ฉันมีเป้าหมายpyTarget iSCSI ฉันสามารถใช้ iPXE เพื่อเชื่อมต่อกับเป้าหมายและติดตั้ง Ubuntu หลังจากติดตั้งแล้ว ฉันไม่สามารถบูตเข้าสู่อิมเมจได้

pyTarget config.xml:

<root>
  <!-- configure target console -->
  <console ip="" port="3260" debug_level="6" />

  <!-- configure the first target -->
  <target name="iscsi" ip="192.168.1.10" port="3260" portal="1">
    <!-- the first iqn of this target configured for disk array -->
    <host name="iqn.2006-11.1" target_pwd="" initiator_pwd="">
      <lun id="0" type="0" path="E:\pyTarget\ubuntu16.ima" capacity="81943040" />
    </host>
  </target>
</root>

คอนโซล pyTarget เมื่อเริ่มต้น:

INFO:  pyTarget 1.5.7.1 2010-12-26
INFO:  start iSCSI Service ...
INFO:  start iSNS Service ...
INFO:  initialize virtual device, please wait...
INFO:  start Http Service ...
DEBUG: create target iscsi 192.168.1.10 3260 1
DEBUG: create host iqn.2006-11.1
DEBUG: target iscsi add host iqn.2006-11.1
DEBUG: Disk(E:\pyTarget\ubuntu16.ima) : initialize finish!
DEBUG: host iqn.2006-11.1 add lun 0.
DEBUG: configure target done
INFO:  initialize finish, start to run ...

เมื่อการติดตั้งเริ่มต้นขึ้น:

DEBUG: create connect
INFO:  initiator 192.168.1.15:38822 connect.
NEGOTIATION:  SessionType = Discovery
NEGOTIATION:  TargetName = iscsi
NEGOTIATION:  InitiatorName = iqn.2006-11.1
DEBUG: create session 00023d000000-0001.
DEBUG: host iqn.2006-11.1 add session 00023d000000-0001.
INFO:  SessionID: 00023d000000-0001
DEBUG: session 00023d000000-0001 add connect 0.
INFO:  ConnectID: 0
NEGOTIATION:  TargetPortalGroupTag = 1
NEGOTIATION:  HeaderDigest = None
NEGOTIATION:  DataDigest = None
NEGOTIATION:  MaxRecvDataSegmentLength = 32768
NEGOTIATION:  TargetMaxRecvdataLength = 65536
NEGOTIATION:  ErrorRecoveryLevel = 0
NEGOTIATION:  DefaultTime2Retain = 0
NEGOTIATION:  DefaultTime2Wait = 2
NEGOTIATION:  OFMarker = No
NEGOTIATION:  IFMarker = No
DEBUG: connect 0 login finish
COMMAND:    Text Request
DEBUG: session 00023d000000-0001 add connect 0.
DEBUG: host iqn.2006-11.1 remove session 00023d000000-0001.
DEBUG: destroy session 00023d000000-0001.
DEBUG: connect 0 finish.
DEBUG: create connect
DEBUG: destroy connect 0
INFO:  initiator 192.168.1.15:38824 connect.
NEGOTIATION:  SessionType = Discovery
NEGOTIATION:  TargetName = iscsi
NEGOTIATION:  InitiatorName = iqn.2006-11.1
DEBUG: create session 00023d000000-0002.
DEBUG: host iqn.2006-11.1 add session 00023d000000-0002.
INFO:  SessionID: 00023d000000-0002
DEBUG: session 00023d000000-0002 add connect 0.
INFO:  ConnectID: 0
NEGOTIATION:  TargetPortalGroupTag = 1
NEGOTIATION:  HeaderDigest = None
NEGOTIATION:  DataDigest = None
NEGOTIATION:  MaxRecvDataSegmentLength = 32768
NEGOTIATION:  TargetMaxRecvdataLength = 65536
NEGOTIATION:  ErrorRecoveryLevel = 0
NEGOTIATION:  DefaultTime2Retain = 0
NEGOTIATION:  DefaultTime2Wait = 2
NEGOTIATION:  OFMarker = No
NEGOTIATION:  IFMarker = No
DEBUG: connect 0 login finish
COMMAND:    Text Request
DEBUG: session 00023d000000-0002 add connect 0.
DEBUG: host iqn.2006-11.1 remove session 00023d000000-0002.
DEBUG: destroy session 00023d000000-0002.
DEBUG: connect 0 finish.
DEBUG: create connect
DEBUG: destroy connect 0
INFO:  initiator 192.168.1.15:38826 connect.
NEGOTIATION:  SessionType = Normal
NEGOTIATION:  TargetName = iscsi
NEGOTIATION:  InitiatorName = iqn.2006-11.1
DEBUG: create session 00023d010000-0003.
DEBUG: host iqn.2006-11.1 add session 00023d010000-0003.
INFO:  SessionID: 00023d010000-0003
DEBUG: session 00023d010000-0003 add connect 0.
INFO:  ConnectID: 0
NEGOTIATION:  TargetPortalGroupTag = 1
NEGOTIATION:  TargetAlias = DESKTOP-54T1C9D
NEGOTIATION:  HeaderDigest = None
NEGOTIATION:  DataDigest = None
NEGOTIATION:  MaxRecvDataSegmentLength = 65536
NEGOTIATION:  TargetMaxRecvdataLength = 65536
NEGOTIATION:  ErrorRecoveryLevel = 0
NEGOTIATION:  DefaultTime2Retain = 0
NEGOTIATION:  DefaultTime2Wait = 2
NEGOTIATION:  OFMarker = No
NEGOTIATION:  IFMarker = No
NEGOTIATION:  MaxConnections = 1
NEGOTIATION:  InitialR2T = Yes
NEGOTIATION:  ImmediateData = Yes
NEGOTIATION:  DataPDUInOrder = Yes
NEGOTIATION:  DataSequenceInOrder = Yes
NEGOTIATION:  MaxOutstandingR2T = 1
NEGOTIATION:  MaxBurstLength = 262144
NEGOTIATION:  FirstBurstLength = 65536
DEBUG: connect 0 login finish
COMMAND:    SCSI Request
COMMAND:    Inquiry LUN:0
COMMAND:    SCSI Request
COMMAND:    Inquiry LUN:0
COMMAND:    SCSI Request

เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น & ฉันพยายามบูตเข้าสู่อิมเมจ:

COMMAND:    SCSI Request
COMMAND:    Write(10) LBA:0x1c40800 LEN:0x8 LUN:0
COMMAND:    SCSI Request
COMMAND:    Write(10) LBA:0x1c40800 LEN:0x8 LUN:0
COMMAND:    SCSI Request
COMMAND:    Write(10) LBA:0x1c40800 LEN:0x8 LUN:0
COMMAND:    SCSI Request
COMMAND:    Write(10) LBA:0x1c40800 LEN:0x8 LUN:0
COMMAND:    SCSI Request
COMMAND:    Write(10) LBA:0x800 LEN:0x8 LUN:0
COMMAND:    SCSI Request
COMMAND:    Test Unit Ready LUN:0
COMMAND:    SCSI Request
COMMAND:    Test Unit Ready LUN:0
# Install ends here
# Client restarts, attempts to boot to the new install:
DEBUG: create connect
INFO:  initiator 192.168.1.15:30733 connect.
NEGOTIATION:  SessionType = Normal
WARNING:    initiator name or target name is INVAILD iqn.2006-11.1
DEBUG: connect 0 finish.

การปล่อยไปที่เชลล์ iPXE และพยายาม manual sanbootจะคายข้อมูลเพิ่มเติม - ข้อผิดพลาดนี้ :

(Error code 3c0d61)
This error originated from one of the following locations within the iPXE source code:
net/tcp/iscsi.c (line 1226)
This error indicates an unexpected status received from the iSCSI target.

Wireshark มีดังต่อไปนี้:

ลูกค้าส่งiSCSI LOGINคำสั่งไปยังโฮสต์ เนื้อหาเด่น:

Key/Value Pairs
  KeyValue: InitiatorName=iqn.2006-11.1
  KeyValue: TargetName=iqn.2006-11.1
  KeyValue: SessionType=Normal
  KeyValue: AuthMethod=CHAP,None

โฮสต์ส่งคืนiSCSI LOGINการตอบกลับเนื้อหาเด่น:

Status: Missing parameter (0x0207)

มีการกล่าวถึงรหัสข้อผิดพลาดนี้สั้น ๆในรายชื่อผู้รับจดหมายนี้แต่ฉันไม่เข้าใจพอที่จะเข้าใจถึงความสำคัญของรหัสนี้

ฉันไม่เข้าใจว่าจู่ๆ ชื่อเป้าหมายหรือชื่อผู้ริเริ่มอาจใช้ไม่ได้ได้อย่างไร หรือพารามิเตอร์ใดขาดหายไป การเชื่อมต่อใช้งานได้จริงเท่านั้นและไม่มีการร้องเรียนใด ๆ ระหว่างการติดตั้ง... ฉันสามารถทำซ้ำได้ - การเริ่มการติดตั้งอีกครั้งไม่ใช่ปัญหา และเสร็จสิ้นด้วยดี (อีกครั้ง) และหลังจากติดตั้งใหม่ ปัญหาเดิมเมื่อฉันพยายามบูต!

สิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตได้คือมีบางอย่างแปลก ๆ เกี่ยวกับรหัสผ่านเปล่าใน iSCSI หรือ PXE ระหว่างการติดตั้ง ubuntu เพื่อให้การเข้าสู่ระบบวอลุ่ม iSCSI เสร็จสมบูรณ์ ฉันต้องกด spacebar หนึ่งครั้ง - มันไม่ยอมรับรหัสผ่านความยาว NULL แม้ว่ารหัสผ่านจะเป็น NULL ในการกำหนดค่า

แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะป้อน SPACE เป็นรหัสผ่านใน iPXE - พื้นที่ว่างเพียงแห่งเดียวที่ดูเหมือนจะถือเป็น NULL อย่างไรก็ตามการตั้งค่าinitiator_pwdเป็น NULL ไม่ได้ช่วยอะไร

ฉันติดอยู่ที่จุดนี้มาหลายชั่วโมงแล้ว ฉันจะไปจากที่นี่เพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมได้ที่ไหน

แก้ไข: ลืมที่จะเพิ่ม:

การกำหนดค่า iPXE:

#!ipxe
set iscsi-target iscsi:192.168.1.10::::iqn.2006-11.1
set gateway 0.0.0.0
set initiator-iqn iqn.2007-11.1
set keep-san 1
sanboot ${iscsi-target}
boot

ใหม่ config.xml

<!-- configure the first target -->
<target name="iscsi" ip="192.168.1.10" port="3260" portal="1">
  <!-- the first iqn of this target configured for disk array -->
  <host name="iqn.2006-11.1" target_pwd="1" initiator_pwd="1"> # <-- Set passwords to avoid NULL problem, this comment was not part of the actual config
    <lun id="0" type="0" path="E:\pyTarget\ubuntu16.ima" capacity="81943040" />
  </host>
</target>

เชลล์ iPXE หลุดหลังจากสคริปต์ล้มเหลว:

1. dhcp
2. login
  username: iscsi
  password: 1
3. sanboot iscsi:192.168.1.10::::iqn.2006-11.1

การดักจับแพ็กเก็ตใหม่:

iSCSI (Login Command)
  Opcode: Login Command (0x03)
  1... .... = T: Transit to next login stage
  .0.. .... = C: Text is complete
  .... 00.. = CSG: Security negotiation (0x0)
  .... ..01 = NSG: Operational negotiation (0x1)
  VersionMax: 0x00
  VersionMin: 0x00
  TotalAHSLength: 0x00
  DataSegmentLength: 93 (0x0000005d)
  ISID: 40002723b2f3
  TSIH: 0x0000
  InitiatorTaskTag: 0x18ae0002
  CID: 0x0000
  CmdSN: 0x00000000
  ExpStatSN: 0x00000001
  Key/Value Pairs
    KeyValue: InitiatorName=iqn.2007-11.1
    KeyValue: TargetName=iqn.2006-11.1
    KeyValue: SessionType=Normal
    KeyValue: AuthMethod=CHAP,None
  Padding: 000000

iSCSI (Login Response)
  Opcode: Login Response (0x23)
  0... .... = T: Stay in current login stage
  .0.. .... = C: Text is complete
  .... 00.. = CSG: Security negotiation (0x0)
  VersionMax: 0x00
  VersionActive: 0x00
  TotalAHSLength: 0x00
  DataSegmentLength: 0 (0x00000000)
  ISID: 40002723b2f3
  TSIH: 0x0000
  InitiatorTaskTag: 0x18ae0002
  StatSN: 0x00000001
  ExpCmdSN: 0x00000000
  MaxCmdSN: 0x00000000
  Status: Missing parameter (0x0207)

sanboot iscsi:192.168.1.10::::iscsiส่งคืนStatus: Authentication failed (0x0201)ใน wireshark และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับอนุญาต 410d61ในคอนโซลไคลเอ็นต์

คอนโซล pyTarget:

DEBUG: create connect
DEBUG: destroy connect 0
INFO:  initiator 192.168.1.15:1552 connect.
NEGOTIATION:  SessionType = Normal
NEGOTIATION:  TargetName = iscsi
WARNING:    InitiatorName %s do not exist. iqn.2007-11.1
DEBUG: connect 0 finish.
answer

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดล่าสุดพลิกสวิตช์ไฟ น่าอายที่ฉันมีชื่อย้อนหลัง:

ในเชลล์ iPXE:

set initiator-iqn iqn.2006-11.1
sanboot iscsi:192.168.1.10::::iscsi

ตอนนี้ฉันมีบูต...

เพื่อความชัดเจน การกำหนดค่า iPXE จะทำงานเมื่อมีลักษณะดังนี้:

#!ipxe
set iscsi-target iscsi:192.168.1.10::::iscsi
set gateway 0.0.0.0
set initiator-iqn iqn.2006-11.1
set keep-san 1
sanboot ${iscsi-target}
boot