ฉันมีผู้ใช้ www-data ฉันได้รับอนุญาตให้รีสตาร์ท PHP FPM โดยเขาใน /etc/sudoers:

www-data ALL=(ALL) NOPASSWD:/usr/sbin/service php7.4-fpm restart

/ etc / sudoers มีสิทธิ์ที่ถูกต้อง

ls -la /etc/sudoers
-r--r----- 1 root root 915 Jan 19 23:26 /etc/sudoers

แต่ฉันยังคงไม่สามารถรีสตาร์ท FPM จากบัญชี www-data

/usr/sbin/service php7.4-fpm restart
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
Authentication is required to restart 'php7.4-fpm.service'.
Authenticating as: root
Password:

เมื่อฉันพยายามป้อนรหัสผ่าน ฉันได้รับข้อผิดพลาดที่แตกต่างกัน

polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
==== AUTHENTICATION FAILED ===
Failed to restart php7.4-fpm.service: Access denied

มีอะไรผิดปกติ?

answer

คุณต้องใช้sudoเพื่อใช้ประโยชน์จาก sudoers ดูเหมือนว่าคุณกำลังวิ่งอยู่/usr/sbin/service php7.4-fpm restartให้ลองsudo /usr/sbin/service php7.4-fpm restartแทน