ขอให้เป็นวันที่ดี.

แม้ว่าโพสต์นี้จะกล่าวถึงการตั้งค่าที่คล้ายกันกับหน้าว่างที่ให้บริการของฉันในบางครั้งหลังจากทำการติดตั้งสำเร็จแล้ว ฉันไม่สามารถให้บริการอะไรได้นอกจากหน้าว่าง ไม่มีข้อผิดพลาดในปัจจุบัน/var/log/nginx/error.log, หรือ/var/log/php-fpm.log/var/log/nginx/us/sharonrhodes/blog/error.log

การตั้งค่าของฉัน:

 • Wordpress 3.0.4
 • nginx 0.8.54
 • php-fpm 5.3.5 (fpm-fcgi)
 • Arch Linux

ไฟล์การกำหนดค่า

php-fpm.conf:

[global]
pid = run/php-fpm/php-fpm.pid
error_log = log/php-fpm.log
log_level = notice

[www]
listen = 127.0.0.1:9000
listen.owner = www
listen.group = www
listen.mode = 0660
user = www
group = www

pm = dynamic
pm.max_children = 50
pm.start_servers = 20
pm.min_spare_servers = 5
pm.max_spare_servers = 35
pm.max_requests = 500

nginx.conf:

user www;
worker_processes 1;

error_log /var/log/nginx/error.log notice;
pid    /var/run/nginx.pid;


events {
  worker_connections 1024;
}


http {
  include    mime.types;
  default_type application/octet-stream;
  sendfile    on;
  keepalive_timeout 65;

  gzip on;

  include /etc/nginx/sites-enabled/*.conf;
}

/etc/nginx/sites-enabled/blog_sharonrhodes_us.conf:

upstream php {
  server 127.0.0.1:9000;
}

server {
  error_log /var/log/nginx/us/sharonrhodes/blog/error.log notice;
  access_log /var/log/nginx/us/sharonrhodes/blog/access.log;

  server_name blog.sharonrhodes.us;
  root /srv/apps/us/sharonrhodes/blog;
  index index.php;

  location = /favicon.ico {
      log_not_found off;
      access_log off;
  }

  location = /robots.txt {
      allow all;
      log_not_found off;
      access_log off;
  }

  location / {
      # This is cool because no php is touched for static content                                            
      try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
  }

  location ~ \.php$ {
      fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
      #NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini                                             
      include fastcgi_params;
      fastcgi_intercept_errors on;
      fastcgi_pass php;
  }

  location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
      expires max;
      log_not_found off;
  }
}

/etc/nginx/conf/fastcgi.conf:

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param QUERY_STRING    $query_string;
fastcgi_param REQUEST_METHOD   $request_method;
fastcgi_param CONTENT_TYPE    $content_type;
fastcgi_param CONTENT_LENGTH   $content_length;

fastcgi_param SCRIPT_NAME    $fastcgi_script_name;
fastcgi_param REQUEST_URI    $request_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_URI    $document_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_ROOT   $document_root;
fastcgi_param SERVER_PROTOCOL  $server_protocol;

fastcgi_param GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1;
fastcgi_param SERVER_SOFTWARE  nginx/$nginx_version;

fastcgi_param REMOTE_ADDR    $remote_addr;
fastcgi_param REMOTE_PORT    $remote_port;
fastcgi_param SERVER_ADDR    $server_addr;
fastcgi_param SERVER_PORT    $server_port;
fastcgi_param SERVER_NAME    $server_name;

# PHP only, required if PHP was built with --enable-force-cgi-redirect                                             
fastcgi_param REDIRECT_STATUS  200;
answer

โดยค่าเริ่มต้นแหล่งที่มาของ Nginx ไม่ได้กำหนด SCRIPT_FILENAME ในไฟล์ fastcgi_params ดังนั้นเว้นแต่ว่า repo ที่คุณติดตั้ง Nginx นั้นคุณต้องทำเอง

ตรวจสอบว่าบรรทัดต่อไปนี้อยู่ในไฟล์ fastcgi_params ของคุณหรือไม่:

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;

และถ้าไม่ใช่ก็เพิ่มเข้าไป

อันนี้กัดฉัน - และมันก็เป็นความผิดของฉันทั้งหมด ฉันต้องการแบ่งปันสิ่งที่แก้ไขฉัน ในกรณีของฉัน index.php ไม่โหลด (หน้าว่าง) แต่ wp-admin ใช้งานได้

ฉันมีธีมที่กำหนดเองและเพิ่งย้ายจากบัญชีโฮสติ้งที่ใช้ร่วมกันไปยัง VPS ฉันทำ rsync และธีมของฉัน (/srv/blog.clifton.io/wp-content/themes/theme-here) เป็นลิงก์เชื่อมโยง ลิงก์นี้ขาดแน่นอน เนื่องจากมันใช้เส้นทางจากบัญชีโฮสติ้งก่อนหน้าของฉัน

หวังว่านี่จะช่วยได้! (และหวังว่ามันจะบันทึก "ไม่พบ THEME" หรือคล้ายกัน)