นี่คือคำสั่งที่ฉันพยายามใช้และได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดด้านล่างคำสั่ง

az network lb create --name <name> -g <RG name> --frotnend-ip-name <frontend_name> --frontend-ip-zone "1","2","3" -l southeastasia --private-ip-address <“static_ip”> --private-ip-address-version IPv4 --sku Standard --subnet “<subnet_id>” --subnet-address-prefix “<prefix>” --vnet-name “<vnet_name>” --public-ip-address “”

ด้านล่างนี้เป็นข้อผิดพลาดที่ได้รับสำหรับคำสั่ง

az network lb create: '1, 2, 3' is not a valid value for '--frontend-ip-zone'. Allowed values: 1, 2, 3.
no answer