เมื่อข้อความมาจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลอื่น (yahoo/gmail) บนเซิร์ฟเวอร์ postfix ของฉัน ข้อความนั้นจะถูกปฏิเสธและไม่ได้ถูกส่งโดยใช้การขนส่งในการกำหนดค่าของฉัน ตรวจทั้งวันก็ไม่เจออะไร หวังว่าพวกนายจะช่วยฉันได้

ได้รับข้อผิดพลาดนี้:

20 มี.ค. 17:41:19 น. smtp postfix/smtpd[2103]: NOQUEUE: ปฏิเสธ: RCPT จาก mail.com [xxx.xxx.xxx.xxx]: 554 5.7.1 user_at_transport.com: ปฏิเสธการเข้าถึงรีเลย์; from=sales_at_mail.com ถึง=user_at_domain_on_transport.com proto=ESMTP helo= mail.com

queue_directory = /raid/postfix
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
mail_owner = postfix
myhostname = smtp.example.com

unknown_address_reject_code = 554
unknown_client_reject_code = 554
unknown_hostname_reject_code = 554

mynetworks = /etc/postfix/mynetworks
relay_domains = /etc/postfix/relay_domains
relay_recipient_maps = hash:/etc/postfix/relay_recipient_maps
virtual_maps = hash:/etc/postfix/virtual
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mailbox_command = /usr/bin/procmail
header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
mime_header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
default_destination_concurrency_limit = 50
debug_peer_level = 2
debugger_command =
     PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
     xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
mailq_path = /usr/bin/mailq
setgid_group = postdrop
manpage_directory = /usr/share/man
sample_directory = /usr/share/doc/postfix-2.2.10/samples
readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.2.10/README_FILES
lmtp_tcp_port = 2003
maximal_queue_lifetime = 7d
message_size_limit = 32000000
smtpd_client_restrictions = check_client_access hash:/etc/postfix/access
    reject_rbl_client b.barracudacentral.org
    reject_rbl_client cbl.abuseat.org
    reject_rbl_client zen.spamhaus.org
    reject_rbl_client rabl.nuclearelephant.com
    reject_rbl_client bl.spamcop.net
    permit_mynetworks
smtpd_helo_required = yes
smtpd_helo_restrictions = check_helo_access hash:/etc/postfix/access
    reject_unauth_pipelining
    reject_invalid_hostname  
smtpd_sender_restrictions = check_sender_access hash:/etc/postfix/access
    reject_non_fqdn_sender
    reject_unknown_sender_domain
smtpd_recipient_restrictions = check_recipient_access hash:/etc/postfix/recipient_access
    check_recipient_access hash:/etc/postfix/access
    reject_non_fqdn_recipient
    reject_unknown_recipient_domain
    permit_mx_backup
    permit_mynetworks
    reject_unauth_destination
smtpd_client_connection_count_limit = 5
smtpd_client_connection_rate_limit = 30
smtpd_client_connection_limit_exceptions = 202.xxx.xxx.xxx/24
smtpd_client_event_limit_exceptions = 202.xxx.xxx.xxx/24
permit_mx_backup_networks = /etc/postfix/mynetworks
        203.xxx.xxx.xxx/32
address_verify_map = hash:/etc/postfix/verify
address_verify_sender = [email protected]
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_refresh_time = 1d
disable_vrfy_command = yes
smtpd_banner = $myhostname 
smtpd_delay_reject = no
strict_rfc821_envelopes = yes
smtpd_error_sleep_time = 0s
smtpd_soft_error_limit = 5
smtpd_hard_error_limit = 10
html_directory = no
bounce_queue_lifetime = 60m
biff = no
unknown_local_recipient_reject_code = 450

smtp   inet n    -    n    -    -    smtpd
 -o content_filter=smtp-amavis:127.0.0.1:10024
 -o receive_override_options=no_address_mappings
pickup  fifo n    -    n    60   1    pickup
 -o content_filter=
 -o receive_override_options=no_header_body_checks
cleanup  unix n    -    n    -    0    cleanup
qmgr   fifo n    -    n    300   1    qmgr
#qmgr   fifo n    -    n    300   1    oqmgr
tlsmgr  unix -    -    n    1000?  1    tlsmgr
rewrite  unix -    -    n    -    -    trivial-rewrite
bounce  unix -    -    n    -    0    bounce
defer   unix -    -    n    -    0    bounce
trace   unix -    -    n    -    0    bounce
verify  unix -    -    n    -    1    verify
flush   unix n    -    n    1000?  0    flush
proxymap unix -    -    n    -    -    proxymap
smtp   unix -    -    n    -    -    smtp
# When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay   unix -    -    n    -    -    smtp
    -o fallback_relay=
#    -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq   unix n    -    n    -    -    showq
error   unix -    -    n    -    -    error
discard  unix -    -    n    -    -    discard
local   unix -    n    n    -    -    local
virtual  unix -    n    n    -    -    virtual
lmtp   unix -    -    n    -    -    lmtp
anvil   unix -    -    n    -    1    anvil
scache  unix -    -    n    -    1    scache
maildrop unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=DRhu user=vmail argv=/usr/local/bin/maildrop -d ${recipient}
uucp   unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
ifmail  unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp   unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=Fq. user=foo argv=/usr/local/sbin/bsmtp -f $sender $nexthop $recipient
smtp-amavis unix -  -    y    -    2    smtp
 -o smtp_data_done_timeout=1200
 -o disable_dns_lookups=yes
 -o smtp_send_xforward_command=yes
127.0.0.1:10025 inet n -    y    -    -    smtpd
 -o content_filter=
 -o smtpd_helo_restrictions=
 -o smtpd_sender_restrictions=
 -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
 -o mynetworks=127.0.0.0/8
 -o smtpd_error_sleep_time=0
 -o smtpd_soft_error_limit=1001
 -o smtpd_hard_error_limit=1000
 -o receive_override_options=no_header_body_checks
 -o smtpd_bind_address=127.0.0.1
 -o smtpd_helo_required=no
 -o smtpd_client_restrictions=
 -o smtpd_restriction_classes=
 -o disable_vrfy_command=no
 -o strict_rfc821_envelopes=yes
dovecot  unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=DRhu user=vmail:mail argv=/usr/libexec/dovecot/deliver -d ${recipient}
vacation  unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=Rq user=vacation argv=/var/spool/vacation/vacation.pl -f ${sender} -- ${recipient}
answer

เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ของคุณทำหน้าที่เป็นตัวส่งต่อสำหรับโดเมนเมลอื่นๆ คุณต้องมีสามส่วนที่แตกต่างกัน ก่อนอื่น คุณต้องบอก postfix ว่ารับผิดชอบโดเมน ซึ่งปกติจะทำในvirtual_mailbox_domainsตัวเลือก เช่น

virtual_mailbox_domains=/etc/postfix/virtual_domains.txt

ใน/etc/postfix/virtual_domains.txtคุณจะแสดงรายการโดเมน 1 รายการต่อบรรทัด:

example.net
domain.com

จากนั้นคุณต้องบอก postfix ว่าปลายทางสุดท้ายไม่ใช่เครื่องในเครื่อง ซึ่งทำในตารางการขนส่ง:

example.net smtp:[1.2.3.4] 
domain.com smtp:[mail.domain.com]

ตารางการขนส่งสามารถกำหนดค่าได้หลายวิธีแนะนำให้อ่านเอกสารประกอบเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ ตัวอย่างที่ฉันโพสต์ใช้[]รอบๆ ปลายทางสุดท้าย เพื่อยกเว้นการค้นหา MX

สุดท้าย คุณจะต้องมีระเบียน MX สำหรับโดเมนที่คุณต้องการส่งต่อ โดยชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ