ฉันกำลังตั้งค่าการสำรองข้อมูลในเครื่องของอินสแตนซ์ AWS EC2 การสำรองข้อมูลถูกตั้งค่าให้ทำงานข้ามคืนผ่าน Windows Server 2012 R2 Task Scheduler ขั้นตอนพื้นฐานของการสำรองข้อมูลแต่ละครั้งคือ rsync คัดลอกอินสแตนซ์ปัจจุบันไปยังที่จัดเก็บในตัวเครื่อง สำเนาที่จัดเก็บในเครื่องจะถูกทาร์เร็ดและ gzipped จากนั้นอีเมลจะถูกส่งถึงฉันพร้อมข้อผิดพลาดหรือการแจ้งเตือน (หรือคำสั่งที่ไม่มีข้อผิดพลาดหรือการแจ้งเตือน เกิดขึ้น)

ปัญหาคืออีเมลที่ส่งถึงฉันหลายฉบับถูกตัดออกไป พวกเขาแสดงเฉพาะข้อผิดพลาดหรือการแจ้งเตือน 75 คี่แรกแม้ว่าจำนวนที่แน่นอนจะแตกต่างกันไป

อะไรทำให้เกิดการตัดทอนนี้?

อัปเดต

ตามที่แนะนำในความคิดเห็น ฉันส่งoutputตัวแปรไปยังไฟล์ข้อความก่อนที่จะส่งในอีเมล ไฟล์ข้อความนั้นถูกตัดทอนเอง ดังนั้นปัญหาจึงเข้ามาภายในไฟล์แบตช์ระหว่างการเพิ่มจำนวนoutputตัวแปร

นี่คือตัวอย่างไฟล์แบตช์ของ Windows ที่เรียกใช้กระบวนการสำรองข้อมูล:

REM Delete any pre-existing log file and create a fresh one.
del C:\scripts\errorLogs\instanceMSSCTest1error.log
fsutil.exe file createnew C:\scripts\errorLogs\instanceMSSCTest1error.log 0

REM Execute the rsync.
rsync -az --exclude "/data" --exclude "/dev" --exclude "/proc" --exclude "/snap" --exclude "/sys" --exclude "request" --exclude "orgChangeShowAll*" --exclude "httpdocs/content" -e "ssh -i //fszero/itdata/WebserverInformation/Keys/SSH_Keys/test-mssctraining.pem" [USER]@[IP ADDRESS]:/ "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/" --delete >> C:\scripts\errorLogs\instanceMSSCTest1error.log 2>&1

REM Get the current data via the GNU utility formerly known as "date" (renamed to avoid confusion with MS's built-in "date" command).
FOR /F "tokens=*" %%i IN ('gnudate +%%Y') DO (SET year=%%i)
FOR /F "tokens=*" %%i IN ('gnudate +%%m') DO (SET month=%%i)
FOR /F "tokens=*" %%i IN ('gnudate +%%d') DO (SET day=%%i)

REM Execute the archive using the date in the name.
C:\cygwin64\bin\tar.exe -czf //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceArchives/instanceDailyMSSCTest1-%YEAR%-%MONTH%-%DAY%.tar.gz //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/ >> C:\scripts\errorLogs\instanceMSSCTest1error.log 2>&1

REM Remove the lone back tick from tar output and replace it with a quote so it matches with the otherwise lone quote, set both to double-quotes so they will show up in text.
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -command "(gc C:\scripts\errorLogs\instanceMSSCTest1error.log).replace('Removing leading `', 'Removing leading ""') | Set-Content -encoding ASCII C:\scripts\errorLogs\instanceMSSCTest1error.log"
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -command "(gc C:\scripts\errorLogs\instanceMSSCTest1error.log).replace('//'' from member names', '//"" from member names') | Set-Content -encoding ASCII C:\scripts\errorLogs\instanceMSSCTest1error.log"

REM Turn on execution-time evaluation of variables rather than just parse-time.
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION

REM Initial variable declaration with HTML line break.
SET initial=The following errors or notices were issued:
SET break="<br>"
SET output=!initial!!break!

REM For loop to process each line in the text file and append it with a line break to the output.
FOR /f "tokens=*" %%l IN (C:\scripts\errorLogs\instanceMSSCTest1error.log) DO (
    SET output=!output!!break!%%l   
)

REM If an empty file (i.e. no change from initialization) say no errors or notices were issued.
IF (!output!==!initial!!break!) (
    SET output=No errors or notices were issued.
)

REM Remove the output quote introduced by the break variable.
SET output=%output:""=%

REM Send the email.
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -command C:\scripts\emailWithParameters.ps1 '1/10: Instance MSSC Test 1 Backup' '%output%'

นี่คือสคริปต์ Powershell แยกต่างหากที่รันอีเมล:

Param([String]$mailSubject, [String]$body)
$smtpServer = 'smtp.gmail.com'  
$smtpPort = '587'
$smtpUser = '[USERID]@gmail.com'  
$smtpPassword = '[PASSWORD]'  
$mailtTo = '[DESTINATION EMAIL]'  
$mailFrom = '[SOURCE EMAIL]'  
$credentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList $smtpUser, $($smtpPassword | ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force)
Send-MailMessage -To "$mailtTo" -From "$mailFrom" -Subject $mailSubject -Body "$body" -SmtpServer $smtpServer -Port $smtpPort -BodyAsHtml -UseSsl -Credential $credentials

นี่คือเอาต์พุตไฟล์บันทึกข้อผิดพลาดแบบเต็มซึ่งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ โดยมีการเพิ่มสัญลักษณ์สำหรับตำแหน่งที่การตัดทอนเกิดขึ้น:

rsync: send_files failed to open "/boot/System.map-5.11.0-1020-aws": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/boot/System.map-5.11.0-1021-aws": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/boot/System.map-5.11.0-1022-aws": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/boot/System.map-5.4.0-1045-aws": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/boot/vmlinuz-5.11.0-1020-aws": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/boot/vmlinuz-5.11.0-1021-aws": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/boot/vmlinuz-5.11.0-1022-aws": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/boot/vmlinuz-5.4.0-1045-aws": Permission denied (13)
rsync: opendir "/etc/multipath" failed: Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/.pwd.lock": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/at.deny": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/gshadow": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/gshadow-": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/shadow": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/shadow-": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/sudoers": Permission denied (13)
rsync: opendir "/etc/polkit-1/localauthority" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/etc/ssl/private" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/etc/sudoers.d" failed: Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/iscsi/initiatorname.iscsi": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/iscsi/iscsid.conf": Permission denied (13)
rsync: opendir "/home/mssc_ftp/.cache" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/lost+found" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/root" failed: Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/mail/access": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/mail/access.db": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/mail/aliases.db": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/mail/authinfo": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/mail/authinfo.db": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/mail/m4/dialup.m4": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/mail/m4/provider.m4": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/mail/tls/sendmail-client.cfg": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/mail/tls/sendmail-common.key": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/mail/tls/sendmail-common.prm": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/mail/tls/sendmail-server.cfg": Permission denied (13)
rsync: opendir "/run/cryptsetup" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/run/lock/lvm" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/run/lvm" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/run/sudo" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/run/systemd/ask-password-block" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/run/systemd/inaccessible" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/run/systemd/unit-root" failed: Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/security/opasswd": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/ssh/ssh_host_dsa_key": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/ssh/ssh_host_rsa_key": Permission denied (13)
rsync: opendir "/run/user/1000/inaccessible" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/tmp/snap.lxd" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/tmp/systemd-private-689d4be734ea4ba0bed07664111ebfb2-systemd-logind.service-yIc8pf" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/tmp/systemd-private-689d4be734ea4ba0bed07664111ebfb2-systemd-resolved.service-7dXcSf" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/tmp/systemd-private-689d4be734ea4ba0bed07664111ebfb2-systemd-timesyncd.service-OP5opf" failed: Permission denied (13)
rsync: [generator] symlink "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/snap-amazon\x2dssm\x2dagent-3552.mount" -> "/etc/systemd/system/snap-amazon\x2dssm\x2dagent-3552.mount" failed: No such file or directory (2)
rsync: [generator] symlink "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/snap-amazon\x2dssm\x2dagent-4046.mount" -> "/etc/systemd/system/snap-amazon\x2dssm\x2dagent-4046.mount" failed: No such file or directory (2)
rsync: [generator] symlink "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/systemd/units/invocation:snap-amazon\x2dssm\x2dagent-3552.mount" -> "efc6bc3fae7047e8a492313233864ecb" failed: No such file or directory (2)
rsync: [generator] symlink "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/systemd/units/invocation:snap-amazon\x2dssm\x2dagent-4046.mount" -> "446737710ed54a53b049d6f44d2f58e0" failed: No such file or directory (2)
rsync: send_files failed to open "/etc/ufw/after.init": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/ufw/after.rules": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/ufw/after6.rules": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/ufw/before.init": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/ufw/before.rules": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/ufw/before6.rules": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/ufw/user.rules": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/ufw/user6.rules": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/home/mssc_ftp/.bash_history": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/home/mssc_ftp/.viminfo": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/agetty.reload": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/crond.reboot": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/unattended-upgrades.lock": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/cloud-init/instance-data-sensitive.json": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/sendmail/mta/sendmail.pid": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/snapd/lock/.lock": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/snapd/lock/lxd.lock": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/systemd/journal/streams/8:1343715": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/systemd/journal/streams/8:14809": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/systemd/journal/streams/8:16464": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/systemd/journal/streams/8:18030": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/systemd/journal/streams/8:18750": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/systemd/journal/streams/8:19654": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/systemd/journal/streams/8:20320": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/systemd/journal/streams/8:20422": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/systemd/journal/streams/8:20439": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/systemd/journal/streams/8:20441": Permission denied (13) **<--- FINAL LINE INCLUDED IN EMAIL**
rsync: send_files failed to open "/run/systemd/journal/streams/8:21542": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/systemd/journal/streams/8:21777": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/systemd/journal/streams/8:21967": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/systemd/journal/streams/8:22734": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/systemd/journal/streams/8:24070": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/systemd/journal/streams/8:27289": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/run/systemd/journal/streams/8:3562434": Permission denied (13)
rsync: [receiver] mkstemp "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/etc/systemd/system/.snap-amazon\x2dssm\x2dagent-3552.mount.92LXBP" failed: No such file or directory (2)
rsync: [receiver] mkstemp "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/etc/systemd/system/.snap-amazon\x2dssm\x2dagent-4046.mount.v3XIgy" failed: No such file or directory (2)
rsync: [generator] recv_generator: mkdir "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/udev/links/\x2fdisk\x2fby-id\x2fnvme-Amazon_Elastic_Block_Store_vol062363622eca83d85-part1" failed: No such file or directory (2)
*** Skipping any contents from this failed directory ***
rsync: [generator] recv_generator: mkdir "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/udev/links/\x2fdisk\x2fby-id\x2fnvme-Amazon_Elastic_Block_Store_vol062363622eca83d85" failed: No such file or directory (2)
*** Skipping any contents from this failed directory ***
rsync: [generator] recv_generator: mkdir "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/udev/links/\x2fdisk\x2fby-id\x2fnvme-nvme.1d0f-766f6c3036323336333632326563613833643835-416d617a6f6e20456c617374696320426c6f636b2053746f7265-00000001-part1" failed: No such file or directory (2)
*** Skipping any contents from this failed directory ***
rsync: [generator] recv_generator: mkdir "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/udev/links/\x2fdisk\x2fby-id\x2fnvme-nvme.1d0f-766f6c3036323336333632326563613833643835-416d617a6f6e20456c617374696320426c6f636b2053746f7265-00000001" failed: No such file or directory (2)
*** Skipping any contents from this failed directory ***
rsync: [generator] recv_generator: mkdir "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/udev/links/\x2fdisk\x2fby-label\x2fcloudimg-rootfs" failed: No such file or directory (2)
*** Skipping any contents from this failed directory ***
rsync: [generator] recv_generator: mkdir "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/udev/links/\x2fdisk\x2fby-partuuid\x2f5198cbc0-01" failed: No such file or directory (2)
*** Skipping any contents from this failed directory ***
rsync: [generator] recv_generator: mkdir "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/udev/links/\x2fdisk\x2fby-path\x2fpci-0000:00:04.0-nvme-1-part1" failed: No such file or directory (2)
*** Skipping any contents from this failed directory ***
rsync: [generator] recv_generator: mkdir "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/udev/links/\x2fdisk\x2fby-path\x2fpci-0000:00:04.0-nvme-1" failed: No such file or directory (2)
*** Skipping any contents from this failed directory ***
rsync: [generator] recv_generator: mkdir "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/udev/links/\x2fdisk\x2fby-uuid\x2fe8070c31-bfee-4314-a151-d1332dc23486" failed: No such file or directory (2)
*** Skipping any contents from this failed directory ***
rsync: [generator] recv_generator: mkdir "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/udev/links/\x2finput\x2fby-path\x2fplatform-i8042-serio-0-event-kbd" failed: No such file or directory (2)
*** Skipping any contents from this failed directory ***
rsync: [generator] recv_generator: mkdir "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/udev/links/\x2finput\x2fby-path\x2fplatform-i8042-serio-1-event-mouse" failed: No such file or directory (2)
*** Skipping any contents from this failed directory ***
rsync: [generator] recv_generator: mkdir "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/udev/links/\x2finput\x2fby-path\x2fplatform-i8042-serio-1-mouse" failed: No such file or directory (2)
*** Skipping any contents from this failed directory ***
rsync: [receiver] mkstemp "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/usr/lib/systemd/system/.system-systemd\x2dcryptsetup.slice.XTMqVa" failed: No such file or directory (2)
file has vanished: "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/usr/share/perl/5.30.0/pod/Simple/.TranscodeSmart.pm.1u21kZ"
rsync: [receiver] mkstemp "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/usr/share/perl/5.30.0/Pod/Text/.Color.pm.BTbXb2" failed: No such file or directory (2)
rsync: [receiver] mkstemp "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/usr/share/perl/5.30.0/Pod/Text/.Overstrike.pm.uHx6pP" failed: No such file or directory (2)
rsync: [receiver] mkstemp "//fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/usr/share/perl/5.30.0/Pod/Text/.Termcap.pm.jUsuLK" failed: No such file or directory (2)
cannot delete non-empty directory: usr/share/perl/5.30.0/pod/Simple
rsync: opendir "/var/cache/apparmor/11143a61.0" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/cache/apparmor/26b63962.0" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/cache/apparmor/e3a82466.0" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/cache/apt/archives/partial" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/cache/ldconfig" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/cache/pollinate" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/cache/private" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/lib/AccountsService/users" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/lib/amazon" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/lib/apt/lists/partial" failed: Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/cache/apt/archives/lock": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/cache/debconf/passwords.dat": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/apt/lists/lock": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/cloud/instances/i-0d81ad768f77d90b8/cloud-config.txt": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/cloud/instances/i-0d81ad768f77d90b8/obj.pkl": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/cloud/instances/i-0d81ad768f77d90b8/user-data.txt": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/cloud/instances/i-0d81ad768f77d90b8/user-data.txt.i": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/cloud/instances/i-0d81ad768f77d90b8/vendor-data.txt": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/cloud/instances/i-0d81ad768f77d90b8/vendor-data.txt.i": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/cloud/instances/i-0d81ad768f77d90b8/vendor-data2.txt": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/cloud/instances/i-0d81ad768f77d90b8/vendor-data2.txt.i": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/dpkg/lock": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/dpkg/lock-frontend": Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/lib/fwupd/gnupg" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/lib/nginx/body" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/lib/nginx/fastcgi" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/lib/nginx/proxy" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/lib/nginx/scgi" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/lib/nginx/uwsgi" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/lib/php/sessions" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/lib/polkit-1" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/lib/private" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/lib/sendmail" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/lib/snapd/cache" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/lib/snapd/cookie" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/lib/snapd/void" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/lib/update-notifier/package-data-downloads/partial" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/log/amazon" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/log/private" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/snap/lxd/common/lxd" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/spool/cron/atjobs" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/spool/cron/atspool" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/spool/cron/crontabs" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/spool/mqueue-client" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/spool/mqueue" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/spool/rsyslog" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/tmp/systemd-private-689d4be734ea4ba0bed07664111ebfb2-systemd-logind.service-YcEckh" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/tmp/systemd-private-689d4be734ea4ba0bed07664111ebfb2-systemd-resolved.service-5eAPVi" failed: Permission denied (13)
rsync: opendir "/var/tmp/systemd-private-689d4be734ea4ba0bed07664111ebfb2-systemd-timesyncd.service-uelrmg" failed: Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/dpkg/triggers/Lock": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/fwupd/pki/secret.key": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/snapd/state.json": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/snapd/device/private-keys-v1/tGuSwqQ0IOxQ18J3Favo7oMpll4QagrjwWWCzz1KvjeBG8rgbgnq6NCPpAVn6QVp": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/snapd/seed/snaps/amazon-ssm-agent_3552.snap": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/snapd/seed/snaps/core18_1997.snap": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/snapd/seed/snaps/lxd_19647.snap": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/snapd/seed/snaps/snapd_11588.snap": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/snapd/snaps/amazon-ssm-agent_3552.snap": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/snapd/snaps/amazon-ssm-agent_4046.snap": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/snapd/snaps/core18_2246.snap": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/snapd/snaps/core18_2253.snap": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/snapd/snaps/core20_1242.snap": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/snapd/snaps/core20_1270.snap": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/snapd/snaps/lxd_21803.snap": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/snapd/snaps/lxd_21835.snap": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/snapd/snaps/snapd_14066.snap": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/snapd/snaps/snapd_14295.snap": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/systemd/random-seed": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/lib/update-notifier/hwe-eol": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/log/btmp": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/log/btmp.1": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/log/php7.4-fpm.log": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/log/php7.4-fpm.log.1": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/log/php7.4-fpm.log.2.gz": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/log/php7.4-fpm.log.3.gz": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/log/php7.4-fpm.log.4.gz": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/log/php7.4-fpm.log.5.gz": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/log/php7.4-fpm.log.6.gz": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/log/php7.4-fpm.log.7.gz": Permission denied (13)
rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1816) [generator=3.2.3]
/usr/bin/tar: Removing leading "//" from member names
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/acpid.socket: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/snapd-snap.socket: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/snapd.socket: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/dbus/system_bus_socket: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/irqbalance/irqbalance474.sock: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/php/php7.4-fpm.sock: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/sendmail/mta/smcontrol: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/systemd/fsck.progress: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/systemd/notify: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/systemd/private: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/systemd/journal/dev-log: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/systemd/journal/io.systemd.journal: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/systemd/journal/socket: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/systemd/journal/stdout: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/systemd/journal/syslog: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/systemd/userdb/io.systemd.DynamicUser: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/udev/control: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/user/1000/bus: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/user/1000/pk-debconf-socket: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/user/1000/snapd-session-agent.socket: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/user/1000/gnupg/S.dirmngr: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/user/1000/systemd/notify: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/user/1000/systemd/private: socket ignored
/usr/bin/tar: //fszero/webServerBackup/dailyBackups/MSSCTest1InstanceDaily/run/uuidd/request: socket ignored
no answer