ฉันใช้ PSExec เพื่อเรียกใช้สคริปต์บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง และหลังจากคอมพิวเตอร์สองสามเครื่อง ฉันเริ่มได้รับข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ (อาจเป็นเพราะขีดจำกัดการเชื่อมต่อพร้อมกันใน Windows 10)

คำสั่ง PSExec ฉันกำลังใช้:

psexec.exe @pc_list.txt -h -u psexec_username cmd /c "\\win10pc\path\script.cmd"

ในสคริปต์ ฉันใช้คำสั่ง pushd เพื่อแมปพาธไปยังตำแหน่งสคริปต์/ตัวติดตั้ง เรียกใช้ตัวติดตั้ง หากมี และปิดด้วย popd

setlocal EnableDelayedExpansion
pushd "%~dp0"
if "!current_version!" neq "!new_version!" (msiexec /i "!installer!" /qn /norestart)
popd
endlocal

ฉันจะปิดการเชื่อมต่อหลังจากสคริปต์สิ้นสุดในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งและ PSExec เริ่มเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องถัดไปในคิวได้อย่างไร

no answer