool -vv
   devices/global_filter not found in config: defaulting to global_filter = [ "a|.*/|" ]
   global/lvmetad_update_wait_time not found in config: defaulting to 10
   Setting devices/filter to filter = [ "a|/dev/sda.*|", "a|/dev/disk/by-id/dm-uuid-.*mpath-.*|", "r|.*|" ]
   devices/cache not found in config: defaulting to /etc/lvm/cache/.cache
   metadata/record_lvs_history not found in config: defaulting to 0
   File-based locking selected.
   report/output_format not found in config: defaulting to basic
   log/report_command_log not found in config: defaulting to 0
   Obtaining the complete list of VGs before processing their LVs
   Processing VG vg_kvm i3usZz-vdt5-9yaU-Kbcl-XDWJ-OFr1-UhZRBa
   Locking /run/lock/lvm/V_vg_kvm RB
   Reading VG vg_kvm i3usZz-vdt5-9yaU-Kbcl-XDWJ-OFr1-UhZRBa
   Stack vg_kvm/lvpool:0[0] on LV vg_kvm/lvpool_tdata:0.
   Adding vg_kvm/lvpool:0 as an user of vg_kvm/lvpool_tdata.
   Adding vg_kvm/lvpool:0 as an user of vg_kvm/lvpool_tmeta.
   Adding vg_kvm/vsv11999-dm9oryxunpw8po9p-1xwrkrotul6i5k3g:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12001-dmzdbquhkhrydlnf-kqjcbeyvz1c5xwun:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12034-dnadddzaxsxoq2rx-iwxjz6wr2vmqhsj3:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12036-dbgt9zilw2tg9sqd-c0xa9h1uxigjuqg9:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12037-dctrjirji3agbl9l-dtzyf8jrb8lip0m7:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12038-dm5mulwohkvz5ara-kccgnknpjdi11tdy:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12039-d1lnb9qcyjaqmodk-mnl22loaflo24kpm:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12040-daejvderic4uvccj-wjnydccgzohyaekq:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12046-dswief4uk4gthxa1-ie5s7up6vbf37p68:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12056-du7hvvsp3lw7jgja-uap8l1jpe29llrpu:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12080-dwydbngcjptnnryn-hzz0jimwfl6yau2x:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12094-d8cmko7aio2f1fyo-warkvewdzfeedme5:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12097-dllp7oepp4homdj9-jm6n2itmvy29k9xf:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12098-dcj6mnnidej8c80u-r3bkk3pfu8g9sf3o:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12103-dwtyfq1quemcij56-4rwivmmtzxwk1ydb:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12106-dngrxbyoapwac5sm-bstrvsbxzrztefob:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12107-dq3h0wgnzkasoles-hv12r8qmyobojubp:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12109-ddq6cmtow9qwuaka-v9a1omyljy0xujk4:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12110-dvaaktx2bng99yl9-f5xh28mlg7u3mo5r:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12111-db0wlufykbcbb2mp-dxhgxxmivthvqwwp:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12112-dyfnblgyajfpidqs-ny0xpnxhzfzwc1db:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12116-dowxexkxa0ygsgki-e4dih6xcnybtdgx2:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12117-dwd0weu8ig1dvukx-fly3n8dyseklhntv:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12118-dz9hbvnbtsihufm5-paqhexr1tuld8bnd:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12119-dof5n90vez6smo1j-h1xmccyzl7qotery:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12120-d9q0y85z4shpw64o-6zx5tmxhajpcxtkv:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12121-dac4vuig8akyryd0-0e4rf2snm04r5mdy:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12122-d99yza6ssbhxxkru-16ptyp8btexq6wkb:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12124-d4ud5tu2ueajr0vc-r9pv77cjusnjue21:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12126-dqjmtfzubhqvheij-blecac71kpwsmy62:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12127-d5sgcmdodjaqtvp9-oqbroobow5tzn0va:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12130-dtf7rf4suf8bov9t-8lb0agstvcpann2e:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12131-dwkveordvertdam3-3g4qwtf5ydhy0hug:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12134-dgpxbewt3xlkxlqb-j5ad04pt2fndqqmw:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12135-d55krjg3dotss3e4-dwbbjmo0shwwwzv2:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12138-dyz9yl6swxbaxfrj-1pgri05suzqyagqq:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12140-dykgcwqaauznoxrm-4ibft4womwuvpwkx:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12142-dwtlkzoke0a05u1o-rqxjogzuvjvfttxs:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12144-dn3gyu3uroppwgzg-wraejm2ynwnmtmd4:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12162-dalw90et3l9vbath-eo5womktdromb5sn:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12211-dyyizuuag0mz4eok-je7du6slil1jlfzp:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12329-d5xmlj2iqsuekgkm-cg6qplkwk48yiyeo:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12333-drqvvb7fktr4n52b-estbavvooqdljpvo:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12334-dbdf0lvefbgpqbxa-bmpnzainjdfvuavv:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12339-d3yfeg1upsfoxbd3-nbxbccudjdtcgztt:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12354-d1ctzl88dwv9znri-pzfp6weunhpdhvgn:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12361-dbug4gr7r8mbsnva-yamgras92xuqin66:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12088-dqphwqqeuwxtmm7y-4rurc6jm0lvcj57q:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12089-dbhimrcqvjkaxvxc-3vpljlh2xkojhb9e:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12090-dndlzsmpj8qgm2gb-wm4sg3d6n2cq3tpm:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12091-dyyxcz5cf4w4cu6z-gja2kph6egpjvyzh:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12092-dnllln6x7uud75ss-um9zelymhc04ohd6:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12442-dyf2cgwdgaluli0s-cahwc74lrstt61gl:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12456-dmiuo7guhru4snsf-yt55qun0wx5mtfkg:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12087-dxbtb8w1g3tx5akk-bdqcsnlathemkrig:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12234-dq82wyoapvxvh7zz-maaekbfd7h9ixks8:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12588-das5kos8qt1ziktl-aky0pxwg8ecv9b48:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12771-djaikmniei1vxia5-jhqasdwc763s3pmb:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12784-d3k6aplejbvjrlcw-uwo81r0wkmeiptso:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12139-dpnhdmg2odfabvfn-zqgiw42wfsgbbkrc:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12137-dxtiqptvdwcrrcwa-22fkxorf6hl44evf:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12866-d37htmu48aopiafv-sli9m0lt3dz0yeyl:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12096-dz9pfno05wqq8vbg-sq8i5na5z8lrnm6n:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12363-dtlh9w3tza99quoj-dlicfndz6e3pbfu0:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12890-dmaaydjldw3c13jk-iskdygh5pczveo3r:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12320-dqmecms9nep6muns-xmmkziafa8mz1hta:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12936-dhdfa36ovcdzfafp-ultnlmom4scugsw1:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12964-dctbp9xgo2gl8w6i-kbw9cinhoieea8av:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12984-dwqjvkqc3aznhb4o-criyexpxvdndoscq:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12143-d3s1toagczaiq4ma-oupwnk3eg27r41ze:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13019-d5yrsi5a58bdzalc-i6mbum8zthk2arhs:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13022-djszrasae5w7xegh-ehqsutbhrwd7qgsi:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13027-dq6pg99jd2fphljg-u15x8sonbwukaree:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12041-dlsmtmfa6fp4wcuc-bfhftkdhwfqa7sqb:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13039-djtjimojqi3iaufp-csbinqtsvebzzmqx:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13061-duocptl9qdtvwubp-feryqeejht4j24ql:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13064-dexwkomdh62by80s-aymbuetu6p0btn4d:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13076-drd4nrhy4u7fq1tn-f1kt8ubk2jch4ol3:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13082-ds9gjikqyg9nftua-rrhk4dlrr8cp3la7:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12759-du4yducr4ghi8eun-bzivqxabwaltaddm:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12123-dzb9rktypp0jqinx-adtlzed02wpccxoa:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13118-d0lj9gpvqfmox63i-9jstjcjkmemszrla:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13121-du0r39n6wvnrclox-bviz76ig9vvexota:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13133-d2fk6lg6bsppbkcs-hwk5bmsvqxa0y0bs:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13204-dl6hzsmswetitsb4-bais6lpjbbhfkexn:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13230-dtiyrmijg8mde5xy-vobukov1qxg8bx5j:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13254-d3sdhrrgcvbwrsyp-yxaozxmt3clqzxxc:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13271-drutw4ihq774xhs6-ecpwfmzcrqy0vvsm:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13266-dmuj5cfeu2hrgfxw-2tpflycnwoedyidb:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13380-d99ciziibe7rt3es-7fkh56myy79oushw:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13487-d30yxx4wgfxcb9te-chc2bxojs7tvcwz3:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13502-dc2oivdodzo94jj3-1qmpba9ti4zzbfeg:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13277-deudjco25w9cd3rv-re1ha5qkozses9i3:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12208-dfqhoqmtuwzktwqm-n9s5daovhtnyvyeh:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13481-dthcwgpolombhfed-dkmesvsvmt1vem0d:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13585-ddvwhm2vcqpq66uy-1brs98bctgr6bcq9:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13586-dadacaexxn8nkuy3-fyx8zp5mursbqhns:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13587-dc0fmskwdbkmz7mg-ra53wgfksiv7tsqk:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13569-dk6v0pyvz8eoohl5-qyndiwn8zriir75s:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13603-d66mz2amabmd63fj-rkcqmtvfnlfmywou:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13613-dykuo32mnkgf9nce-hhkhn118dhsedoc8:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13623-dksoizdtoglihaax-23o0zltutliyoo2q:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13629-dxbpqqernfvufxrz-iv6jujdxm78hxjbn:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13610-drrehnh36oipacdf-frnumdhlt823mntg:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13654-dmlnhhqilztxff5a-4gawkysgtkze4st7:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13669-dk3ukgidvj0l4x4x-9d3vfao5qejzecdn:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13672-d1r1608gu96b0ujo-nn7ejmxkbfce40m4:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13689-dhpzh8w7jlwi0zza-aqizb6tbeuk9k1ca:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12477-dejmu0gihtllnj97-gaxwgicndwp25unx:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13710-dv2bktawped5fz44-0bkdtrkp8tk2vynu:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12125-d5d9pebts1rue7jt-vwnkapewjkfszked:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13718-dmimkn9h1ax3t4am-8tdnpznya2reek8g:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13545-dzaq2rjqfiyf5azl-kw35xomndhltjnrs:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13723-daleipfjwu7zm7aj-s8jo6yhxwz4efl2y:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13726-dpdqvmnzkvxkiz4y-cfudhed6m12hnlmj:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12136-d0qvvamyx5qq1g6o-awtlh6pbotvlacyc:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13258-du2kuwgkwhypcfzz-i6h00rd0exzw4b69:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13755-dqglblzy3akyohph-wtev5tlrs5lkkejd:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13758-dhfrybljxildcky1-ktotkou3mpvxfjnq:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13759-dxqbq7phpjgoa1ed-dwtly1dkuorvlyli:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13762-di54bo3us4p8gefa-34s2uhcye1rbdbvw:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13767-dwtsyqxhqbp8fa9w-us8xvwm9q6nqkmzx:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13768-dadnlkrau2cwhlbd-cj8liz4hfolpmjfa:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13769-dt4nwlcmpfqyenob-jvpfd5jut8kvcm8u:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv13781-dvckr0uqfwrsvmc6-zklf1olhlhzzfppp:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12133-dp55dttaolpbd6n8-rlhoezgituqkyrov:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   Adding vg_kvm/vsv12042-dnncyzlyhfxyaxkt-metx0ei0zlz3d2sn:0 as an user of vg_kvm/lvpool.
   /dev/sda4: size is 3296745472 sectors
   Adding vg_kvm/lvpool to the list of LVs to be processed.
   Processing LV lvpool in VG vg_kvm.
  Activating logical volume vg_kvm/lvpool exclusively.
   Locking /run/lock/lvm/A_vg_kvm WB
   vg_kvm/lvpool is not active
   vg_kvm/vsv11999-dm9oryxunpw8po9p-1xwrkrotul6i5k3g is not active
   vg_kvm/vsv12001-dmzdbquhkhrydlnf-kqjcbeyvz1c5xwun is not active
   vg_kvm/vsv12034-dnadddzaxsxoq2rx-iwxjz6wr2vmqhsj3 is not active
   vg_kvm/vsv12036-dbgt9zilw2tg9sqd-c0xa9h1uxigjuqg9 is not active
   vg_kvm/vsv12037-dctrjirji3agbl9l-dtzyf8jrb8lip0m7 is not active
   vg_kvm/vsv12038-dm5mulwohkvz5ara-kccgnknpjdi11tdy is not active
   vg_kvm/vsv12039-d1lnb9qcyjaqmodk-mnl22loaflo24kpm is not active
   vg_kvm/vsv12040-daejvderic4uvccj-wjnydccgzohyaekq is not active
   vg_kvm/vsv12046-dswief4uk4gthxa1-ie5s7up6vbf37p68 is not active
   vg_kvm/vsv12056-du7hvvsp3lw7jgja-uap8l1jpe29llrpu is not active
   vg_kvm/vsv12080-dwydbngcjptnnryn-hzz0jimwfl6yau2x is not active
   vg_kvm/vsv12094-d8cmko7aio2f1fyo-warkvewdzfeedme5 is not active
   vg_kvm/vsv12097-dllp7oepp4homdj9-jm6n2itmvy29k9xf is not active
   vg_kvm/vsv12098-dcj6mnnidej8c80u-r3bkk3pfu8g9sf3o is not active
   vg_kvm/vsv12103-dwtyfq1quemcij56-4rwivmmtzxwk1ydb is not active
   vg_kvm/vsv12106-dngrxbyoapwac5sm-bstrvsbxzrztefob is not active
   vg_kvm/vsv12107-dq3h0wgnzkasoles-hv12r8qmyobojubp is not active
   vg_kvm/vsv12109-ddq6cmtow9qwuaka-v9a1omyljy0xujk4 is not active
   vg_kvm/vsv12110-dvaaktx2bng99yl9-f5xh28mlg7u3mo5r is not active
   vg_kvm/vsv12111-db0wlufykbcbb2mp-dxhgxxmivthvqwwp is not active
   vg_kvm/vsv12112-dyfnblgyajfpidqs-ny0xpnxhzfzwc1db is not active
   vg_kvm/vsv12116-dowxexkxa0ygsgki-e4dih6xcnybtdgx2 is not active
   vg_kvm/vsv12117-dwd0weu8ig1dvukx-fly3n8dyseklhntv is not active
   vg_kvm/vsv12118-dz9hbvnbtsihufm5-paqhexr1tuld8bnd is not active
   vg_kvm/vsv12119-dof5n90vez6smo1j-h1xmccyzl7qotery is not active
   vg_kvm/vsv12120-d9q0y85z4shpw64o-6zx5tmxhajpcxtkv is not active
   vg_kvm/vsv12121-dac4vuig8akyryd0-0e4rf2snm04r5mdy is not active
   vg_kvm/vsv12122-d99yza6ssbhxxkru-16ptyp8btexq6wkb is not active
   vg_kvm/vsv12124-d4ud5tu2ueajr0vc-r9pv77cjusnjue21 is not active
   vg_kvm/vsv12126-dqjmtfzubhqvheij-blecac71kpwsmy62 is not active
   vg_kvm/vsv12127-d5sgcmdodjaqtvp9-oqbroobow5tzn0va is not active
   vg_kvm/vsv12130-dtf7rf4suf8bov9t-8lb0agstvcpann2e is not active
   vg_kvm/vsv12131-dwkveordvertdam3-3g4qwtf5ydhy0hug is not active
   vg_kvm/vsv12134-dgpxbewt3xlkxlqb-j5ad04pt2fndqqmw is not active
   vg_kvm/vsv12135-d55krjg3dotss3e4-dwbbjmo0shwwwzv2 is not active
   vg_kvm/vsv12138-dyz9yl6swxbaxfrj-1pgri05suzqyagqq is not active
   vg_kvm/vsv12140-dykgcwqaauznoxrm-4ibft4womwuvpwkx is not active
   vg_kvm/vsv12142-dwtlkzoke0a05u1o-rqxjogzuvjvfttxs is not active
   vg_kvm/vsv12144-dn3gyu3uroppwgzg-wraejm2ynwnmtmd4 is not active
   vg_kvm/vsv12162-dalw90et3l9vbath-eo5womktdromb5sn is not active
   vg_kvm/vsv12211-dyyizuuag0mz4eok-je7du6slil1jlfzp is not active
   vg_kvm/vsv12329-d5xmlj2iqsuekgkm-cg6qplkwk48yiyeo is not active
   vg_kvm/vsv12333-drqvvb7fktr4n52b-estbavvooqdljpvo is not active
   vg_kvm/vsv12334-dbdf0lvefbgpqbxa-bmpnzainjdfvuavv is not active
   vg_kvm/vsv12339-d3yfeg1upsfoxbd3-nbxbccudjdtcgztt is not active
   vg_kvm/vsv12354-d1ctzl88dwv9znri-pzfp6weunhpdhvgn is not active
   vg_kvm/vsv12361-dbug4gr7r8mbsnva-yamgras92xuqin66 is not active
   vg_kvm/vsv12088-dqphwqqeuwxtmm7y-4rurc6jm0lvcj57q is not active
   vg_kvm/vsv12089-dbhimrcqvjkaxvxc-3vpljlh2xkojhb9e is not active
   vg_kvm/vsv12090-dndlzsmpj8qgm2gb-wm4sg3d6n2cq3tpm is not active
   vg_kvm/vsv12091-dyyxcz5cf4w4cu6z-gja2kph6egpjvyzh is not active
   vg_kvm/vsv12092-dnllln6x7uud75ss-um9zelymhc04ohd6 is not active
   vg_kvm/vsv12442-dyf2cgwdgaluli0s-cahwc74lrstt61gl is not active
   vg_kvm/vsv12456-dmiuo7guhru4snsf-yt55qun0wx5mtfkg is not active
   vg_kvm/vsv12087-dxbtb8w1g3tx5akk-bdqcsnlathemkrig is not active
   vg_kvm/vsv12234-dq82wyoapvxvh7zz-maaekbfd7h9ixks8 is not active
   vg_kvm/vsv12588-das5kos8qt1ziktl-aky0pxwg8ecv9b48 is not active
   vg_kvm/vsv12771-djaikmniei1vxia5-jhqasdwc763s3pmb is not active
   vg_kvm/vsv12784-d3k6aplejbvjrlcw-uwo81r0wkmeiptso is not active
   vg_kvm/vsv12139-dpnhdmg2odfabvfn-zqgiw42wfsgbbkrc is not active
   vg_kvm/vsv12137-dxtiqptvdwcrrcwa-22fkxorf6hl44evf is not active
   vg_kvm/vsv12866-d37htmu48aopiafv-sli9m0lt3dz0yeyl is not active
   vg_kvm/vsv12096-dz9pfno05wqq8vbg-sq8i5na5z8lrnm6n is not active
   vg_kvm/vsv12363-dtlh9w3tza99quoj-dlicfndz6e3pbfu0 is not active
   vg_kvm/vsv12890-dmaaydjldw3c13jk-iskdygh5pczveo3r is not active
   vg_kvm/vsv12320-dqmecms9nep6muns-xmmkziafa8mz1hta is not active
   vg_kvm/vsv12936-dhdfa36ovcdzfafp-ultnlmom4scugsw1 is not active
   vg_kvm/vsv12964-dctbp9xgo2gl8w6i-kbw9cinhoieea8av is not active
   vg_kvm/vsv12984-dwqjvkqc3aznhb4o-criyexpxvdndoscq is not active
   vg_kvm/vsv12143-d3s1toagczaiq4ma-oupwnk3eg27r41ze is not active
   vg_kvm/vsv13019-d5yrsi5a58bdzalc-i6mbum8zthk2arhs is not active
   vg_kvm/vsv13022-djszrasae5w7xegh-ehqsutbhrwd7qgsi is not active
   vg_kvm/vsv13027-dq6pg99jd2fphljg-u15x8sonbwukaree is not active
   vg_kvm/vsv12041-dlsmtmfa6fp4wcuc-bfhftkdhwfqa7sqb is not active
   vg_kvm/vsv13039-djtjimojqi3iaufp-csbinqtsvebzzmqx is not active
   vg_kvm/vsv13061-duocptl9qdtvwubp-feryqeejht4j24ql is not active
   vg_kvm/vsv13064-dexwkomdh62by80s-aymbuetu6p0btn4d is not active
   vg_kvm/vsv13076-drd4nrhy4u7fq1tn-f1kt8ubk2jch4ol3 is not active
   vg_kvm/vsv13082-ds9gjikqyg9nftua-rrhk4dlrr8cp3la7 is not active
   vg_kvm/vsv12759-du4yducr4ghi8eun-bzivqxabwaltaddm is not active
   vg_kvm/vsv12123-dzb9rktypp0jqinx-adtlzed02wpccxoa is not active
   vg_kvm/vsv13118-d0lj9gpvqfmox63i-9jstjcjkmemszrla is not active
   vg_kvm/vsv13121-du0r39n6wvnrclox-bviz76ig9vvexota is not active
   vg_kvm/vsv13133-d2fk6lg6bsppbkcs-hwk5bmsvqxa0y0bs is not active
   vg_kvm/vsv13204-dl6hzsmswetitsb4-bais6lpjbbhfkexn is not active
   vg_kvm/vsv13230-dtiyrmijg8mde5xy-vobukov1qxg8bx5j is not active
   vg_kvm/vsv13254-d3sdhrrgcvbwrsyp-yxaozxmt3clqzxxc is not active
   vg_kvm/vsv13271-drutw4ihq774xhs6-ecpwfmzcrqy0vvsm is not active
   vg_kvm/vsv13266-dmuj5cfeu2hrgfxw-2tpflycnwoedyidb is not active
   vg_kvm/vsv13380-d99ciziibe7rt3es-7fkh56myy79oushw is not active
   vg_kvm/vsv13487-d30yxx4wgfxcb9te-chc2bxojs7tvcwz3 is not active
   vg_kvm/vsv13502-dc2oivdodzo94jj3-1qmpba9ti4zzbfeg is not active
   vg_kvm/vsv13277-deudjco25w9cd3rv-re1ha5qkozses9i3 is not active
   vg_kvm/vsv12208-dfqhoqmtuwzktwqm-n9s5daovhtnyvyeh is not active
   vg_kvm/vsv13481-dthcwgpolombhfed-dkmesvsvmt1vem0d is not active
   vg_kvm/vsv13585-ddvwhm2vcqpq66uy-1brs98bctgr6bcq9 is not active
   vg_kvm/vsv13586-dadacaexxn8nkuy3-fyx8zp5mursbqhns is not active
   vg_kvm/vsv13587-dc0fmskwdbkmz7mg-ra53wgfksiv7tsqk is not active
   vg_kvm/vsv13569-dk6v0pyvz8eoohl5-qyndiwn8zriir75s is not active
   vg_kvm/vsv13603-d66mz2amabmd63fj-rkcqmtvfnlfmywou is not active
   vg_kvm/vsv13613-dykuo32mnkgf9nce-hhkhn118dhsedoc8 is not active
   vg_kvm/vsv13623-dksoizdtoglihaax-23o0zltutliyoo2q is not active
   vg_kvm/vsv13629-dxbpqqernfvufxrz-iv6jujdxm78hxjbn is not active
   vg_kvm/vsv13610-drrehnh36oipacdf-frnumdhlt823mntg is not active
   vg_kvm/vsv13654-dmlnhhqilztxff5a-4gawkysgtkze4st7 is not active
   vg_kvm/vsv13669-dk3ukgidvj0l4x4x-9d3vfao5qejzecdn is not active
   vg_kvm/vsv13672-d1r1608gu96b0ujo-nn7ejmxkbfce40m4 is not active
   vg_kvm/vsv13689-dhpzh8w7jlwi0zza-aqizb6tbeuk9k1ca is not active
   vg_kvm/vsv12477-dejmu0gihtllnj97-gaxwgicndwp25unx is not active
   vg_kvm/vsv13710-dv2bktawped5fz44-0bkdtrkp8tk2vynu is not active
   vg_kvm/vsv12125-d5d9pebts1rue7jt-vwnkapewjkfszked is not active
   vg_kvm/vsv13718-dmimkn9h1ax3t4am-8tdnpznya2reek8g is not active
   vg_kvm/vsv13545-dzaq2rjqfiyf5azl-kw35xomndhltjnrs is not active
   vg_kvm/vsv13723-daleipfjwu7zm7aj-s8jo6yhxwz4efl2y is not active
   vg_kvm/vsv13726-dpdqvmnzkvxkiz4y-cfudhed6m12hnlmj is not active
   vg_kvm/vsv12136-d0qvvamyx5qq1g6o-awtlh6pbotvlacyc is not active
   vg_kvm/vsv13258-du2kuwgkwhypcfzz-i6h00rd0exzw4b69 is not active
   vg_kvm/vsv13755-dqglblzy3akyohph-wtev5tlrs5lkkejd is not active
   vg_kvm/vsv13758-dhfrybljxildcky1-ktotkou3mpvxfjnq is not active
   vg_kvm/vsv13759-dxqbq7phpjgoa1ed-dwtly1dkuorvlyli is not active
   vg_kvm/vsv13762-di54bo3us4p8gefa-34s2uhcye1rbdbvw is not active
   vg_kvm/vsv13767-dwtsyqxhqbp8fa9w-us8xvwm9q6nqkmzx is not active
   vg_kvm/vsv13768-dadnlkrau2cwhlbd-cj8liz4hfolpmjfa is not active
   vg_kvm/vsv13769-dt4nwlcmpfqyenob-jvpfd5jut8kvcm8u is not active
   vg_kvm/vsv13781-dvckr0uqfwrsvmc6-zklf1olhlhzzfppp is not active
   vg_kvm/vsv12133-dp55dttaolpbd6n8-rlhoezgituqkyrov is not active
   vg_kvm/vsv12042-dnncyzlyhfxyaxkt-metx0ei0zlz3d2sn is not active
   vg_kvm/lvpool is not active
   vg_kvm/lvpool_tmeta is not active
   vg_kvm/lvpool_tdata is not active
   Locking LV i3usZzvdt59yaUKbclXDWJOFr1UhZRBaDHqs7X95DAADNmWTd9cXDfHR5aMoHLRx (EX)
  activation/volume_list configuration setting not defined: Checking only host tags for vg_kvm/lvpool.
   /dev/sda4: read_ahead is 256 sectors
   Getting driver version
   Getting target version for thin-pool
   Found thin-pool target v1.21.0.
   Getting target version for thin-pool
   Found thin-pool target v1.21.0.
   Getting target version for linear
   Found linear target v1.3.0.
   Getting target version for striped
   Found striped target v1.6.0.
  Creating vg_kvm-lvpool_tmeta
  Loading table for vg_kvm-lvpool_tmeta (253:0).
  Resuming vg_kvm-lvpool_tmeta (253:0).
  Creating vg_kvm-lvpool_tdata
  Loading table for vg_kvm-lvpool_tdata (253:1).
  Resuming vg_kvm-lvpool_tdata (253:1).
   global/thin_check_executable not found in config: defaulting to /usr/sbin/thin_check
   global/thin_check_options not found in config: defaulting to thin_check_options = [ "-q", "--clear-needs-check-flag" ]
  Executing: /usr/sbin/thin_check -q --clear-needs-check-flag /dev/mapper/vg_kvm-lvpool_tmeta
  /usr/sbin/thin_check failed: 1
 Check of pool vg_kvm/lvpool failed (status:1). Manual repair required!
  Removing vg_kvm-lvpool_tdata (253:1)
  Removing vg_kvm-lvpool_tmeta (253:0)
   Unlocking /run/lock/lvm/A_vg_kvm
   Unlocking /run/lock/lvm/V_vg_kvm

คุณสามารถล้างข้อมูล 2k แรกของ PV ที่มีข้อผิดพลาดก่อนที่จะกู้คืนข้อมูลสำรองเมตา VG ของคุณ ขนาดข้อมูลเมตาเริ่มต้นของ LVM คือ 1MB ดังนั้นจึงไม่ควรเข้าถึงข้อมูลของคุณ dd จะทำให้ส่วนหัวไม่ถูกต้อง ดังนั้น LVM จะคิดว่าเป็นดิสก์เปล่า จากนั้นคุณสามารถกู้คืน PV และ VG ได้โดยไม่ต้องบ่นเกี่ยวกับสถานะของเมตา PV/VG ที่มีอยู่ (ไม่ถูกต้อง):

~]# dd if=/dev/zero bs=1k count=2 of=/dev/sdX
~]# sync # force to disk, LVM might use directio
~]# pvcreate -ff --uuid 06kvOm-xN2Y-iX1y-Tt69-LfFh-ltkG-TtRsgy --restorefile data /dev/bcache0
 Physical volume "/dev/sdX" successfully created.
~]# vgcfgrestore --force data
 Restored volume group data

มันได้ผลสำหรับฉัน ระวังด้วยddคำสั่ง!