ฉันกำลังพยายามโยกย้าย DC จาก Windows Server 2003 SBS ไปยัง Windows Server 2016 ปัญหาเริ่มต้นขึ้นเมื่อฉันพยายามเลื่อนระดับ Server 2016 เป็นตัวควบคุมโดเมน ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในขั้นตอน 'การตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น':

Verification of outbound replication failed. Error reading the NTDS settings on replication source domain controller server.mydomain.local. Domain controller data not found for the specified Active Directory domain controller

ในฟอเรสต์ที่มีโดเมนย่อยว่างเปล่าและ DC สำรองที่ผิดพลาด (คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไว้หายไปนานมาแล้ว) ฉันได้ทำความสะอาดสิ่งเหล่านี้ด้วยความช่วยเหลือntdsutilแต่มันก็ไม่มีประโยชน์ แม้ว่าdcdiagตอนนี้เกือบจะสะอาดแล้ว:

  Command Line: "dcdiag.exe /v /c /d /e"

Domain Controller Diagnosis

Performing initial setup:
  * Verifying that the local machine SERVER, is a DC. 
  * Connecting to directory service on server SERVER.
  SERVER.currentTime = 20201022103523.0Z
  SERVER.highestCommittedUSN = 12822731
  SERVER.isSynchronized = 1
  SERVER.isGlobalCatalogReady = 1
  * Collecting site info.
  * Identifying all servers.
  SERVER.currentTime = 20201022103523.0Z
  SERVER.highestCommittedUSN = 12822731
  SERVER.isSynchronized = 1
  SERVER.isGlobalCatalogReady = 1
  * Identifying all NC cross-refs.
  * Found 1 DC(s). Testing 1 of them.
  Done gathering initial info.


===============================================Printing out pDsInfo

GLOBAL:
  ulNumServers=1
  pszRootDomain=mcad.local
  pszNC=
  pszRootDomainFQDN=DC=mcad,DC=local
  pszConfigNc=CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
  pszPartitionsDn=CN=Partitions,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
  iSiteOptions=0
  dwTombstoneLifeTimeDays=60

  dwForestBehaviorVersion=2

  HomeServer=0, SERVER

  SERVER: pServer[0].pszName=SERVER
    pServer[0].pszGuidDNSName=12a36ed6-9156-4bb8-9d8a-f523bd78ff47._msdcs.mcad.local
    pServer[0].pszDNSName=SERVER.mcad.local
    pServer[0].pszDn=CN=NTDS Settings,CN=SERVER,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
    pServer[0].pszComputerAccountDn=CN=SERVER,OU=Domain Controllers,DC=mcad,DC=local
    pServer[0].uuidObjectGuid=12a36ed6-9156-4bb8-9d8a-f523bd78ff47
    pServer[0].uuidInvocationId=46209efa-f56d-4587-b190-36daf538829a
    pServer[0].iSite=0 (Default-First-Site-Name)
    pServer[0].iOptions=1
    pServer[0].ftLocalAcquireTime=0c27e930 01d6a85f 

    pServer[0].ftRemoteConnectTime=0bf56780 01d6a85f 

    pServer[0].ppszMasterNCs:
      ppszMasterNCs[0]=DC=ForestDnsZones,DC=mcad,DC=local
      ppszMasterNCs[1]=DC=DomainDnsZones,DC=mcad,DC=local
      ppszMasterNCs[2]=CN=Schema,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
      ppszMasterNCs[3]=CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
      ppszMasterNCs[4]=DC=mcad,DC=local

  SITES: pSites[0].pszName=Default-First-Site-Name
    pSites[0].pszSiteSettings=CN=NTDS Site Settings,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
    pSites[0].pszISTG=CN=NTDS Settings,CN=SERVER,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
    pSites[0].iSiteOption=0

    pSites[0].cServers=1

  NC:   pNCs[0].pszName=ForestDnsZones
    pNCs[0].pszDn=DC=ForestDnsZones,DC=mcad,DC=local

      pNCs[0].aCrInfo[0].dwFlags=0x00000201
      pNCs[0].aCrInfo[0].pszDn=CN=053f2400-35fe-4529-a535-d8d649587484,CN=Partitions,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
      pNCs[0].aCrInfo[0].pszDnsRoot=ForestDnsZones.mcad.local
      pNCs[0].aCrInfo[0].iSourceServer=0
      pNCs[0].aCrInfo[0].pszSourceServer=(null)
      pNCs[0].aCrInfo[0].ulSystemFlags=0x00000005
      pNCs[0].aCrInfo[0].bEnabled=TRUE
      pNCs[0].aCrInfo[0].ftWhenCreated=00000000 00000000     pNCs[0].aCrInfo[0].pszSDReferenceDomain=(null)
      pNCs[0].aCrInfo[0].pszNetBiosName=(null)
      pNCs[0].aCrInfo[0].cReplicas=-1
      pNCs[0].aCrInfo[0].aszReplicas=


  NC:   pNCs[1].pszName=DomainDnsZones
    pNCs[1].pszDn=DC=DomainDnsZones,DC=mcad,DC=local

      pNCs[1].aCrInfo[0].dwFlags=0x00000201
      pNCs[1].aCrInfo[0].pszDn=CN=fc0257f3-c228-4082-8647-08354ec0dd25,CN=Partitions,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
      pNCs[1].aCrInfo[0].pszDnsRoot=DomainDnsZones.mcad.local
      pNCs[1].aCrInfo[0].iSourceServer=0
      pNCs[1].aCrInfo[0].pszSourceServer=(null)
      pNCs[1].aCrInfo[0].ulSystemFlags=0x00000005
      pNCs[1].aCrInfo[0].bEnabled=TRUE
      pNCs[1].aCrInfo[0].ftWhenCreated=00000000 00000000     pNCs[1].aCrInfo[0].pszSDReferenceDomain=(null)
      pNCs[1].aCrInfo[0].pszNetBiosName=(null)
      pNCs[1].aCrInfo[0].cReplicas=-1
      pNCs[1].aCrInfo[0].aszReplicas=


  NC:   pNCs[2].pszName=Schema
    pNCs[2].pszDn=CN=Schema,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local

      pNCs[2].aCrInfo[0].dwFlags=0x00000201
      pNCs[2].aCrInfo[0].pszDn=CN=Enterprise Schema,CN=Partitions,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
      pNCs[2].aCrInfo[0].pszDnsRoot=mcad.local
      pNCs[2].aCrInfo[0].iSourceServer=0
      pNCs[2].aCrInfo[0].pszSourceServer=(null)
      pNCs[2].aCrInfo[0].ulSystemFlags=0x00000001
      pNCs[2].aCrInfo[0].bEnabled=TRUE
      pNCs[2].aCrInfo[0].ftWhenCreated=00000000 00000000     pNCs[2].aCrInfo[0].pszSDReferenceDomain=(null)
      pNCs[2].aCrInfo[0].pszNetBiosName=(null)
      pNCs[2].aCrInfo[0].cReplicas=-1
      pNCs[2].aCrInfo[0].aszReplicas=


  NC:   pNCs[3].pszName=Configuration
    pNCs[3].pszDn=CN=Configuration,DC=mcad,DC=local

      pNCs[3].aCrInfo[0].dwFlags=0x00000201
      pNCs[3].aCrInfo[0].pszDn=CN=Enterprise Configuration,CN=Partitions,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
      pNCs[3].aCrInfo[0].pszDnsRoot=mcad.local
      pNCs[3].aCrInfo[0].iSourceServer=0
      pNCs[3].aCrInfo[0].pszSourceServer=(null)
      pNCs[3].aCrInfo[0].ulSystemFlags=0x00000001
      pNCs[3].aCrInfo[0].bEnabled=TRUE
      pNCs[3].aCrInfo[0].ftWhenCreated=00000000 00000000     pNCs[3].aCrInfo[0].pszSDReferenceDomain=(null)
      pNCs[3].aCrInfo[0].pszNetBiosName=(null)
      pNCs[3].aCrInfo[0].cReplicas=-1
      pNCs[3].aCrInfo[0].aszReplicas=


  NC:   pNCs[4].pszName=mcad
    pNCs[4].pszDn=DC=mcad,DC=local

      pNCs[4].aCrInfo[0].dwFlags=0x00000201
      pNCs[4].aCrInfo[0].pszDn=CN=MCAD,CN=Partitions,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
      pNCs[4].aCrInfo[0].pszDnsRoot=mcad.local
      pNCs[4].aCrInfo[0].iSourceServer=0
      pNCs[4].aCrInfo[0].pszSourceServer=(null)
      pNCs[4].aCrInfo[0].ulSystemFlags=0x00000003
      pNCs[4].aCrInfo[0].bEnabled=TRUE
      pNCs[4].aCrInfo[0].ftWhenCreated=00000000 00000000     pNCs[4].aCrInfo[0].pszSDReferenceDomain=(null)
      pNCs[4].aCrInfo[0].pszNetBiosName=(null)
      pNCs[4].aCrInfo[0].cReplicas=-1
      pNCs[4].aCrInfo[0].aszReplicas=


  5 NC TARGETS: ForestDnsZones, DomainDnsZones, Schema, Configuration, mcad, 
  1 TARGETS: SERVER, 

=============================================Done Printing pDsInfo

Doing initial required tests
  
  Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER
   Starting test: Connectivity
     * Active Directory LDAP Services Check
     Failure Analysis: SERVER ... OK.
     * Active Directory RPC Services Check
     ......................... SERVER passed test Connectivity

Doing primary tests
  
  Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER
   Starting test: Replications
     * Replications Check
     DC=ForestDnsZones,DC=mcad,DC=local has 10 cursors.
     DC=DomainDnsZones,DC=mcad,DC=local has 9 cursors.
     CN=Schema,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local has 10 cursors.
     CN=Configuration,DC=mcad,DC=local has 10 cursors.
     DC=mcad,DC=local has 9 cursors.
     * Replication Latency Check
      DC=ForestDnsZones,DC=mcad,DC=local
        Latency information for 9 entries in the vector were ignored.
         9 were retired Invocations. 0 were either: read-only replicas and are not verifiably latent, or dc's no longer replicating this nc. 0 had no latency information (Win2K DC). 
      DC=DomainDnsZones,DC=mcad,DC=local
        Latency information for 8 entries in the vector were ignored.
         8 were retired Invocations. 0 were either: read-only replicas and are not verifiably latent, or dc's no longer replicating this nc. 0 had no latency information (Win2K DC). 
      CN=Schema,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
        Latency information for 9 entries in the vector were ignored.
         9 were retired Invocations. 0 were either: read-only replicas and are not verifiably latent, or dc's no longer replicating this nc. 0 had no latency information (Win2K DC). 
      CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
        Latency information for 9 entries in the vector were ignored.
         9 were retired Invocations. 0 were either: read-only replicas and are not verifiably latent, or dc's no longer replicating this nc. 0 had no latency information (Win2K DC). 
      DC=mcad,DC=local
        Latency information for 8 entries in the vector were ignored.
         8 were retired Invocations. 0 were either: read-only replicas and are not verifiably latent, or dc's no longer replicating this nc. 0 had no latency information (Win2K DC). 
     ......................... SERVER passed test Replications
   Starting test: Topology
     * Configuration Topology Integrity Check
     * Analyzing the connection topology for DC=ForestDnsZones,DC=mcad,DC=local.
     * Performing upstream (of target) analysis.
     * Performing downstream (of target) analysis.
     * Analyzing the connection topology for DC=DomainDnsZones,DC=mcad,DC=local.
     * Performing upstream (of target) analysis.
     * Performing downstream (of target) analysis.
     * Analyzing the connection topology for CN=Schema,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local.
     * Performing upstream (of target) analysis.
     * Performing downstream (of target) analysis.
     * Analyzing the connection topology for CN=Configuration,DC=mcad,DC=local.
     * Performing upstream (of target) analysis.
     * Performing downstream (of target) analysis.
     * Analyzing the connection topology for DC=mcad,DC=local.
     * Performing upstream (of target) analysis.
     * Performing downstream (of target) analysis.
     ......................... SERVER passed test Topology
   Starting test: CutoffServers
     * Configuration Topology Aliveness Check
     * Analyzing the alive system replication topology for DC=ForestDnsZones,DC=mcad,DC=local.
     * Performing upstream (of target) analysis.
     * Performing downstream (of target) analysis.
     * Analyzing the alive system replication topology for DC=DomainDnsZones,DC=mcad,DC=local.
     * Performing upstream (of target) analysis.
     * Performing downstream (of target) analysis.
     * Analyzing the alive system replication topology for CN=Schema,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local.
     * Performing upstream (of target) analysis.
     * Performing downstream (of target) analysis.
     * Analyzing the alive system replication topology for CN=Configuration,DC=mcad,DC=local.
     * Performing upstream (of target) analysis.
     * Performing downstream (of target) analysis.
     * Analyzing the alive system replication topology for DC=mcad,DC=local.
     * Performing upstream (of target) analysis.
     * Performing downstream (of target) analysis.
     ......................... SERVER passed test CutoffServers
   Starting test: NCSecDesc
     * Security Permissions check for all NC's on DC SERVER.
     * Security Permissions Check for
      DC=ForestDnsZones,DC=mcad,DC=local
      (NDNC,Version 2)
     * Security Permissions Check for
      DC=DomainDnsZones,DC=mcad,DC=local
      (NDNC,Version 2)
     * Security Permissions Check for
      CN=Schema,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
      (Schema,Version 2)
     * Security Permissions Check for
      CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
      (Configuration,Version 2)
     * Security Permissions Check for
      DC=mcad,DC=local
      (Domain,Version 2)
     ......................... SERVER passed test NCSecDesc
   Starting test: NetLogons
     * Network Logons Privileges Check
     Verified share \\SERVER\netlogon
     Verified share \\SERVER\sysvol
     ......................... SERVER passed test NetLogons
   Starting test: Advertising
     The DC SERVER is advertising itself as a DC and having a DS.
     The DC SERVER is advertising as an LDAP server
     The DC SERVER is advertising as having a writeable directory
     The DC SERVER is advertising as a Key Distribution Center
     The DC SERVER is advertising as a time server
     The DS SERVER is advertising as a GC.
     ......................... SERVER passed test Advertising
   Starting test: KnowsOfRoleHolders
     Role Schema Owner = CN=NTDS Settings,CN=SERVER,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
     Role Domain Owner = CN=NTDS Settings,CN=SERVER,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
     Role PDC Owner = CN=NTDS Settings,CN=SERVER,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
     Role Rid Owner = CN=NTDS Settings,CN=SERVER,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
     Role Infrastructure Update Owner = CN=NTDS Settings,CN=SERVER,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
     ......................... SERVER passed test KnowsOfRoleHolders
   Starting test: RidManager
     ridManagerReference = CN=RID Manager$,CN=System,DC=mcad,DC=local
     * Available RID Pool for the Domain is 8109 to 1073741823
     fSMORoleOwner = CN=NTDS Settings,CN=SERVER,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local
     * SERVER.mcad.local is the RID Master
     * DsBind with RID Master was successful
     rIDSetReferences = CN=RID Set,CN=SERVER,OU=Domain Controllers,DC=mcad,DC=local
     * rIDAllocationPool is 7609 to 8108
     * rIDPreviousAllocationPool is 5109 to 5608
     * rIDNextRID: 5461
     ......................... SERVER passed test RidManager
   Starting test: MachineAccount
     Checking machine account for DC SERVER on DC SERVER.
     * SPN found :LDAP/SERVER.mcad.local/mcad.local
     * SPN found :LDAP/SERVER.mcad.local
     * SPN found :LDAP/SERVER
     * SPN found :LDAP/SERVER.mcad.local/MCAD
     * SPN found :LDAP/12a36ed6-9156-4bb8-9d8a-f523bd78ff47._msdcs.mcad.local
     * SPN found :E3514235-4B06-11D1-AB04-00C04FC2DCD2/12a36ed6-9156-4bb8-9d8a-f523bd78ff47/mcad.local
     * SPN found :HOST/SERVER.mcad.local/mcad.local
     * SPN found :HOST/SERVER.mcad.local
     * SPN found :HOST/SERVER
     * SPN found :HOST/SERVER.mcad.local/MCAD
     * SPN found :GC/SERVER.mcad.local/mcad.local
     ......................... SERVER passed test MachineAccount
   Starting test: Services
     * Checking Service: Dnscache
     * Checking Service: NtFrs
     * Checking Service: IsmServ
     * Checking Service: kdc
     * Checking Service: SamSs
     * Checking Service: LanmanServer
     * Checking Service: LanmanWorkstation
     * Checking Service: RpcSs
     * Checking Service: w32time
     * Checking Service: NETLOGON
     ......................... SERVER passed test Services
   Starting test: OutboundSecureChannels
     * The Outbound Secure Channels test
     ** Did not run Outbound Secure Channels test
     because /testdomain: was not entered
     ......................... SERVER passed test OutboundSecureChannels
   Starting test: ObjectsReplicated
     SERVER is in domain DC=mcad,DC=local
     Checking for CN=SERVER,OU=Domain Controllers,DC=mcad,DC=local in domain DC=mcad,DC=local on 1 servers
      Object is up-to-date on all servers.
     Checking for CN=NTDS Settings,CN=SERVER,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local in domain CN=Configuration,DC=mcad,DC=local on 1 servers
      Object is up-to-date on all servers.
     ......................... SERVER passed test ObjectsReplicated
   Starting test: frssysvol
     * The File Replication Service SYSVOL ready test 
     File Replication Service's SYSVOL is ready 
     ......................... SERVER passed test frssysvol
   Starting test: frsevent
     * The File Replication Service Event log test 
     ......................... SERVER passed test frsevent
   Starting test: kccevent
     * The KCC Event log test
     Found no KCC errors in Directory Service Event log in the last 15 minutes.
     ......................... SERVER passed test kccevent
   Starting test: systemlog
     * The System Event log test
     Found no errors in System Event log in the last 60 minutes.
     ......................... SERVER passed test systemlog
   Starting test: VerifyReplicas
     ......................... SERVER passed test VerifyReplicas
   Starting test: VerifyReferences
     The system object reference (serverReference)

     CN=SERVER,OU=Domain Controllers,DC=mcad,DC=local and backlink on

     CN=SERVER,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local

     are correct. 
     The system object reference (frsComputerReferenceBL)

     CN=SERVER,CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication Service,CN=System,DC=mcad,DC=local

     and backlink on CN=SERVER,OU=Domain Controllers,DC=mcad,DC=local are

     correct. 
     The system object reference (serverReferenceBL)

     CN=SERVER,CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication Service,CN=System,DC=mcad,DC=local

     and backlink on

     CN=NTDS Settings,CN=SERVER,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local

     are correct. 
     ......................... SERVER passed test VerifyReferences
   Starting test: VerifyEnterpriseReferences
     ......................... SERVER passed test VerifyEnterpriseReferences
   Starting test: CheckSecurityError
     * Dr Auth: Beginning security errors check!
     Found KDC SERVER for domain mcad.local in site Default-First-Site-Name
     Checking machine account for DC SERVER on DC SERVER.
     * SPN found :LDAP/SERVER.mcad.local/mcad.local
     * SPN found :LDAP/SERVER.mcad.local
     * SPN found :LDAP/SERVER
     * SPN found :LDAP/SERVER.mcad.local/MCAD
     * SPN found :LDAP/12a36ed6-9156-4bb8-9d8a-f523bd78ff47._msdcs.mcad.local
     * SPN found :E3514235-4B06-11D1-AB04-00C04FC2DCD2/12a36ed6-9156-4bb8-9d8a-f523bd78ff47/mcad.local
     * SPN found :HOST/SERVER.mcad.local/mcad.local
     * SPN found :HOST/SERVER.mcad.local
     * SPN found :HOST/SERVER
     * SPN found :HOST/SERVER.mcad.local/MCAD
     * SPN found :GC/SERVER.mcad.local/mcad.local
     [SERVER] No security related replication errors were found on this DC! To target the connection to a specific source DC use /ReplSource:<DC>.
     ......................... SERVER passed test CheckSecurityError

DNS Tests are running and not hung. Please wait a few minutes...
  
  Running partition tests on : ForestDnsZones
   Starting test: CrossRefValidation
     ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
   Starting test: CheckSDRefDom
     ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
  
  Running partition tests on : DomainDnsZones
   Starting test: CrossRefValidation
     ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
   Starting test: CheckSDRefDom
     ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
  
  Running partition tests on : Schema
   Starting test: CrossRefValidation
     ......................... Schema passed test CrossRefValidation
   Starting test: CheckSDRefDom
     ......................... Schema passed test CheckSDRefDom
  
  Running partition tests on : Configuration
   Starting test: CrossRefValidation
     ......................... Configuration passed test CrossRefValidation
   Starting test: CheckSDRefDom
     ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
  
  Running partition tests on : mcad
   Starting test: CrossRefValidation
     ......................... mcad passed test CrossRefValidation
   Starting test: CheckSDRefDom
     ......................... mcad passed test CheckSDRefDom
  
  Running enterprise tests on : mcad.local
   Starting test: Intersite
     Skipping site Default-First-Site-Name, this site is outside the scope

     provided by the command line arguments provided. 
     ......................... mcad.local passed test Intersite
   Starting test: FsmoCheck
     GC Name: \\SERVER.mcad.local
     Locator Flags: 0xe00001fd
     PDC Name: \\SERVER.mcad.local
     Locator Flags: 0xe00001fd
     Time Server Name: \\SERVER.mcad.local
     Locator Flags: 0xe00001fd
     Preferred Time Server Name: \\SERVER.mcad.local
     Locator Flags: 0xe00001fd
     KDC Name: \\SERVER.mcad.local
     Locator Flags: 0xe00001fd
     ......................... mcad.local passed test FsmoCheck
   Starting test: DNS
     Test results for domain controllers:
      
      DC: SERVER.mcad.local
      Domain: mcad.local

         
        TEST: Authentication (Auth)
         Authentication test: Successfully completed
         
        TEST: Basic (Basc)
          Microsoft(R) Windows(R) Server 2003 for Small Business Server (Service Pack level: 2.0) is supported
         NETLOGON service is running
         kdc service is running
         DNSCACHE service is running
         DNS service is running
         DC is a DNS server
         Network adapters information:
         Adapter [00000010] Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC:
           MAC address is 00:0E:0C:3E:56:EB
           IP address is static
           IP address: 192.168.1.1
           DNS servers:
            127.0.0.1 (server.mcad.local.) [Valid]
         The A record for this DC was found
         The SOA record for the Active Directory zone was found
         The Active Directory zone on this DC/DNS server was found (primary)
         Root zone on this DC/DNS server was not found
         
        TEST: Forwarders/Root hints (Forw)
         Recursion is enabled
         Forwarders Information: 
           195.162.32.5 (<name unavailable>) [Valid] 
           217.25.208.6 (<name unavailable>) [Valid] 
           217.25.209.2 (<name unavailable>) [Valid] 
           77.88.8.1 (<name unavailable>) [Valid] 
           77.88.8.8 (<name unavailable>) [Valid] 
           8.8.8.8 (<name unavailable>) [Valid] 
         
        TEST: Delegations (Del)
         Delegation information for the zone: mcad.local.
           Delegated domain name: _msdcs.mcad.local.
            DNS server: server.mcad.local. IP:192.168.1.1 [Valid] 
         
        TEST: Dynamic update (Dyn)
         Dynamic update is enabled on the zone mcad.local.
         Test record _dcdiag_test_record added successfully in zone mcad.local.
         Test record _dcdiag_test_record deleted successfully in zone mcad.local.
         
        TEST: Records registration (RReg)
         Network Adapter [00000010] Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC:
           Matching A record found at DNS server 192.168.1.1:
           SERVER.mcad.local

           Matching CNAME record found at DNS server 192.168.1.1:
           12a36ed6-9156-4bb8-9d8a-f523bd78ff47._msdcs.mcad.local

           Matching DC SRV record found at DNS server 192.168.1.1:
           _ldap._tcp.dc._msdcs.mcad.local

           Matching GC SRV record found at DNS server 192.168.1.1:
           _ldap._tcp.gc._msdcs.mcad.local

           Matching PDC SRV record found at DNS server 192.168.1.1:
           _ldap._tcp.pdc._msdcs.mcad.local

        Total query time:0 min. 0 sec.. Total RPC connection time:0 min. 0 sec.
        Total WMI connection time:4 min. 11 sec. Total Netuse connection time:0 min. 0 sec.
     
     Summary of test results for DNS servers used by the above domain controllers:

      DNS server: 192.168.1.1 (server.mcad.local.)
        All tests passed on this DNS server
        This is a valid DNS server 
        Name resolution is funtional. _ldap._tcp SRV record for the forest root domain is registered 
        Delegation to the domain _msdcs.mcad.local. is operational
        Total query time:0 min. 0 sec., Total WMI connection time:0 min. 0 sec.
        
      DNS server: 195.162.32.5 (<name unavailable>)
        All tests passed on this DNS server
        This is a valid DNS server 
        Total query time:0 min. 0 sec., Total WMI connection time:0 min. 41 sec.
        
      DNS server: 217.25.208.6 (<name unavailable>)
        All tests passed on this DNS server
        This is a valid DNS server 
        Total query time:0 min. 0 sec., Total WMI connection time:0 min. 42 sec.
        
      DNS server: 217.25.209.2 (<name unavailable>)
        All tests passed on this DNS server
        This is a valid DNS server 
        Total query time:0 min. 0 sec., Total WMI connection time:0 min. 42 sec.
        
      DNS server: 77.88.8.1 (<name unavailable>)
        All tests passed on this DNS server
        This is a valid DNS server 
        Total query time:0 min. 0 sec., Total WMI connection time:0 min. 41 sec.
        
      DNS server: 77.88.8.8 (<name unavailable>)
        All tests passed on this DNS server
        This is a valid DNS server 
        Total query time:0 min. 0 sec., Total WMI connection time:0 min. 41 sec.
        
      DNS server: 8.8.8.8 (<name unavailable>)
        All tests passed on this DNS server
        This is a valid DNS server 
        Total query time:0 min. 0 sec., Total WMI connection time:0 min. 41 sec.
        
     Summary of DNS test results:
     
                      Auth Basc Forw Del Dyn RReg Ext 
        ________________________________________________________________
      Domain: mcad.local
        SERVER            PASS PASS PASS PASS PASS PASS n/a 
     
     Total Time taken to test all the DCs:4 min. 12 sec.
     ......................... mcad.local passed test DNS

ยกเว้นส่วนที่มีการทดสอบการจำลองแบบ:

   Starting test: Replications
     * Replications Check
     DC=ForestDnsZones,DC=mcad,DC=local has 10 cursors.
     DC=DomainDnsZones,DC=mcad,DC=local has 9 cursors.
     CN=Schema,CN=Configuration,DC=mcad,DC=local has 10 cursors.
     CN=Configuration,DC=mcad,DC=local has 10 cursors.
     DC=mcad,DC=local has 9 cursors.
     * Replication Latency Check
      DC=ForestDnsZones,DC=mcad,DC=local
        Latency information for 9 entries in the vector were ignored.
         9 were retired Invocations. 0 were either: read-only replicas and are not verifiably latent, or dc's no longer replicating this nc. 0 had no latency information (Win2K DC). 
     ......................... SERVER passed test Replications

แต่ฉันไม่รู้ว่าจะตีความผลลัพธ์เหล่านี้อย่างไร และหากสิ่งเหล่านี้เป็นข้อผิดพลาดเลย ความช่วยเหลือใด ๆ ยินดีต้อนรับ!

answer

แม้ว่าจะสามารถโยกย้ายได้โดยตรงจากปี 2003 ถึง 2016 (แต่ไม่ใช่ปี 2019 เนื่องจากต้องใช้ระดับการทำงานของ Windows Server 2008) ฉันจำได้ว่าSmall Business Server (SBS) เป็นสัตว์ร้ายที่แตกต่างออกไป โดยมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างที่อาจก่อให้เกิดภาระที่ไม่จำเป็น . ด้วยสิทธิ์การใช้งาน SBS คุณได้รับอนุญาตให้มี Windows Server เพียงเครื่องเดียวในสภาพแวดล้อมของคุณ ซึ่งขัดต่อคำแนะนำอื่นๆ ทั้งหมดที่มีตัวควบคุมโดเมนอย่างน้อยสองตัว และนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้การย้ายข้อมูลของคุณไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

สภาพแวดล้อมและแนวทางปัจจุบันของคุณมีความท้าทายอย่างน้อยสามประการ:

 1. การย้ายจากปี 2546 เป็นปี 2559 ค่อนข้างก้าวกระโดด
 2. ย้ายออกจากเอสบีเอส
 3. คุณกำลังใช้.localโดเมนซึ่งจะไม่แนะนำให้ใช้

เว้นแต่จะเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่จะสร้าง Windows AD ใหม่ตั้งแต่ต้นและย้ายข้อมูลแทนที่จะเป็นโดเมน AD ปัจจุบัน ฉันขอแนะนำให้ติดตั้ง AD ใหม่ด้วยad.example.comโดเมนย่อยที่จดทะเบียนแบบสาธารณะ เนื่องจาก SBS ได้รับการออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่มีเวิร์กสเตชัน 25 ถึง 50 เครื่อง จึงไม่ควรเป็นปัญหาในสภาพแวดล้อมขนาดเล็กเช่นนี้

ส่วนใหญ่มักเกิดจากการปิดพอร์ต RPC บนเป้าหมายการจำลองแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตเปิดอยู่ / ไม่ถูกกรอง

ดูเหมือนว่าคุณไม่สามารถอัปเกรดจาก Server 2003 เป็น Server 2016 ได้โดยตรง ฉันจัดการอัปเกรดเป็น Server 2008 R2 ในตอนแรก จากนั้นฉันก็ทำการโยกย้าย FRS เป็น DFS (คุณไม่สามารถอัปเกรดเป็นเซิร์ฟเวอร์ 2016 ได้หากไม่มีขั้นตอนนี้) และเพิ่มระดับโดเมนและฟอเรสต์ และในที่สุดฉันก็อัปเกรดเป็นเซิร์ฟเวอร์ 2016